De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer 04 februari 2005, locatie: gemeentehuis Leiderdorp 14:00-16:00

 1. Opening en vaststelling agenda

 2. Vaststelling besluitenlijst d.d. 8 november 2004
  Voorgesteld wordt de besluitenlijst en de actiepuntenlijst Verkeer en Vervoer vast te stellen.
 3. Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven
  Voorgesteld wordt van het onderstaande kennis te nemen en in te stemmen met
  de concept reactie op de Regionale Nota Mobiliteit Haaglanden welke in de
  vergadering van 4 februari uitgedeeld zal worden.

  Voorstel
  • Mededelingen
   • Terugkoppeling door de voorzitter naar aanleiding van het verzoek in het vervolg een uitgebreider verslag te maken.
   • Tijdens de vorige vergadering is een besluit genomen inzake de deelname van enkele gemeenten aan de start met een onderzoek naar invoering van vervoersmanagement bij gemeenten. Inmiddels hebben, na een initiatief van de Milieudienst, de gemeenten Leiderdorp en Zoeterwoude eveneens (voor eind 2005) bij dit project aangesloten. U wordt verder verwezen naar bijgaande korte notitie over het initiatief van de milieudienst.
   • Het pho EZ ingestemd heeft met het project Objectbewegwijzering. In 2005 komt een voorstel voor de uitvoering waarbij ook het pho Verkeer en Vervoer om advies gevraagd zal worden.
   • Dagelijks Bestuur 13 januari jl. over verslaglegging portefeuillehoudersoverleggen:
    Gelet op onder meer de opmerkingen uit de portefeuillehoudersoverleggen houdt het Dagelijks Bestuur vast aan haar besluit om de verslaglegging van porterfeuillehouders-overleggen op uniforme wijze in de vorm van een besluitenlijst plaats te laten vinden. Afwijkende standpunten van portefeuillehouders en toezegging worden in deze besluitenlijsten uiteraard standaard opgenomen.
    In aanvulling hierop kan de voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg bij een bijzonder agendapunt met een bepaalde bestuurlijke gevoeligheid (desgevraagd) een enigszins uitgebreidere weergave van de discussie laten verwoorden op de besluitenlijst van dit portefeuillehoudersoverleg.
  • Ingekomen stukken
  • Uitgaande brieven
 4. Ontwerp-begroting 2006/kaderstellende notitie
  Aan het Algemeen Bestuur (29 juni 2005) zal een beleidsarme begroting 2006 ter besluitvorming worden voorgelegd. Deze beleidsarme begroting is een financiële vertaling van continuering bestaand beleid en reeds eerder gemaakte (meerjarige) afspraken.

  Separaat aan de besluitvormingsprocedure voor deze beleidsarme begroting zal op 16 maart a.s. een kaderstellende nota door het Algemeen Bestuur worden vastgesteld.Op grond van deze kaderstellende nota zal vervolgens een integrale begrotings-wijziging worden opgesteld. Deze integrale begrotingswijziging zal medio mei a.s. aan de gemeenteraden worden voorgelegd en in het najaar aan het Algemeen Bestuur (12 oktober) ter besluitvorming worden voorgelegd.

  Ten behoeve van bespreking van dit punt is bijgevoegde notitie opgesteld. Daarnaast wordt u gevraagd om aan de hand van de productbegroting 2005 ten aanzien van het betreffende programma te adviseren.

