You are here: Home Holland Rijnland Speerpunten

Speerpunten

U kunt onderstaande informatie ook in één handzame folder downloaden.

Holland Rijnland is een samenwerkingsverband van twaalf gemeenten in het centrum van de Randstad. Deze krachtige regio werkt voor de ruim 400.000 inwoners aan een sterke economie, een goede infrastructuur en een krachtige sociale agenda.

Holland Rijnland heeft een prettig woon- en werkklimaat. Met sterke internationale economische clusters als de Greenport Duin- en Bollenstreek, het Bio Science Park Leiden en de ruimtevaarttechnologie levert Holland Rijnland een onmisbare bijdrage aan de economie van de Randstad. De kustplaatsen, de Bollenstreek, de historische stad Leiden en het Veenweide- en Plassengebied bieden tal van toeristische mogelijkheden en zorgen voor een naamsbekendheid van de regio ver buiten de landsgrenzen. In Holland Rijnland komt de Randstad tot bloei!

Afspraken over de toekomst
Holland Rijnland is een regio met ambitie. Bij de oprichting van Holland Rijnland in 2004 hebben de samenwerkende gemeenten duidelijke afspraken gemaakt over de toekomst. Over de sociale agenda en over ruimtelijke ordening, wonen en verkeer en vervoer. Die afspraken zijn vertaald naar een Regionale Structuurvisie, waarin de Holland Rijnland-gemeenten hun plannen in een samenhangend kader plaatsen en heldere keuzes maken voor de toekomst. Kernpunten zijn:

 • Het verder optimaliseren van het woon- en werkklimaat in de regio, onder andere door het bouwen van ruim 20.000 kwalitatief hoogwaardige nieuwe woningen tot 2020.
 • Het versterken van de Leidse centrumfunctie door het verbeteren van de bereikbaarheid per openbaar vervoer, fiets en auto.
 • Het concentreren van de verstedelijking in de bestaande stedelijke agglomeratie, in het bijzonder de As Leiden-Katwijk.Herstructurering van bestaande wijken en bedrijventerreinen krijgt extra aandacht.
   
 • Groen en water zijn de ‘onderlegger’ voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen; op basis van een regionaal groenprogramma worden nieuwe en bestaande groene corridors aangelegd en versterkt.

Groenstructuur / Groene Hart

 • Diverse groene projecten in regio ter verbetering leefbaarheid en verfraaiing landschap.
 • Versterking Veenweidegebied door impuls voor economie en uitbreiding toeristische mogelijkheden.

 • De Bollenstreek, het Veenweide- en Plassengebied en Duin, Horst en Weide blijven open. In de Greenport Duin- en Bollenstreek krijgen het bollen- en bloemencluster, het landschap en toerisme een stevige impuls. Verbreding versterkt de economie van het Veenweide- en Plassengebied en maakt het toegankelijk. Duin, Horst en Weide is een bufferzone in het stedelijk gebied van de Randstad die verder wordt versterkt.


Open Veenweide- en Plassengebied

 • Kenniseconomie en greenport zijn de dragers en speerpunten van de regionale economie. Zij krijgen alle ruimte.
 • Verbetering van de bereikbaarheid van de regio met een goed openbaar vervoer-netwerk, het verbeteren van de wegverbindingen met RijnlandRoute en Noordelijke Ontsluiting Greenport en uitbreiding van het regionale fietsnetwerk.

Uitgewerkt in projecten
De ruimtelijke toekomstvisie van Holland Rijnland is uitgewerkt in zes grote projecten, die in 2008 de status ‘Randstad Urgent’ hebben gekregen. De regio voert deze projecten uit in samenwerking met partners van provincie en rijk.

 • Op het voormalige vliegveld Valkenburg werkt de regio, samen met de gemeente Katwijk, aan de bouw van maximaal 5000 nieuwe woningen, waarvan 500 in het internationale topsegment. Dankzij de woningbouw op Valkenburg kunnen de Bollenstreek en het Veenweide- en Plassengebied open blijven.

Locatie Valkenburg

 • Bouw 5000 woningen, waarvan 500 in internationaal topsegement.
 • Ontsluiting door RijnlandRoute en RijnGouwelijn.
 • Infrastructuur met klaar zijn voor overhandiging van de eerste sleutel: ‘eerst bewegen, dan bouwen’.

