De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda van het extra portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer 02 juli 2007, locatie: Gemeentehuis Leiderdorp, 12.30-14.30 uur

Dit extra portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer wordt georganiseerd in samenwerking en na afstemming met de gezamenlijke stuurgroepen As Leiden Katwijk.
In verband met de aard van de geagendeerde onderwerpen vindt bespreking tijdens een besloten vergadering plaats.

Gezien het tijdstip zal voor een lunch worden gezorgd.

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Vaststelling besluitenlijst d.d. 9 mei 2007 portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer
 3. Mededelingen, ingekomen stukken en uitgegane brieven
 4. Openbaar Vervoervisie
  Naar aanleiding van het portefeuillehoudersoverleg van 9 mei jl. en een derde ambtelijke workshop is de Openbaar Vervoer visie voor Holland Rijnland in concept uitgewerkt. Bijgaand treft u een exemplaar van de concept visie aan. Mede aan de hand hiervan zal een discussie worden gehouden over het gewenste OV-net in Holland Rijnland. De visie zal als input worden gebruikt bij de inbreng van de regio in het aanbestedingstraject Zuid-Holland Noord wat thans bij de provincie Zuid-Holland in voorbereiding is.
  • Voorstel:
   • in te stemmen met de concept OV-visie Holland Rijnland;
    de concept visie met een positief advies ter vaststelling voor te leggen aan het DB;
   • de visie als input te gebruiken bij de bijdrage aan het aanbestedings-traject Zuid-Holland Noord, provincie Zuid-Holland.
 5. Rijn Gouwe Lijn oost
  Dhr John Steegh presenteert het voorstel van de gemeente Leiden voor de Rijn Gouwe Lijn-oost, gedeelte door of nabij de binnenstad van Leiden.
  • Voorstel: kennis te nemen van de presentatie van dhr Steegh en de visie van Leiden op de RGL te betrekken bij de gedachtewisseling over het OV in de regio.
 6. Noordelijke Ontsluiting Greenpoort
  Tijdens het vorige portefeuillehouderoverleg is aangekondigd dat de provincie Zuid-Holland op korte termijn een plan van aanpak voor dit project op zal stellen. Tevens is afgesproken dat het portefeuillehouderoverleg zal worden betrokken bij dit project. Op 5 juli vindt een bestuurlijk overleg, georganiseerd door de provincie, plaats. Ter vergadering wordt mondeling verslag gedaan van deze bijeenkomst.
  Bijgaand treft u de brief van de provincie Zuid Holland inzake de bereikbaarheidsstudie grensgebied provincie Noord en Zuid-Holland inclusief een kaart van het onderzoeksgebied aan.
  • Voorstel: kennis te nemen van de laatste stand van zaken van dit project en van gedachten te wisselen over de beoogde aanpak door de provincie.
 7. As Leiden Katwijk
  Ter voorbereiding van de bestuursconferentie over dit onderwerp wordt bij dit agendapunt nader ingegaan op het proces rond de ALK.
  • Voorstel: kennis te nemen van de betreffende toelichting en aan de hand hiervan over te gaan tot een eerste gedachtewisseling.
 8. Rondvraag en sluiting

De volgende vergadering van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer vindt plaats op woensdag 12 september 2007 om 10.00 uur in het Leidse Stadhuis.