  Voorstel:
 5. Ontwerp-regioprofiel
  Bijgaand treft u ter bespreking aan een voorstel dat de eerste inhoudelijke ‘bouwstenen’ bevat voor het opstellen van een Regionale Structuurvisie, en bovendien richtinggevend is voor de keuzes die gemaakt moeten worden bij de uitvoering van de projecten binnen de As Leiden-Katwijk. Na een maatschappelijke discussie over het profiel in februari/maart zal het profiel in juni besluitvormend aan het Algemeen Bestuur worden voorgelegd.
  Voorstel: richtinggevende discussie over de in het voorstel opgenomen kwesties en bijbehorende vragen. Dekken deze de agendasetting voor het maken van de strategische beleidskeuzes voor een Regionaal Structuurplan?
 6. Presentatie Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan Leiden
  Naar verwachting zal de gemeente Leiden het concept GVVP Leiden in de tweede helft van januari voor inspraak vrijgeven. Indien dit inderdaad het geval is vindt ter vergadering een presentatie plaats van de belangrijkste onderdelen van dit plan.
 7. Subsidieaanvraag Brede doeluitkering 2005 én 2006
  Bijgaand treft u als aanvullende informatie nogmaals de betreffende brief van de provincie inzake de subsidie uitvraag voor BDU projecten voor 2005 en 2006 aan. Aan de hand van aanmeldingen van de gemeenten is via het ambtelijk overleg een groslijst met projecten voor beide jaren opgesteld. De lijst is samengesteld uit projecten die voortkomen uit het fietspadenplan en de lijst met black spots (beide door uw overleg op 8 november vastgesteld) en projecten die betrekking hebben op het regionale wegennet zoals aangegeven op de visiekaart in het RVVP. Tevens is een voorstel bijgevoegd t.b.v. de bestemming van vrijgevallen gelden t.b.v. het SDB over 2003. Een voorstel voor de subsidieaanvraag treft u bijgaand aan.
 8. Subsidieaanvraag Interim Regeling Duurzaam Veilig 2004
  Zoals reeds gemeld in de vorige vergadering heeft de provincie een uitvraag gedaan t.b.v. projecten die voor subsidie in het kader van de IDV regeling 2004 (in 2004 vrijgekomen rijksgelden uit voorgaande jaren) in aanmerking komen. De uitvraag is ter informatie nogmaals bijgevoegd. Evenals het voorgaande jaar is een verdelingsvoorstel van de middelen naar rato van inwonersaantallen, weglengtes en aantallen ongevallen per gemeente opgesteld. Aan de hand hiervan en de door de gemeenten ingediende projecten is ambtelijk bijgaand voorstel opgesteld.
 9. Bestuurlijke samenstelling stuurgroep Verkeersveiligheid
  Begin december hebben de portefeuillehouders Verkeer en Vervoer evenals de portefeuillehouders Onderwijs/Welzijn een brief ontvangen waarin werd verzocht eventuele belangstelling voor participatie in de stuurgroep Verkeersveiligheid aan te geven. Aan de hand van de binnengekomen reacties is bijgaand voorstel geformuleerd.
 10. Programmasubsidieaanvraag BMW stimuleringsgelden 2005-2006
  Op 15 december 2004 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de verlengde
  bestuursovereenkomst Beleidsplan Milieu en Water (BMW) 2005-2006. Het college van Gedeputeerde Staten heeft voor genoemde periode maximaal € 235.960 beschikbaar gesteld voor het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. De uitvoering van deze bestuursovereenkomst is gemandateerd aan het Dagelijks Bestuur. Bijgaand treft u ter advisering aan de programmasubsidieaanvraag, welke aangeeft op welke wijze Holland Rijnland de voor haar gereserveerde gelden in de periode 2005-2006 wil inzetten. Deze is tevens geagendeeerd voor pho Ruimte van 3 februari 2005.
 11. Projecten Programma van Afspraken
  Voorgesteld wordt kennis te nemen van de voortgang van de projecten en in te stemmen met het besluitvormingstraject Rijnlandroute.
  • Rijn Gouwe Lijn
   Op 15 december heeft een vergadering van de Bestuurlijke Begeleidingscommissie plaatsgevonden. Bijgaand treft u het standpunt van de BCC zoals verwoord in een brief aan de Stuurgroep RGL aan.
  • Benutting N206
   Zoals afgesproken tijdens de vorige vergadering van het portefeuillehoudersoverleg heeft er over de voortgang van dit project contact plaatsgevonden tussen de voorzitter, dhr Witteman, en mw Van Nieuwenhoven. Indien van toepassing worden de laatste ontwikkelingen gemeld inzake de voortgang van bijvoorbeeld de proefopstelling van Green Logic. De provinciaal vertegenwoordiger in het overleg zal hiervan verslag doen.
  • Wegverbinding N205-N206 / aanpassing N208
   Onder voorbehoud van eventuele ontwikkelingen wordt dit onderwerp aan de orde gesteld.
  • Rijnlandroute
   Dhr Smink, tijdelijk opvolger van mw Klaske Ypma, zal zich ter vergadering voorstellen.
   Het besluitvormingsproces rond de tracékeuze is een belangrijk punt van aandacht. Voor het door de regio voorgenomen traject wordt u verwezen naar bijgaande notitie.
 12. Stedenbaan
  Ter vergadering wordt verslag gedaan van de voortgang rond het station Sassenheim. Verwezen wordt naar bijgaande notitie over dit onderwerp met het regionale standpunt over dit onderwerp. De voorzitter zal nog kort verslag doen van de Zuidvleugelconferentie die op 8 december jl. heeft plaatsgevonden.
  Voorgesteld wordt kennis te nemen van de voortgang van dit project.
 13. Rondvraag en sluiting

Volgende vergadering wordt gehouden op vrijdag 20 mei 2005

van 14.00 tot 16.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis Noordwijk