links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken Stuurgroep Pact van Teylingen 24 februari 2005, locatie: gemeentehuis Voorhout 14:00-17:00

Conceptverslag van onderstaande vergadering

 1. Opening en mededelingen

 2. Verslagen
  Stuurgroep Pact 16 december 2004 en 14 januari 2005 ter vaststelling.
 3. Graslanden / veehouderijen  LTO Noord
  Notitie van LTO-Noord en presentatie:ter kennisname
 4. Offensief van Teylingen
 5. Greenport Bollenstreek
  • Gedachtewisseling over samenwerking Hou het Bloeiend en Holland Rijnland.
  • Holland Rijnland en Hou het Bloeiend uitnodigen om Greenport Bollenstreek gestalte te geven.¬†
 6. Stand van zaken actualisatie bestemmingsplannen buitengebied
 7. Reactie op Visie verblijfsrecreatie Noordwijk
  Conceptreactie Stuurgroep Pact op Visie Verblijfsrecreatie: ter instemming.
 8. Voorjaarscongres: vorm en inhoud
  onderwerp en uitwerking voorjaarscongres Pact over “binnenduinrand”: ter instemming.
 9. Rondvraag en sluiting

 10. Daarnaast als bijlagen: