De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van het Algemeen Bestuur 15 december 2004

 1. Opening en vaststelling agenda
  • Presentatie As Leiden-Katwijk door projectdirecteur Hans Reijnen
  • Presentatie regionale woonruimteverdeling door projectbureau Van Vieren
 2. Vaststellen verslag vergadering Algemeen Bestuur van 6 oktober 2004
 3. Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven
  De benoeming van R.M. van Netten wordt omgezet van onbezoldigd naar bezoldigd secretaris Holland Rijnland.
  R.M. van Netten wordt ontslag verleend als bezoldigd secretaris van het Samenwerkingsorgaan Duin- en Bollenstreek.
 4. Plan van aanpak As Leiden-Katwijk
  Voorstel: kennis te nemen van het plan van aanpak As Leiden-Katwijk en deze te betrekken bij de besluitvorming over de programmabegroting 2005.
 5. Programmabegroting 2005 (reeds in uw bezit)
  Voorstel: vast te stellen de programmabegroting 2005 Holland Rijnland.
 6. Basisdocument woonruimteverdeling
  Voorstel:
 7. Woningbouwafspraken 2005-2009
  Voorstel:
  • vast te stellen het ontwerp-“Convenant Woningbouwafspraken 2005 tot 2010” als uitgangspunt voor de onderhandelingen met de overige beoogde ondertekenaars;
  • vast te stellen van de uitgangspunten van de subsidiegrondslag Budget Woningbouw-afspraken 2005-2009;
  • kennis te nemen van de voorlopige, indicatieve verdeling op basis van de regionale subsidiegrondslag (in afwachting van definitieve verdeling, vast te stellen in maart 2005);
  • in te stemmen met de uitwerking van de subsidiegrondslag door het Dagelijks Bestuur, met het oog op vaststelling van de definitieve verdeling door het Algemeen Bestuur in maart 2005.
 8. Samenwerkingsovereenkomst van het bestuurlijk platform Zuidvleugel inzake het groen rond de stad (GIOS)
  Voorstel:
  • in te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst van het bestuurlijk platform Zuidvleugel om te komen tot een aanbod aan het ministerie van LNV ten einde de stagnatie en impasse rond de realisering van het groen rond de stad te doorbreken;
  • de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst door het Dagelijks Bestuur Holland Rijnland te bekrachtigen.
 9. Instellingsbesluit portefeuillehoudersoverleggen
  Voorstel: vast te stellen het instellingsbesluit portefeuillehoudersoverleggen
 10. Overeenkomsten OV-taxi Leidse regio
  Voorstel: akkoord te gaan met de bijgevoegde
 11. Verlengde bestuursovereenkomst Beleidsplan Milieu en Water 2005-2006
  Voorstel:
  • in te stemmen met het aangaan van de (verlengde) bestuursovereenkomst Beleidsplan Milieu en Water (BMW) 2005-2006;
  • de ondertekening van de bestuursovereenkomst Beleidsplan Milieu en Water 2005-2006 door de heer A.H. Meerburg, lid van ons Dagelijks Bestuur, tijdens de bestuurlijke conferentie in het provinciehuis te Den Haag welke inmiddels op 5 november 2004 heeft plaatsgevonden, te bekrachtigen;
  • de mandatering aan ons Dagelijks Bestuur van de uitvoering van de in de bestuursovereenkomst (bijgevoegd) onder 2 (vaststellen regionaal programma), 8 (regionaal programma wijzigen/aanvullen) en 9 (verslaglegging) genoemde afspraken te bekrachtigen.
 12. Bestuursovereenkomst programmafinanciering Externe Veiligheid 2004-2005
  Voorstel:
 13. Financiële verordening samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
  Voorstel: vast te stellen de verordening voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van het samenwerking Holland Rijnland.
 14. Controle verordening samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
  Voorstel: vast te stellen de verordening voor de controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland.
 15. Treasurystatuut samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
  Voorstel: vast te stellen het treasurystatuut samenwerkingsorgaan Holland Rijnland.
 16. Rekeningcourant-verhouding met Bank Nederlandse Gemeenten
  Voorstel: vast te stellen de rekening-courantverhouding met de Bank Nederlandse Gemeenten.
 17. Beleidskader “een regionale Sociale Agenda”
  Voorstel: Bijgevoegde reactie op het commentaar van de 16 gemeenten van Holland Rijnland op het ontwerp beleidskader “een regionale Sociale Agenda” vast te stellen. Daarmee het ontwerp-beleidskader Sociale Agenda vast te stellen.
 18. Wijziging samenstelling Dagelijks Bestuur
  Voorstel: wordt nagezonden.
 19. Rondvraag en sluiting

Volgende vergadering woensdag 16 maart 2005