De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Beleidsarme programmabegroting (BAB) 2007

  • Algemene beschouwingen
  • Uitgangspunten begroting 2007
  • Programma’s
   • Ruimte
   • Verkeer en Vervoer
   • Economische Zaken
   • Sociale Agenda
   • Bestuur en Middelen
  • Paragrafen
   • Weerstandsvermogen
   • Onderhoud kapitaalgoederen
   • Financiering
   • Bedrijfsvoering
   • Verbonden partijen
  • Besluit
  • Staten
   • Overzicht gemeentelijke bijdragen
   • Bijdrage per gemeente per taak
   • Staat van salarissen en formatie
   • Investerings- en financieringsstaat
   • Staten reserves en voorzieningen
   • Kostenverdeelstaat

Klik hier om het gehele document te downloaden