De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Detailhandel

De detailhandel wordt gekenmerkt door een grote dynamiek. Met het oog op de kwaliteit van de toekomstige voorzieningenstructuur en het ondernemersklimaat is het van belang om adequaat op deze dynamiek in te spelen. In de nota Ruimte heeft de Rijksoverheid de verantwoordelijkheid voor het detailhandelsbeleid bij de provincies en gemeenten gelegd. Het is van belang, dat zowel de provincies als de gemeenten een actuele detailhandelsvisie hebben, waarin zij het beleid op dit gebied vastleggen.

Voor deze regio heeft in het REO (Regionaal Economisch Overleg) voorjaar 2006 een concept voor de nieuwe Regionale detailhandelsstructuurvisie opgesteld. In het REO werken Holland Rijnland, het Rijnstreekberaad, gemeenten, de Provincie Zuid-Holland en de Kamer van Koophandel samen op economisch gebied.
Als doelstelling van de detailhandelsvisie is bepaald: “Het faciliteren van een sterke en evenwichtige detailhandelsstructuur voor ondernemers en bewoners, waarmee iedere gemeente instemt met inachtneming van:

  • primair aandacht voor bestaande aankoopplaatsen;
  • versterken koopkrachtbinding;
  • aandacht voor kleine kernen (tot 5000 inwoners); behouden structuur;
  • ruimte bieden voor vernieuwende concepten/winkels;
  • vergroten aantrekkelijkheid en kwaliteit winkelgebieden.

Het Dagelijks bestuur van Holland Rijnland heeft de visie als concept onderschreven en heeft het rapport naar alle gemeenten in Holland Rijnland gestuurd ter bespreking in zowel de Colleges van B&W als de gemeenteraden. De reacties op de regionale visie waren op hoofdlijnen positief. Het Algemeen bestuur van Holland Rijnland heeft op 20 december 2006 ingestemd met de Regionale detailhandelsstructuur-visie. De detailhandelsvisie wordt beschouwd als een bouwsteen voor de (ruimtelijke) regionale structuurvisie van Holland Rijnland, waarvoor in 2006 een traject in gang is gezet.

De Regionale detailhandelsstructuurvisie is het resultaat van een brede regionale betrokkenheid. De visie is opgesteld in een open proces. De basis voor de herziene visie is in 2005 gelegd tijdens een viertal brede bijeenkomsten (‘kiestafels’) waarbij zowel bestuurders als ambtenaren als particuliere belanghebbenden zich intensief hebben ingezet. Deelnemers aan de bijeenkomsten hebben tijdens de kiestafels de doelstelling en een 5-tal uitdagingen geformuleerd, die verder zijn uitgewerkt in projecten en activiteiten.

De provincie Zuid-Holland heeft eind 2006 ook een detailhandelsvisie uitgebracht, waarin voor de hele provincie het detailhandelsbeleid is vastgelegd. Voor de provinciale visie hebben de regionale Detailhandelsstructuurvisies van de verschillende REO’s in Zuid-Holland als basis gediend.