De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van het portefeuillehoudersoverleg Ruimte 16 februari 2007, Locatie: Gemeentehuis Leiderdorp 10.00-13.00 uur

Conceptbesluitenlijst van onderstaande vergadering

 1. Opening en vaststelling van agenda
 2. Regionale Structuurvisie
  Bijgevoegd is het werkplan RSV 2007. De bijlagen zijn: een notitie over de samenhang van verschillende bouwstenen die input zijn voor de RSV, de planning 2007 en een notitie over de uitvoering van het RSV. Projectleider Jaap van Opstal zal een presentatie geven over het werkplan en de bijlagen. De bestuurlijke betrokkenheid en besluitvorming staat centraal in de presentatie.
 3. As Leiden-Katwijk
  Bijgevoegd is een korte notitie over de stand van zaken van het programma As Leiden-Katwijk en de voortgang van het programma in 2007.
  • Voorstel: Kennis te nemen van de stand van zaken van het programma As Leiden-Katwijk.
 4. Hoogbouwvisie Leiden
  De gemeente Leiden heeft een visie over hoogbouw in de stad opgesteld. De Hoogbouwvisie wordt in februari behandeld in de raad. De heer Witteman geeft een toelichting.
 5. Ruimtelijke beperkingen rond Schiphol
  De Milieudienst West-Holland heeft de stand van zaken met betrekking tot ruimtelijke beperkingen rond Schiphol op een rij gezet. Hierin wordt ook ingegaan op de nieuwste ontwikkelingen rond de groei van de luchthaven.
 6. Prestatieafspraken Wonen, zorg en welzijn (11:35 – 11:45 uur)
  In september lagen de concept-prestatieafspraken Wonen, zorg en welzijn voor in het portefeuillehouderoverleg Sociale agenda. Na verwerking van de ontvangen reacties op de concept-afspraken zijn deze omgewerkt tot bijgevoegde prestatie-afspraken. Bedoeling is deze afspraken door partijen te laten ondertekenen op 29 maart 2007. Deze afspraken liggen zowel voor in het portefeuillehoudersoverleg Ruimte als Sociale Agenda.
 7. Regionale woonvisie en bouwscenario, enkele mededelingen
  Op de bestuurlijke conferentie Woningbouwopgave op 14 december 2006 is afgesproken om proberen te komen tot regionale prestatieafspraken met de corporaties. Een eerste (ambtelijke) verkenning is achter de rug. Verder is er meer bekend geworden over Woon2006. De portefeuillehouder licht u in over de stand van zaken.
  • Voorstel: kennis te nemen van de mondelinge toelichting
 8. Landgoederen verbinden
  In 2005 hebben de regio’s Holland Rijnland en Haaglanden en de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland het initiatief genomen voor het Belvedèreproject Landgoederen Verbinden. Doel van het project is om te bevorderen dat er in de ruimtelijke ordening meer rekening wordt gehouden met de cultuurhistorische waarde van de landgoederen en dat de landschappelijke samenhang tussen de landgoederen wordt versterkt.
  • Voorstel:
   • de concept visie Landgoederen Verbinden, Kwaliteitszonering voor de landgoederenzone van Zuid- en Noord-Holland; cultuurhistorie als inspiratiebron voor ruimtelijke ontwikkeling, te bespreken en zo nodig aan te (laten) passen;
   • het DB te adviseren om de (aangepaste) visie Landgoederen Verbinden vast te stellen als bouwsteen voor het groene kader in de Regionale Structuurvisie (RSV);
   • het DB te adviseren de betrokken gemeenten te vragen om de projecten die in de regio gesitueerd zijn, verder uit te werken in samenwerking met eventuele eigenaren en beheerders.
 9. Luchtkwaliteit
  Door het Rijk is in juni 2006 een bedrag van € 90 miljoen beschikbaar gesteld voor het opstellen en uitvoeren van een gebiedsgericht programma luchtkwaliteit door de lagere overheden. In de eerste tranche is € 565.627,06 aan de regio Holland Rijnland toegekend. Bijgevoegd is een voorstel voor de besteding van deze financiële bijdrage van VROM voor het programma luchtkwaliteit Holland Rijnland.
