De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van het Algemeen Bestuur 29 juni 2005

 1. Opening en vaststelling agenda

 2. Vaststellen verslag vergadering Algemeen Bestuur
  van 16 maart 2005 en 18 mei 2005
 3. Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven
  Voorstel/besluit: de bijgevoegde lijst voor kennisgeving aannemen
 4. Woonruimteverdeling Holland Rijnland
  Het voorstel dat voorziet in definitieve besluitvorming over regionale woonruimte-verdeling in Holland Rijnland bestaat uit de volgende onderdelen: Pilot woonwaarde; Binding; Inspraakreacties en wijzigingen ontwerpverordening; Modelverordening en bevoegdheden; Uitvoering en mandaatbesluit; Kosten.
  Voorstel/Besluit:
  1. Ten aanzien van de pilot naar de effecten van woonwaarde in te stemmen met het voorstel van het Dagelijks Bestuur om:
   • Een meer gedegen en uitgebreid onderzoek naar de effecten van woonwaarde af te wachten, en indien niet beschikbaar voor inwerkingtreding van de verordeningen, vooralsnog van start te gaan met woonduur en inschrijftijd als volgordebepaling;
   • Bij afdoende aangetoond gewenst effect van woonwaarde deze alsnog bij de volgordebepaling te betrekken, met gezien de gebleken achteruitgang van de kansen de volgende aanvullende, tijdelijke maatregelen in de aanvangsfase:
    • de bescherming van de positie van starters door de vrijkomende woningen van 20% van de woningvoorraad met de laagste woonwaarde bij voorrang toe te wijzen aan starters;
    • gezien de gebleken achteruitgang van de kansen, de bescherming van de positie van senioren door hen per huishouden de keuze te geven of zij woonduur of inschrijfwaarde (inschrijftijd en woonwaarde) verkiezen als hun individuele volgordecriterium.
  2. Kennis te nemen van de Nota van Beantwoording van het Dagelijks Bestuur d.d. 3 juni jl.;
  3. Kennis te nemen van de toelichting op de belangrijkste wijzigingen zoals die zijn doorgevoerd ten opzichte van de door het Dagelijks Bestuur op 7 april jl. voorlopig vastgestelde ontwerp-“Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2005”;
  4. De ontwerp-“Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2005” en bijbehorende Toelichting vast te stellen;
  5. De ontwerp-“Model Huisvestingsverordening 2005” vast te stellen;
  6. Kennis te nemen van het voorgenomen verzoek van het Dagelijks Bestuur aan de colleges van Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout, Rijnsburg en Valkenburg van 30 juni a.s.;
  7. In te stemmen met het ontwerp-“Convenant Woonruimteverdeling Holland Rijnland”, in het najaar 2005 af te sluiten met het bestuur van de Vereniging van Woningcorporaties Holland Rijnland, en (in de toekomst) andere aanbieders van woonruimte;
  8. Kennis te nemen van het Mandaatbesluit van het Dagelijks Bestuur d.d. 3 juni jl.;In te stemmen met de door het Dagelijks Bestuur voorgestelde kostenverdeling, en diens voornemen om de geraamde structurele kosten voor de urgentieregeling van € 143.362,-, de bezwaren- en klachtenregeling van € 179.025,- (incl. BTW), de ondersteuning van de Beleidscommissie van € 25.000,- (in totaal € 361.805,-) per 1 januari 2006 op te nemen in de Begroting 2006 en de meerjarenbegroting Holland Rijnland, middels een in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 12 oktober a.s. vast te stellen begrotingswijziging. Deze begrotingswijziging wordt separaat na consultatie van de raden aan het Algemeen Bestuur voorgelegd. De kosten voor de thans als plustaak opgenomen uitvoering van de Huisvestings-verordening Leidse regio van € 305.840,- (product 022) vervallen daarbij tegelijkertijd.
 5. Subsidiegrondslag woningbouwafspraken Holland Rijnland 2005-2009
