De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van het portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda 18 mei 2005, locatie: gemeentehuis Noordwijk 13:30-15:30

Blok 1: Algemeen

 1. Opening en vaststelling agenda

 2. Besluitenlijst van de vergadering van 2 februari 2005
  Voorstel: bijgevoegde besluitenlijst vast te stellen
 3. Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven
 4. Meerjarenafspraken met provincie Zuid-Holland
  In het vorige portefeuillehoudersoverleg is een ‘marsroute’ voor de opstelling van meerjarenafspraken met de provincie besproken. Daarbij zijn enkele kritische kanttekeningen geplaatst en is door verschillende portefeuillehouders aangegeven dat de behoeften van de regio(-gemeenten) voorop zouden moeten staan. Inmiddels is in overleg met provinciale en gemeentelijke ambtenaren een aangepast plan van aanpak in voorbereiding. Ter vergadering wordt dit gepresenteerd en is gelegenheid voor gedachtewisseling over de speerpunten.
  Voorstel: presentatie en discussie
 5. Regionale programma’s samenleving 2004 en 2005
  Bijgaand treft u aan de inhoudelijke en financiële eindverantwoording van het Regionaal Programma Samenleving 2004. Deze is op 21 maart door het DB vastgesteld om vóór 1 april te kunnen worden ingediend bij de provincie. Tevens is bijgevoegd de beschikking van de provincie over het regionale programma Samenleving 2005.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen
 6. Plan van aanpak prestatie-afspraken Wonen, zorg en welzijn
  De gemeenten van Zuid-Holland noord (Holland Rijnland en de Rijnstreek), zorgvragers, zorgaanbieders, woningbouwcorporaties en het zorgkantoor hebben in 2002 besloten te komen tot prestatieafspraken op het gebied van wonen, zorg, welzijn. De provincie heeft een financiële bijdrage voor dit project beschikbaar gesteld. Het thema heeft zowel invloed op het ruimtelijk beleid (woonvisie, bouwscenario) als op de sociale agenda (Wet Maatschappelijk Ondersteuning) van Holland Rijnland. Een goede afstemming is daarom onontbeerlijk. Voornemen is om in juni een startconferentie te houden over wonen, zorg en welzijn en de Wet Maatschappelijk Ondersteuning. De heer H. Buijing zal kort mondeling toelichten welk traject de stuurgroep voor ogen staat. Tevens treft u bijgaand nadere achtergrondinformatie aan (het ambitiedocument van 2002 en een verkenning van het project van de B&A groep).
  Voorstel:
  • Kennis te nemen van de beschreven beleidsintenties van de Stuurgroep Wonen, zorg en welzijn (WZW) van de Regionale Commissie Gezondheidszorg (RCG);
  • In te stemmen met een aanpak waarin de activiteiten van Holland Rijnland t.a.v. wonen en WMO in tijd en inhoud nauw worden afgestemd met de activiteiten van de Stuurgroep;
  • In te stemmen met de procedure waarin het Dagelijks Bestuur de Colleges van de regiogemeenten verzoekt om overwegingen over het ontwerp-plan van aanpak van de Stuurgroep WZW en deze bundelt tot een regionale reactie (in te dienen medio juni);
  • In te stemmen met de gezamenlijke organisatie van een werkconferentie “Wonen, zorg en welzijn” in juni, waar het ontwerp plan van aanpak wordt besproken en het vraagstuk van WZW op de regionale agenda wordt geplaatst;
  • [dit onderwerp staat tevens geagendeerd voor het PHO Ruimte van 19 mei ]
 7. Voorstel regionale ondersteuning gemeenten bij invoering WMO
  Met financiële steun van de provincie werken gemeenten samen bij de invoering van de WMO. In bijgevoegde voortgangsrapportage wordt u op de hoogte gebracht van de voortgang.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen
 8. Stand van zaken Actieprogramma Cultuurbereik / Museum en school
  In vorige portefeuillehouderoverleggen is gerapporteerd over aanvragen in het kader van het provinciale actieprogramma Cultuurbereik 2005 – 2008. Een van de aanvragen is het project Museum en School. Dit project en het actieprogramma zijn onlangs besproken met de ambtenaren cultuur van de gemeenten in de regio Holland Rijnland. Er zal op korte termijn een inventarisatie gemaakt worden van alle culturele activiteiten en projecten in de regio. Middels een groeimodel binnen het meerjaren actieprogramma zullen hierover vervolgens afspraken gemaakt worden met de Provincie Zuid-Holland. In dit kader wordt op 26 mei een bijeenkomst georganiseerd, waarin tevens de financiële en organisatorische aspecten van het actieprogramma cultuurbereik worden gepresenteerd.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.
 9. Ondersteuning Stichting IJshal Leiden
  In het laatste AB is op verzoek van de Leidse delegatie toegezegd het onderwerp ondersteuning Stichting IJshal Leiden te bespreken in het portefeuillehouderoverleg Sociale agenda. Bijgaand treft u een schriftelijk verzoek van dhr. Hessing aan. Geconstateerd kan worden dat op dit moment geen recente financiële gegevens voorhanden zijn; u wordt echter verzocht mee te denken over het voorkomen van verwachte financiële problemen in de toekomst.
  Voorstel: ter bespreking.
 10. Stand van zaken VSO/ZMOK; brief aan REC-west tkn
  Vorig PHO is geconstateerd dat in de Duin- en Bollenstreek een gebrek is aan leerlingplaatsen VSO-ZMOK. Diverse acties zijn ondernomen om dit probleem bij REC-west en Ministerie aan te kaarten; dhr. Eegdeman zal ter vergadering een mondelinge toelichting geven.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.
