De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van het portefeuillehoudersoverleg Bestuur & Middelen 13 januari 2006

Conceptbesluitenlijst van onderstaande vergadering

 1. Opening en vaststelling van de agenda
 2. Vaststelling besluitenlijst d.d. 11 november 2005
 3. Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven
  • Mededelingen
   • Kadernotitie Begroting 2007
    Planning en stand van zaken
   • Samenstelling Dagelijks Bestuur
    Over de verdeling van de portefeuilles in het Dagelijks Bestuur en het aantal leden in het Dagelijks Bestuur na de installatie van het nieuwe Algemeen Bestuur d.d. 12 april 2006.
   • Algemeen Bestuur d.d. 15 februari 2006
    stand van zaken agenda-onderwerpen AB-vergadering (o.v.b)
   • Regionaal Bureau leerplicht
    stand van zaken
  • Ingekomen stukken
  • Uitgaande brieven
   • Overdrachtsdossier voor portefeuillehouders B&M (concept)
    Voor het volgende portefeuillehoudersoverleg zal een overdrachtsdossier worden samengesteld en na de raadsverkiezingen van 7 maart aanstaande aan de colleges worden toegezonden. Een conceptinhoudsopgave is bijgevoegd.
    Voorstel:
    1. deze mededelingen en de ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen;
    2. noemen van suggesties (uit te werken onderwerpen) voor het overdrachtsdossier Bestuur & Middelen.
 4. Middelen: Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2005
  Voorstel: Positief te adviseren over het ter besluitvorming voorleggen van het protocol aan het Algemeen Bestuur d.d. 15 februari 2006
 5. Evaluatie 1 jaar Holland Rijnland
 6. Rondvraag en sluiting

  Volgende vergadering wordt gehouden op vrijdag 12 mei 2006 van 13.30.00 tot 16.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis Hillegom.

Datum

Tijd

Locatie

Vrijdag 12 mei ‘06

13.30 – 17.30 uur

Gemeentehuis Hillegom

Raadzaal

Vrijdag 15 september ‘06

13.30 – 16.30 uur

Stadhuis Leiden

Raadzaal

Vrijdag 10 november ‘06

13.30 – 16.30 uur

Gemeentehuis Katwijk

Raadzaal