De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van het portefeuillehoudersoverleg Ruimte 11 mei 2007, Locatie: Gemeentehuis Katwijk 10.00-13.00 uur

Conceptverslag van onderstaande vergadering

 1. Opening en vaststelling van agenda (10:00 – 10:05 uur)

  Onderdeel Algemeen

 2. Vaststelling besluitenlijst 16 februari 2007 (10:05 – 10:10 uur)
 3. Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven (10:10 – 10:20 uur)
 4. Greenport (10:20 – 10:30 uur)
  De portefeuillehouder geeft een toelichting op de ontwikkelingen en het vervolgproces in de Greenport.
  • Voorstel:
   Kennis te nemen van de mondelinge toelichting van de portefeuillehouder over de ontwikkelingen in de Greenport.
 5. As Leiden-Katwijk / Valkenburg (10:30 – 10:45 uur)
  Voor project Locatie Valkenburg is een Integrale Structuurvisie (ISV) opgesteld. De Stuurgroep Valkenburg zal de ISV aangebieden aan de regio voor zienswijze. Op moment van verzending van de stukken voor het PHO was de ISV nog niet openbaar. Zodra het stuk beschikbaar komt, wordt het nagezonden.
  • Voorstel:
   • Kennis te nemen van de ISV Valkenburg;
   • Het DB te adviseren over een zienswijze van de regio op de ISV Valkenburg.
    Onderdeel Wonen
 6. Tussentijdse rapportage Woonruimteverdeling ter voorbereiding op de evaluatie woonruimteverdeling (10:45 – 11:50 uur)
  De tussentijdse rapportage over het eerste halfjaar van Woonzicht is in concept gereed. Het rapport is via de mail reeds eerder toegezonden. Vanwege de vertrouwelijkheid zal dit stuk niet op de website geplaatst worden. N.B. Cijfers zijn een voorlopig concept en moeten dus zeer voorzichtig geïnterpreteerd worden.
  • Voorstel:
   • Ter voorbereiding op de evaluatie van het huisvestingsbeleid de eerste conceptrapportage over het eerste halfjaar van Woonzicht te bespreken.
    Daarbij wordt in elk geval antwoord gegeven op de volgende vragen:
    • Welke zaken ontbreken? Op welke vragen geeft het rapport geen antwoord?
    • Welke zaken zijn onduidelijk en vragen verder toelichting en/of onderzoek?
    • Welke uitkomsten zijn (of lijken) opvallend? Zijn deze te verklaren en wordt dat voldoende gedaan?
 7. Handhaving Huisvestingsverordening en leges (11:50 – 12:00 uur)
  Op 1 maart 2007 heeft het Dagelijks Bestuur na juridisch advies besloten om het toezicht op en de handhaving van de regionale huisvestingsverordening (toepassing van bestuursdwang en opleggen van een dwangsom), bij de gemeenten neer te leggen. Dat geldt ook voor het beslissen op bezwaarschriften betreffende die handhaving.
  • Voorstel:
   • Kort ervaringen uit te wisselen over de wijze waarop zij uitvoering geven aan het mandaat betreffende het toezicht op en de handhaving van de huisvestingsverordening;
   • Het DB te adviseren om in de hele regio hetzelfde tarief te hanteren voor de verstrekking van een huisvestingsvergunning door gemeenten (voor woningen van verhuurders niet aangesloten bij het convenant);
   • Het DB te adviseren over de hoogte van de genoemde leges voor 2007 (nu € 30,–), als er een uniform tarief zou moeten komen;
   • Het DB te adviseren om het wijzigingsvoorstel van de tarieventabel Legesverordening Holland Rijnland 2006 vast te stellen.
 8. WoON 2006, ontwikkelingen wonen,zorg en welzijn en regionale woonvisie (12:00 – 12:10 uur)
  • Voorstel:
   • Kennis te nemen van de mondelinge terugkoppeling uitkomsten WoON2006 voorzover van belang voor regio (indien beschikbaar)
   • Kennis te nemen van de mondelinge toelichting op de stand van zaken uitwerking intentie afspraken wonen, zorg en welzijn.
 9. Besluit Locatiegebonden Subsidie (BLS), protocol op innen en herverdelen van de BLS (12:10 – 12:25 uur)
  In het extra PHO Ruimte van 11 april jl. is de verdeling van de BLS besproken. Naar aanleiding hiervan wordt een protocol op het innen en herverdelen van de BLS opgesteld.
  • Voorstel:
   • Kennis te nemen van de terugkoppeling van de bespreking van de BLS in het extra PHO Ruimte op 11 april jl.;
   • Bespreking van de stand van zaken inzake het BLS protocol.
 10. Aanzet regionale prestatie-afspraken VWHR (12:25 – 12:45 uur)
  Tijdens de bestuurlijke conferentie op 14 december 2005 in Leiden is afgesproken een praktische handreiking te bieden aan gemeenten bij het maken van concrete prestatieafspraken met de lokale corporaties. Het eerste voorlopige resultaat van deze afspraak is bijgevoegde conceptnotitie, opgesteld door Gerrichhauzen en partners. In de notitie is een aanzet gegeven tot het opstellen van regionale prestatieafspraken tot 2010 tussen Holland Rijnland en de Vereniging van Woningcorporaties Holland Rijnland (VWHR).
 11. Luchtkwaliteit (12:45 – 12:55 uur)
  In het PHO Ruimte van 16 februari is gesproken over de verdeling van de toegekende rijksbijdrage voor het opstellen en uitvoeren van een Gebiedsgericht programma luchtkwaliteit. Geadviseerd werd om de post reserveringen op korte termijn te toe te kennen aan een gemeente met concrete projecten op de plank (Katwijk, Oegstgeest of Leiden).
  • Voorstel:
   Kennis te nemen van de mondelinge terugkoppeling door de portefeuillehouder over verdeling van de subsidie ten behoeve van het Gebiedgericht programma Luchtkwaliteit.
   Algemeen
 12. Rondvraag en sluiting (12:55 – 13:00 uur)

  De volgende reguliere vergadering van het PHO Ruimte is op 14 september 2007 te Leiden.