 • Met de RijnlandRoute, de nieuwe wegverbinding tussen de A4/A44 en de N206 bij Katwijk, verbetert de regio de doorstroming en leefbaarheid in de bebouwde kom van Leiden en worden de locatie Valkenburg en de Greenport Duin- en Bollenstreek optimaal ontsloten.

Rijnlandroute

 • Wegverbinding tussen A4/A44 en N206 bij Katwijk.
 • Verbetering oost-westverbinding in regio; ontlasting bebouwde kom Leiden; ontsluiting Greenport Duin- en Bollenstreek en Locatie Valkenburg.
 • Onderdeel ‘Integrale Benadering Holland Rijnland’ in kader Randstad Urgent.
 • Gereed in 2015.

 

 • Een aanvullende verkenning moet duidelijk maken hoe de bereikbaarheid van de regio over de A4/A44 en N11, in combinatie met de RijnlandRoute, verder kan worden verbeterd.

Verkenning hoofdwegennet A4-A44-N11

 • Verbetering bereikbaarheid regio over A4, A44 en N11 in combinatie met Rijnlandroute,
 • Verbetering ontsluiting Leiden.

Noordelijke Ontsluiting Greenport

 • Verbetering verbindingen van Duin- en Bollenstreek naar Haarlemmermeer / Schiphol / Amsterdam.
 • Combinatie van wegverbindingen en openbaar vervoer.
 • Onderzoek aansluiting op Zuidtangent richting Schiphol / Amsterdam.

 • De RijnGouwelijn is de hoogwaardige lightrail-verbinding die Gouda via Alphen aan den Rijn en Leiden verbindt met de kust bij Katwijk en Noordwijk. De lijn is essentieel voor de ontsluiting van Valkenburg.

RijnGouwelijn

">

 • Sneltramverbinding Gouda – Alphen aan den Rijn – Leiden – Katwijk/Noordwijk.
 • Hoofddrager ruimtelijke ontwikkeling; ontsluiting locatie Valkenburg.
 • Hoofdverbinding in ov-netwerk Holland Rijnland.
 • Onderdeel ‘Integrale Benadering Holland Rijnland’ in kader Randstad Urgent.
 • Rijdt in 2015.

 • Met de verdere ontwikkeling en ontsluiting van het Bio Science Park Leiden geeft de regio deze kennisintensieve sector alle ruimte.

Kenniscluster: Bio Science Park Leiden
Ruimtevaarttechnologie (ESA / ESTEC)

 • Fysieke uitbreiding en verbetering ontsluiting.
 • Verbeteren vestigingsklimaat bedrijven.

 


Ruimtevaart: economisch speerpunt

 • De Greenport Duin- en Bollenstreek is een van de vijf greenports in ons land. Met een integrale herstructurering geven de betrokken Holland Rijnland-gemeenten het economische cluster rond bollen, bloemen en planten, het landschap en het toerisme een krachtige impuls. Met een combinatie van weg- en openbaar vervoer-oplossingen wordt ook gewerkt aan de verbetering van de bereikbaarheid.

Greenport Duin- en Bollenstreek

 • Economisch cluster rond bollen, bloemen en vaste planten: teelt, veredeling, handel, export, marketing, toeleveranciers, logistiek, onderwijs en kennis.
 • Herstructurering op basis Intergemeentelijke Structuurvisie met behulp van Greenport Ontwikkelingsmaatschappij.
 • Integrale aanpak buitengebied; behoud 2625 ha bollengrond; compensatie van verloren grond.
 • Project zes gemeenten, regio en bedrijfsleven.


Greenport Duin- en Bollenstreek:
internationaal icoon

Investeringsfonds
De uitvoering van de regionale projecten kost veel geld. Maar omdat het de Holland Rijnland-gemeenten ernst is met de toekomst van de regio, is hiervoor een regionaal investeringsfonds ingesteld. Tot 2022 storten de Holland Rijnland-gemeenten samen 142,5 miljoen euro in deze spaarpot, waaruit een regionale bijdrage aan de grote projecten wordt betaald.

