De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van het portefeuillehoudersoverleg Ruimte 03 februari 2005, locatie: gemeentehuis Leiderdorp 14:00-16:00

 1. Opening en vaststelling van de agenda

 2. Vaststelling besluitenlijst d.d. 11 november 2004
 3. Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven
  Voorstel: mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven voor kennisgeving aannemen
 4. Presentaties Zuidvleugel en “Oude Rijn doet nieuwe zaken”
  • Zuidvleugel
   Namens het Zuidvleugelbureau geeft dhr. Richard Kouprie een toelichting op de doelstelling en werkzaamheden van het Bestuurlijk Platform Zuidvleugel
  • Culturele Planologie in de Oude Rijnzone
   Dhr. Wijnand Bouw van adviesbureau Bosch & Slabbers geeft een korte presentatie over de stand van zaken en het eerste product van het project ‘Culturele planologie in de Oude Rijnzone’, waarvoor in 2004 Belvedère-subsidie is verleend.
 5. Ontwerpbegroting 2006/kaderstellende notitie
  Aan het Algemeen Bestuur (29 juni 2005) zal een beleidsarme begroting 2006 ter besluitvorming worden voorgelegd. Deze beleidsarme begroting is een financiële vertaling van continuering bestaand beleid en reeds eerder gemaakte (meerjarige) afspraken.

  Separaat aan de besluitvormingsprocedure voor deze beleidsarme begroting zal op 16 maart a.s. een kaderstellende nota door het Algemeen Bestuur worden vastgesteld.
  Op grond van deze kaderstellende nota zal vervolgens een integrale begrotings-wijziging worden opgesteld. Deze integrale begrotingswijziging zal medio mei a.s. aan de gemeenteraden worden voorgelegd en in het najaar aan het Algemeen Bestuur (12 oktober) ter besluitvorming worden voorgelegd.

  Ten behoeve van bespreking van dit punt is bijgevoegde notitie opgesteld. Daarnaast wordt u gevraagd om aan de hand van de productbegroting 2005 ten aanzien van het betreffende programma te adviseren.

  Voorstel:
  Te adviseren over de beleidsarme begroting 2006
  Aan de hand van bijgevoegde notitie te adviseren over een door het Dagelijks Bestuur op te stellen kaderstellende nota voor een daarna op te stellen integrale begrotingswijziging.
 6. Ontwerp-regioprofiel
  Bijgaand treft u ter bespreking aan een voorstel dat de eerste inhoudelijke ‘bouwstenen’ bevat voor het opstellen van een Regionale Structuurvisie, en bovendien richtinggevend is voor de keuzes die gemaakt moeten worden bij de uitvoering van de projecten binnen de As Leiden-Katwijk. Na een maatschappelijke discussie over het profiel in februari/maart zal het profiel in juni besluitvormend aan het Algemeen Bestuur worden voorgelegd.
  Voorstel: richtinggevende discussie over de in het voorstel opgenomen kwesties en bijbehorende vragen. Dekken deze de agendasetting voor het maken van de strategische beleidskeuzes voor een Regionaal Structuurplan?
 7. Greenport Rijnland
  Het Dagelijks Bestuur legt adviserend aan u voor een notitie waarin een aantal voorstellen zijn opgenomen om nadere invulling te geven aan de Bollenstreek als een van de in de Nota Ruimte opgenomen “greenports”. Bij instemming zal door het Dagelijks Bestuur nader invulling worden gegeven aan de notitie middels een concreet plan van aanpak. Dit voorstel staat ook op de agenda van het PHO EZ.
  Voorstel: adviseren over de notitie Greenport Rijnland en instemmen met nadere uitwerking
 8. Notitie inzake woonzorgwijk Voorhout
  Bijgaand treft u aan brieven van de Raad van Bestuur van de Rhijngeestgroep (d.d. 09-11-2004) en B&W van de gemeente Voorhout (d.d. 24-11-2004) inzake de realisatie van 20 woningen in een zgn. woonzorgwijk. Het Dagelijks Bestuur legt deze mede naar aanleiding van het verzoek van de gemeente Voorhout om deze kwestie regionaal aan de orde te stellen, adviserend voor aan het PHO met de vraag naar de mogelijkheden van vestiging van deze wijk in Voorhout dan wel andere gemeenten in de vml. Bollenstreek.
  Gevraagd:meningsvormende discussie over de mogelijkheid en wenselijkheid om een woonzorgwijk in Voorhout dan wel een andere gemeente te vestigen.
 9. Financiële ondersteuning regionale huurderorganisaties
  Bijgaand treft u aan het verzoek van het FHLO (huurders Leidse regio) om een financiële bijdrage t.b.v. de toenemende betrokkenheid van de huurders in regionale beleidsprocessen. Het Dagelijks Bestuur vraagt het PHO naar aanleiding van dit verzoek advies om de actieve rol van de regionale huurderkoepels in de toekomst te waarborgen.
  Voorstel: meningsvormende discussie over financiële ondersteuning van regionale huurderorganisaties
 10. SGB-Gebiedsprogramma Natuur & Landschap Holland Rijnland
  Het Dagelijks Bestuur legt ter advisering voor het SGB-gebiedsprogramma Natuur & Landschap Holland Rijnland met het oog op vaststelling door het Algemeen Bestuur op 16 maart a.s. Het gebiedsprogramma hebben de regio Holland Rijnland en de provincie Zuid-Holland in het kader van de (Rijks)Subsidieregeling Gebiedsgericht Beleid (SGB) gezamenlijk opgesteld voor de periode vanaf 2005 tot aan de invoering van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). Vanaf 2007 zal, volgens de huidige planning, het ILG worden ingevoerd die alle bestaande subsidieregelingen voor het landelijk gebied zal bundelen (vergelijkbaar met het ISV voor stedelijk gebied). Dit voorstel staat ook op de agenda van het PHO V&V.
  Voorstel: het Algemeen Bestuur positief adviseren over het SGB-Gebiedsprogramma Natuur en Landschap Holland Rijnland
 11. Programmasubsidieaanvraag BMW stimuleringsgelden 2005-2006
  Op 15 december 2004 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de verlengde
  bestuursovereenkomst Beleidsplan Milieu en Water (BMW) 2005-2006. Het college van Gedeputeerde Staten heeft voor genoemde periode maximaal € 235.960 beschikbaar gesteld voor het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. De uitvoering van deze bestuursovereenkomst is gemandateerd aan het Dagelijks Bestuur. Bijgaand treft u ter advisering aan de programmasubsidieaanvraag, welke aangeeft op welke wijze Holland Rijnland de voor haar gereserveerde gelden in de periode 2005-2006 wil inzetten.
  Voorstel: het Dagelijks Bestuur positief adviseren over de BMW Programmasubsidieaanvraag
 12. Rondvraag en sluiting

De volgende vergadering van het PHO Ruimte is een gecombineerd overleg van een themabijeenkomst PHO Ruimte en een mini-symposium over het nieuw regionaal woonruimteverdelingsysteem. De directeuren van de woningbouwcorporaties aangesloten bij de Vereniging van Woningcorporaties Holland Rijnland worden tevens voor het mini-symposium uitgenodigd.

Dit overleg wordt gehouden op 16 februari 2005 van 13.30 tot 17.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis Leiderdorp.