  • Voorstel:
   • het DB te adviseren om het voor uitvoering bestemde deel van de aan Holland Rijnland toegekende rijksbijdrage voor het opstellen en uitvoeren van een Gebiedsgericht programma Luchtkwaliteit (1e tranche), te verdelen over de posten zoals genoemd in het voorstel;
   • het DB te adviseren om na het gereedkomen van een meer uitgewerkt Actieprogramma Luchtkwaliteit Holland Rijnland, in het tweede kwartaal van 2007 te besluiten over de besteding van het nu onder lokale projecten als reservering (3.2) opgenomen bedrag, eventueel aangevuld met een resterend bedrag na heroverweging van de post Concretisering Ontwerp Actieprogramma (1.1 en 1.2);
   • het DB te adviseren de gemeente die volgens dit verdelingsvoorstel in aanmerking komt voor een bijdrage aan lokale maatregelen, na een formeel verzoek van die gemeente, onder voorwaarden een bijdrage toe te kennen, een voorschot te verstrekken van 80% van dit bedrag en definitief af te rekenen op basis van werkelijk bestede gelden binnen een afgesproken periode.
 10. Milieucommunicatie Holland Rijnland, resultaten 2006 en plannen 2007
  In de Regio Holland Rijnland voeren de gemeenten van het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland en Rijnwoude gezamenlijk projecten rond milieucommunicatie uit. Deze projecten zijn vastgelegd in het meerjarenprogramma Milieucommunicatie Holland Rijnland 2006 -2009.
  Het tot stand brengen van dit samenwerkingsprogramma had nogal wat voeten in aarde. Na een lastig begin gaat de samenwerking nu echter heel voorspoedig. In het verslag vindt u een overzicht van het eerste jaar en een blik naar de toekomst.
 11. Besluitenlijst 08 november 2006
 12. Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven
  • Mededelingen
   • Zuidvleugel
    Op 15 november 2006 heeft de jaarlijkse bestuurlijke Zuidvleugelconferentie plaats- gevonden in Rotterdam. Tijdens deze drukbezochte bijeenkomst heeft Minister Winsemius als minister van VROM en daarmede coördinerend minister voor de Zuidvleugel zijn lof en waardering uitgesproken met betrekking tot hetgeen in 2006 binnen de Zuidvleugel is bereikt. Hij stelde, dat de Zuidvleugelvisie een voorzichtige doorbraak is in de regionale samenwerking en een aanzet is om te komen tot verdere prioritering in opgaven en projecten.
    De Minister constateerde, dat Rijk en Zuidvleugel het op de hoofdlijnen eens zijn en dat dit kan leiden tot de invulling van het Zuidvleugelprogramma.
    Hij heeft zich tevens uitgesproken over het feit, dat hij het wenselijk acht, dat zowel binnen de Zuidvleugel als binnen het Rijk (i.c. VROM) meer ingezet wordt op versterking van coördinatie. Hij is voorstander van een beperkte projectenlijst met bijbehorend resultaat.
    Zijn voorstel binnen het Rijk zal zijn te gaan voor:
    bereikbaarheid en groei (waaronder de zogenaamde A4-corridor);
    het groen;
    de toekomst van de kust.
    De Minister stelde hierbij, dat projecten die binnen de focus passen van voormelde 3 punten niet persé afvallen, maar geen aansturing behoeven vanuit een rijksprogramma Zuidvleugel.
    Hierna werd de Zuidvleugelvisie ondertekend.
    Tevens is afgesproken, dat de Zuidvleugelconferentie 2007 gehouden zal worden op een nader te bepalen locatie in Holland Rijnland.
   • Evaluatie verdelingsbesluit BLS
    De provincie Zuid-Holland medio maart 2006 een concept BLSverordening opgesteld, die qua uitvoering nogal wat bestuurlijke lasten met zich meebracht. Hier is na samenspraak met de 12 samenwerkende gemeenten door Holland Rijnland op gereageerd.