Krachtige Sociale Agenda
Bij de oprichting van Holland Rijnland hebben de gemeenten afgesproken om samen een krachtige sociale agenda uit te voeren. De speerpunten hiervan zijn onderwijs, arbeidsmarkt en de zorg voor jeugdigen en gezinnen.


Alle kinderen naar school
(Foto: ROC Leiden)

 • De Holland Rijnland-gemeenten gaan de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt verbeteren,vooral in sectoren die van belang zijn voor de toekomst van de regio,zoals zorg, techniek, biosciences en de greenport. In 2008 hebben de Holland Rijnland-gemeenten daarvoor een regionaal arbeidsmarktbeleid opgesteld. Samen met onderwijs, werkgevers, werknemers en andere organisaties neemt de regio bovendien deel aan het Regionaal Platform Arbeidsmarkt (RPA). De Holland Rijnland-gemeenten werken ook samen bij de uitvoering van de volwasseneneducatie en de invoering van het participatiebudget.
 • Bij het jeugdbeleid werken de Holland Rijnland-gemeenten nauw samen met de gemeenten uit de Rijnstreek. Voor de verbetering van de zorg aan kinderen en gezinnen hebben de gemeenten in Zuid-Holland-Noord, de regionale zorginstellingen en de provincie het project Ketenaanpak Jeugd gestart. Dit project bestaat uit vier onderdelen:
  • ‘Eén gezin, één plan’ is een methode waarbij zorginstellingen en maatschappelijke partners als schuldhulpverlening en woningbouwcorporaties samen werken aan één hulpverleningsplan.
  • De verwijsindex is een informatiesysteem waarmee hulpverleners kunnen aangeven dat zij de zorg hebben over een kind. Dat komt de efficiëntie van hulpverlening ten goede. 
  • De Holland Rijnland-gemeenten werken nauw samen bij het uitwerken van de gemeenschappelijke randvoorwaarden voor Centra voor Jeugd en Gezin.
  • De verbetering van tijdige zorg aan kinderen om het beroep op de jeugdzorg te verkleinen. De Holland Rijnland-gemeenten krijgen hiervoor geld van de provincie.


Betere zorg voor kinderen en gezinnen

Platform
Holland Rijnland is voor de sociale agenda een belangrijk platform voor overleg en uitvoering. Steeds vaker nemen gemeenten samen initiatieven voor sociale projecten, waarna de besluitvorming op regionaal niveau gebeurt. Deze manier van werken komt ook goed van pas bij de regionale voorbereiding van nieuwe landelijke wetgeving in de sociale agenda. De Holland Rijnland-gemeenten werken bij jeugd, zorg, participatie en arbeidsmarkt steeds beter samen met andere instellingen en organisaties en met de gemeenten in de Rijnstreek.

De platformfunctie van de regio functioneert ook goed bij:

 • De invoering van voorzieningen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Holland Rijnland werkt hierbij op basis van duidelijke prestatie-afspraken samen met de Rijnstreek.
 • De ondersteuning van regionale initiatieven voor deelname aan cultuur.
   

 

Speerpuntenkaart

Speerpunten in kaart

Holland Rijnland in cijfers

Aantal inwoners per 1 januari 2009 402.770
 – jongeren tot en met 22 jaar  112.838
 – jongeren van 5 tot en met 17 (leerplichtigen) 63.291 
 Aantal woningen per 1 januari 2008  162.170
 Aantal woningen in 2020 (prognose)  186.400
 Totale oppervlakte  276,9 km2
 – bebouwd terrein  20%
 – recratieterrein  6%
 – agrarisch terrein  44%
 – water  13%
 – overig  16%
 Aantal inwoners per km2 land  1.626


 

 Werkgelegenheid in 2006 173.600 
 – gezondheidszorg  21%
 – handel  20%
 – industrie en bouw  15%
 – financiële en zakelijke dienstverlening  15%
 – overheid en onderwijs  13%
 – overige sectoren  16%

Bronnen: Centraal Bureau voor de Tatistiek, rapport ‘Arbeidsmarkt in Holland Rijnland’ (Research voor Beleid).

Download hier de volledige brochure ‘Holland Rijnland in Cijfers’