 11. Actieplannen jeugd
  In de subregionale portefeuillehoudersoverleggen Jeugd zijn op basis van in 2004 afgesloten convenanten actieplannen voor 2005 vastgesteld waarin wordt aangegeven wat gemeenten en provincie ondernemen in het kader van het jeugdzorgbeleid en het preventieve jeugdbeleid. Hoewel subregionaal van karakter zijn de actieplannen qua inhoud en opzet nauw op elkaar afgestemd. Voor 2006 wordt nu ambtelijk voor heel Holland Rijnland één actieplan 2006 voorbereid. De beide portefeuillehouder-overleggen hebben in dat kader afgesproken voortaan samen te vergaderen.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.
 12. Veilige school
  Op initiatief van ROC Leiden en politie Hollands Midden is een werkgroep gestart die werkt aan een convenant “Veilige school” tussen gemeenten, VO-scholen/ROC’s en politie/justitie. De vertegenwoordiger in deze werkgroep vanuit de gemeente Leiden heeft – mede gezien de raakvlakken met de speerpunten m.b.t. jeugd in het regionale Beleidskader Sociale agenda – gevraagd dit onderwerp te bespreken binnen Holland Rijnland (zie bijgevoegd memo). Bespreekpunten kunnen zijn: hoe staan de gemeenten binnen Holland Rijnland tegenover een dergelijk convenant en is hierin een rol voor (het samenwerkingsorgaan) Holland Rijnland weggelegd – naast het bieden van een platform voor bespreking. Tevens wordt een voorgenomen werkconferentie onder de aandacht gebracht.
  Voorstel: ter bespreking
 13. Evaluatie RPA / ontwikkeling regionaal arbeidsmarktbeleid
  In bijgevoegde notitie wordt uitwerking gegeven aan afspraak 1 uit het Regionale Beleidskader Sociale agenda waarin wordt afgesproken arbeidsmarktbeleid regionaal af te stemmen en het gesprekspartnerschap met regionale partners vorm te geven. Actueel beslispunt daarbij is dat de financiële problematiek van het Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn-Gouwe om een reactie vraagt.
  Voorstel: Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland te adviseren:
  de portefeuillehouder sociale agenda de opdracht te geven om samen met partijen arbeidsmarktbeleid op Holland Rijnland-niveau verder gestalte te geven en hierover het portefeuillehoudersoverleg sociale agenda te informeren;
  in principe niet in te stemmen met het beschikbaar stellen van financiën voor de continuering van het RPA Rijn-Gouwe vanaf 2006;
  bij de opstelling van de begroting 2006 rekening te houden met een werkbudget voor het arbeidsmarktbeleid voor Holland Rijnland van
  € 40.000.Dit betreft werkbudget voor zowel inhoudelijke als organisatorische lasten.
 14. Stand van zaken besteding middelen inburgering Nieuwkomers Duin- en Bollenstreek
  Vooruitlopend op de te verwachten beschikking WIN zijn in de afgelopen maanden met de contactambtenaren van de gemeenten (welzijnscomponent) en de ROC’s (educatieve component) afspraken gemaakt over de inzet van de middelen WIN 2005. In de bijgaande notitie worden deze afspraken uiteengezet.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen
 15. Voortgang werkgroep Inburgering
  Op 6 april ’05 heeft de eerste bijeenkomst van de werkgroep inburgering plaatsgevonden. In de bijgevoegde notitie worden de afspraken uit deze bijeenkomst uiteengezet.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen
 16. Stand van zaken besteding middelen Volwasseneneducatie Holland Rijnland
  De inzet van de rijksbijdrage educatie 2005 is reeds middels raam- en productovereenkomsten met de ROC’s vastgelegd. Over de inzet van reserves uit voorgaande jaren zijn in het PHO Sociale Agenda van 2 februari jl. tevens afspraken gemaakt.
  In de bijgaande notitie wordt de stand van zaken mbt de te besteden middelen uiteengezet. Hieraan gekoppeld is tevens toegevoegd de correspondentie met het CFI mbt in te zetten reserves uit het jaar 2001 en de aanvullende bijlage bij de Productovereenkomst NT2 met ROC-Leiden.
  Voorstel:
  Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland te adviseren:
 17. Stand van zaken nieuwe wetgeving Avo – Vavo
  Het ministerie van Onderwijs heeft een voorstel tot wetswijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs ingediend bij de Tweede Kamer. Deze wijziging beoogt meer ruimte te scheppen voor samenwerking tussen in die wetten geregelde onderwijs instellingen. Het voorstel sluit aan bij het in juni 2004 ondertekende convenant Avo-Vavo tussen de Leidse Regio, het samenwerkingsorgaan Duin en Bollenstreek, het ROC-Leiden en de VO-scholen in de regio.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen
 18. Project Alfabetisering
  In samenwerking met de gemeente Leiden en de ROC’s in de regio’s heeft het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland vóór 1 maart 2005 een subsidieaanvraag ingediend bij de Provincie Zuid-Holland voor de uitvoering van het actieplan Alfabetisering in Holland Rijnland. In het projectvoorstel ‘Een goede start voor de toekomst’ wordt dit actieplan nader toegelicht.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen
 19. Rondvraag en sluiting

Volgende vergaderingen:

31 augustus 2005 13:30-16:30 uur gemeentehuis Voorschoten

9 november 2005 13:30-16:30 uur gemeentehuis Zoeterwoude