  Op 15 december 2004 heeft het Algemeen Bestuur het ontwerp-Convenant Woningbouwafspraken 2005-2010 vastgesteld als uitgangspunt voor de onderhandelingen met de overige beoogde ondertekenaars (Rijk, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Leiden). Tevens zijn de uitgangspunten van de subsidiegrondslag Budget Woningbouwafspraken 2005-2009 vastgesteld, en is ingestemd met de uitwerking van de subsidiegrondslag door het Dagelijks Bestuur, met het oog op vaststelling van de definitieve verdeling door het Algemeen Bestuur. De subsidiegrondslag zal bij instemming van het Algemeen Bestuur de belangrijkste onderlegger vormen voor een door de provincie Zuid-Holland vast te stellen Provinciale verordening.
  Voorstel/besluit:
  1. kennis te nemen van de woningbouwinventarisatie, en deze als basis te beschouwen voor een eind 2005 vast te stellen regionaal bouw- en herstructureringscenario.
  2. vast te stellen de subsidiegrondslag Woningbouwafspraken 2005-2009 Holland Rijnland met daarin een subsidieverdeling naar gemeenten die is gebaseerd op:
   • De hardheid van de locaties. De bouwlocaties van de gemeenten zijn geïnventariseerd en beoordeeld op de kans dat ze voor 2010 worden opgeleverd.
   • De ligging en de soort locatie (herstructurering van woningen, overig binnenstedelijk en uitleg). Gedachtegang daarbij is dat hoe moeilijker een locatie te ontwikkelen is, des te meer geld er beschikbaar komt. Bovendien wordt uit het oogpunt van spreiding van kwantiteit en kwaliteit prioriteit gegeven aan binnenstedelijke herstructurering. Dit leidt tot een gewogen verdeling van de subsidies in de verhouding uitleg (1) : overig binnenstedelijke locaties (3) : herstructurering (5). [1:3:5]
   • Voor andere lastige projecten, zoals glastuinbouwlocaties, is een knelpuntenpot voorzien. Mocht halverwege de periode blijken dat dergelijke locaties tijdig te ontwikkelen zijn, mits er een extra financiële stimulans is, dan kunnen gemeenten daarop een beroep doen.
   • Herijking in juni 2007. Halverwege de periode moet worden bezien of de productie op koers ligt, of de knelpuntenpot moet worden aangesproken voor bepaalde projecten en of er aanleiding is om de nog niet besteedde middelen op een andere manier te herverdelen. Dit alles met het oog om 14.620 woningen te hebben toegevoegd voor 2010.
    Waarbij de financiële vertaling van deze grondslagen is terug te vinden in tabel 1 zoals opgenomen in de toelichting.
   • de vastgestelde subsidieverordening ter kennisname aan te bieden aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holand, Colleges en Raden van de gemeenten van Holland Rijnland.
 6. Plan van Aanpak Regionale Structuurvisie Holland Rijnland
  Bij de start van de regionale samenwerking in Holland Rijnland is er een inventarisatie gemaakt van de concrete knelpunten op het gebied van wonen, werken, verkeer & vervoer en natuur & landschap. Dit heeft zijn weerslag gevonden in een concreet Uitvoeringsprogramma. Daarin is onder meer gekozen voor één woonvisie, één woonruimteverdeling, één bouwscenario, één bedrijfsterreinenprogrammering, één regionaal verkeers- en vervoersplan alsmede het gezamenlijk oppakken van de regionale ontwikkeling op het terrein van natuur en landschap.
  Deze onderwerpen dienen ruimtelijk hun weerslag te vinden in een nieuw op te stellenRegionale Structuurvisie.
  Voorstel/Besluit:
  • te kiezen voor het starten van een traject tot het realiseren van een regionale structuurvisie conform Plan van Aanpak. Inzet afronding: december 2006;
  • géén extra gelden beschikbaar te stellen in 2005. Voor het 2006 een bedrag te begroten van € 200.000,–. (Dit bedrag is reeds geraamd in de zgn. Beleidsarme Begroting 2006);
  • gemeenten te laten participeren in de totstandkoming van het beoogde eindproduct door participatie in werkconferenties/werkgroepen conform opgenomen urenraming, te weten voor 2005: ongeveer 20 uur en voor 2006: ongeveer 138 (per deelnemer per werkgroep) met de uitdrukkelijke bedoeling deze uren zo laag mogelijk te houden.
 7. Beleidsarme Begroting 2006
  Voorstel/besluit: vast te stellen de Begroting 2006
  • voorstel
  • programma begroting 2006
  • reacties op beleidsarme begroting 2006
 8. Inspraakverordening
  Voorstel/besluit: vast te stellen de inspraakverordening
 9. Naamgeving samenwerkingsorgaan
 10. Rondvraag en sluiting

Volgende vergadering is op 12 oktober 2005