You are here: Home Holland Rijnland Intergemeentelijke samenwerking

Intergemeentelijke samenwerking

De regio Holland Rijnland is een samenwerkingsverband van vijftien gemeenten in het hart van de Randstad. Een vrijwillige, maar niet vrijblijvende samenwerking op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen. In deze wet en in de Gemeenschappelijke Regeling (pdf. 81 kb) zijn de formele spelregels vastgelegd waaraan deze samenwerking moet voldoen.

Wet gemeenschappelijke regelingen

 

Binnen de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de samenwerking tussen openbare lichamen, zoals gemeenten, provincies en waterschappen geregeld .

Er zijn diverse soorten gemeenschappelijke regelingen:

 • een openbaar lichaam met een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een voorzitter, zoals Holland Rijnland;
 • een gemeenschappelijk orgaan zonder rechtspersoonlijkheid;
 • behartiging van de gemeenschappelijke taken door een zogenaamde centrumgemeente;
 • regeling zonder organisatorisch verband (bestuursovereenkomst).

Invloed

Gemeenteraden kunnen op verschillende wijzen invloed uitoefenen op een gemeenschappelijke regeling:

 • zij beslissen over de oprichting, wijziging en opheffing van de gemeenschappelijke regeling op voorstel van het college van B&W. Zij stellen daarbij het takenpakket en de bevoegdheden vast;
 • voor het Algemeen Bestuur (AB) wijzen zij hun vertegenwoordigers aan. Die hebben een informatie- en verantwoordingsplicht aan hun gemeenteraad. Binnen Holland Rijnland bestaat het Algemeen Bestuur uit een combinatie van college- en raadsleden;
 • zij worden via het toezenden van de begroting van tevoren en de jaarrekening achteraf over de uitvoering van taken geïnformeerd;
 • zij kunnen hun zienswijze geven op de (ontwerp-)begroting bij het Algemeen Bestuur en zo nodig bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten.

   

  Het college van B&W geeft in de gemeentebegroting en jaarrekening in de paragraaf verbonden partijen aan de gemeenteraad ook informatie over de ontwikkelingen bij Wgr’s. Gemeenten houden verder een register bij van regelingen waarin wordt deelgenomen. 

Bron: vrij naar Wikipedia

Stadsregio’s

 

Eén variant binnen de Wgr is de Wgr-plus, waarin de taken van de zogeheten stadsregio’s worden omschreven.

Met het invoeren van de Kaderwet ‘Bestuur in verandering’ in 1995 ontstonden de eerste stadsregio’s, een samenwerking tussen gemeenten in een stedelijk gebied waaraan wettelijke taken zijn toebedeeld.
In 2006 werd de Wgr-plus ingevoerd waarin deze samenwerking wordt beschreven en ontstonden de stadsregio’s in hun huidige vorm.

Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland is geen samenwerkingsverband dat binnen de Wgr-plus valt.
Meer informatie over stadsregio’s en de Wgr-plus vindt u op www.stadsregios.nl 

Samenwerkingsverbanden binnen de regio Holland Rijnland

Naast Holland Rijnland zijn de vijftien gemeenten in nog meer samenwerkingsverbanden verenigd. Sommige hiervan omvatten de gehele regio of soms nog verder, soms betreft het een samenwerking tussen slechts een paar gemeenten.

Samenwerkingsverbanden waar alle gemeenten uit de gehele regio in vertegenwoordigd zijn, zijn de Veiligheidsregio Hollands-Midden (Politie), Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG), de GGD Hollands-Midden, de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Brandweer en Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen.

Ook de sociale diensten zijn vaak verenigd, ondermeer in de ISD-Bollenstreek en ISD de Rijnstreek. Ook de gemeenten Leiden en Leiderdorp kennen één gezamenlijke sociale dienst

De Milieudienst West-Holland voert voor een deel van de gemeenten in Holland Rijnland de milieutaken uit.

En ook op kleinere schaal kunnen er samenwerkingen plaatsvinden, zoals in de ‘Samenwerking Bollengemeenten‘ (Hillegom, Lisse, Noordwijkerhout), de Greenport ontwikkelingsmaatschappij bv en het ‘Shared Service Center Leidse Regio‘ (Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude).

Verdere samenwerkingen binnen deze regio zijn onder andere nog de sociale werkvoorziening SWA, de gemeenschappelijke regeling Openbaar Primair Onderwijs regio Alphen aan den Rijn, de Gemeenschappelijke Vuilverwerking Leiden en omstreken (Gevulei), Streekarchief Rijnlands-Midden en de gemeenschappelijke regeling Schadeschap Luchthaven Schiphol.