    Deze reactie, evenals een gelijksoortige reactie door de Drechtsteden, heeft geleid tot een volledig nieuwe provinciale BLSverordening, die in oktober 2006 door de Staten is vastgesteld. De verordening is qua opzet heel simpel geworden:
    De 12 samenwerkende gemeenten in Holland Rijnland hebben zich verbonden om 14.620 woningen te bouwen binnen het tijdvak 1/1-05 en 31/12-09. Hiervoor wordt aan subsidies beschikbaar gesteld ruim € 24 miljoen. Dit leidt tot een provinciale toekenning van ruim
    € 1600,– per woning.
    De gemeenten dienen zelf vóór 1 april 2007 hun subsidie aan te vragen bij de provincie waarbij zij naast het aantal door hen te realiseren woningen ook dienen aan te geven dat zij (i.c. de gemeenteraden) de intentie hebben om regionaal tot gemiddeld 30% sociale woningbouw te komen en dat zij zich conformeren aan het regionaal afgesproken bouwprogramma. Er ontstaat vervolgens een directe subsidierelatie tussen de aanvragende gemeente en de provincie.
    Dit leidt tevens tot het vraagstuk: hoe het AB verdelingsbesluit van 29 juni 2005 (agendapunt 5) uit te voeren? Immers de door de gemeenten aan te vragen gelden worden binnen de huidige opzet van de verordening direct beschikbaar gesteld aan betreffende gemeenten.
    Met de bedoeling om inefficiënt geschuif met geld te voorkomen zijn inmiddels de gemeentebesturen hierover schriftelijk geïnformeerd en is voorgesteld om in de gemeenteraden de intentie met betrekking tot het regionaal gemiddeld sociale woningbouwpercentage, evenals de confirmatie aan het afgesproken regionaal bouwprogramma uit te doen spreken. Tevens wordt voorgesteld om zowel de provincie te machtigen om de BLS-gelden direct te betalen aan Holland Rijnland, als Holland Rijnland te machtigen enerzijds de BLS-gelden direct van de provincie te ontvangen en anderzijds de gelden te verdelen overeenkomstig het AB verdeelbesluit van 29 juni 2005 over de 12 samenwerkende gemeenten. (Dit tot een maximum van de jaarlijks ontvangen gelden en onder verrekening van de uitvoeringskosten).
    Conform afspraak uit het AB van 29 juni 2005 zal in juli 2007 aan de hand van de gerealiseerde en geplande productiecijfers gewerkt gaan worden aan een bijstelling van het eerder genoemde verdeelbesluit. Dit zal vervolgens aan het AB ter besluitvorming worden voorgelegd.
   • Water
   • Vergaderstructuur Milieu
    Duidelijk is dat de bespreking van het regionale milieudossier meer-en-meer onder druk komt te staan wat ten koste gaat van een constructieve en adequate bespreking van het milieudossier. Ook het DB en het PHO Ruimte van Holland Rijnland hebben dit gesignaleerd. Omdat dat het uiteraard niet wenselijk is wordt momenteel bekeken welke maatregelen moeten worden genomen om de regionale milieuagenda een volwaardige plek te geven in de regionale vergaderstructuur. Een optie zou kunnen zijn om het milieudossier niet meer in het PHO Ruimte te bespreken maar een afzonderlijk portefeuillehoudersoverleg van milieuwethouders te organiseren. Dit is echter onder voorbehoud omdat de portefeuillehouder milieu, natuur en landschap van Holland Rijnland dit, op het moment van schrijven van deze annotatie, nog moet bespreken in het Dagelijks Bestuur. Op 17 januari 2007 zal vanuit de Milieudienst West-Holland te Leiden een eerste bijeenkomst van milieuwethouders van de Holland Rijnlandgemeenten worden georganiseerd waarbij onder andere verslag wordt gedaan van datgene wat de milieudienst in 2006 m.b.t. de regionale milieutaken heeft gedaan en wordt een doorkijkje gegeven naar de activiteiten in 2007.
  • Ingekomen stukken
  • Uitgaande brieven
  • Voorstel: Kennis te nemen van de mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven.
 13. Rondvraag en sluiting

Op 22 maart is er een extra gezamenlijk portefeuillehoudersoverleg Economische zaken en Ruimte met als thema Groene Hart, te Zoeterwoude (locatie nader te bepalen).
De volgende reguliere vergadering is op 11 mei 2007 te Katwijk.