De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer 08 november 2004

 1. Opening en vaststelling agenda

 2. Vaststelling Concept verslag / besluitenlijst d.d. 23 september 2004
  Voorgesteld wordt met de besluitenlijst in te stemmen.
 3. Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven
  • Resultaat van de ruwe screening van de Nota Mobiliteit en het verlengde MIT op relevantie gegevens voor de Holland Rijnland. Hierbij is tevens de reactie van IPO/VNG/SKVV doorgenomen. In een samenvattend 1,5 A4-tje zijn de belangrijkste onderwerpen weergegeven. Beide documenten zijn bijgevoegd.
   Voorgesteld wordt kennis te nemen van de inhoud van deze screening.
  • Uitgaande brief: aan provincie Zuid-Holland verzonden reactie op PVVP deel B bijgesteld n.a.v. het pho van 23 september jl..
   Voorgesteld wordt hiervan kennis te nemen.
 4. Projecten Programma van Afspraken
  • Rijn Gouwe Lijn
   Recent is bij drie bureau een offerte gevraagd t.b.v. het uitvoeren van de tweede fase MER. Na ontvangst van de offertes door het projectbureau moest geconcludeerd worden dat de geoffreerde bedragen de drempelwaarde voor Europese aanbesteding van diensten overschrijden. Om die reden is besloten alsnog over te gaan tot het houden van een Europese aanbesteding. Dit leidt tot een vertraging van enkele maanden.
  • Benutting N206
   Volgens afspraak tijdens de vorige vergadering doet de vertegenwoordiger van de provincie verslag van de voortgang c.q. resultaten van de simulatie t.b.v. de toepassing van Green Logic.
  • Wegverbinding N205-N206 / aanpassing N208
   Ter vergadering zal de laatste stand van zaken van dit project mondeling worden toegelicht.
  • Rijnlandroute
   Een van de leden van het kernteam RijnlandRoute (mw Ypma of dhr Van Es) doet verslag van de actuele ontwikkelingen rond dit project.
   Voorgesteld wordt kennis te nemen van de voortgang van de projecten.
 5. Collectief Vraagafhankelijk Vervoer
  Op verzoek van wethouder Helsloot, gemeente Noordwijkerhout, wordt mede naar aanleiding van de vermelding op de begroting van het te initiëren onderzoek naar mogelijke uitbreiding van het huidige CVV systeem in de Leidse regio naar de gemeenten in de Duin en Bollenstreek, van gedachten gewisseld over de wenselijkheid hiervan.
  Voorgesteld wordt naar aanleiding van die discussie een standpunt te formuleren t.a.v. het al dan niet opstarten van het betreffende onderzoek.
 6. Vervoermanagement
  Van de zijde van de provincie is aan de regio en de gemeenten een notitie vervoersmanagement aangeboden met enkele aanbevelingen. Over dit onderwerp zijn eerste gesprekken met Mobiliteit Op Maat gevoerd. Bijgaand treft u een plan van aanpak inclusief enkele voorstellen aan. Het plan van aanpak is reeds ambtelijk besproken.
  Voorgesteld wordt van de inhoud van de notitie kennis te nemen en in te stemmen met de vervolgstappen in dit traject.
 7. Stedenbaan
  Rond de zomer heeft Prorail de rapportage over de quick scan station Merenwijk in het kader van Stedenbaan afgerond. Bijgaand treft u de managementsamenvatting van de rapportage aan evenals een ambtelijk advies.
  Voorgesteld wordt met het advies inzake station Merenwijk in te stemmen en kennis te nemen van de ontwikkelingen rond de stations Noordwijkerhout/Lisse en Sassenheim.
 8. Actualisatie fietsplan Holland Rijnland / provincie Zuid Holland
  Vorig jaar zijn de onderdelen van de fietspadenplannen van de Leidse Regio en de provincie Zuid-Holland tot één lijst samengevoegd. Afgesproken is toen jaarlijks tot een actualisatie van die lijst over te gaan. In het ambtelijk overleg van 18 oktober a.s. zal hier een aanzet toe worden gedaan. De projecten die in 2005 en 2006 volgens planning in uitvoering worden genomen worden betrokken bij de BDU-aanmelding voor 2005 en 2006. Tijdens het ambtelijk overleg bleek dat nog onvoldoende informatie voor handen was om de lijst ter plaatse te actualiseren. Deze lijst wordt nagezonden.
  Voorgesteld wordt het bijgestelde fietsplan Holland Rijnland / provincie Zuid-Holland vast te stellen.
 9. Verkeersongevallenconcentraties
  Vorig jaar is in opdracht van de gezamenlijke regio opdracht verleend aan een extern bureau om de verkeersongevallenconcentraties in de totale regio te inventariseren. In overleg met de betrokken gemeenten is hier vervolgens een planning t.a.v. de uitvoering aan gekoppeld. Ook voor dit overzicht geldt dat actuele informatie niet tijdens het ambtelijk overleg voor handen was. Een bijgewerkte lijst wordt alsnog nagezonden. De VOC’s die in 2005 en 2006 worden aangepakt worden betrokken bij de BDU-aanmelding.
  Voorgesteld wordt de bijgestelde lijst vast te stellen.
 10. Aanmelding projecten in het kader van de BDU 2005 én 2006
  Van de provincie is een uitvraag voor aanmelding van projecten in het kader van BDU ontvangen. Het gaat hierbij om twee uitvoeringsjaren nml 2005 én 2006. Op basis van de projecten zoals die voortkomen uit het fietsplan, de lijst van verkeersongevallen-concentraties en voorstellen die betrekking hebben op wegen of wegvakken die deel uitmaken van het regionaal wegennet zoals weergegeven op de visiekaart in het RVVP wordt een eerste voorstel voor het portefeuillehoudersoverleg geformuleerd. De betreffende brief van de provincie is in kopie bijegvoegd.
  Voor de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek is van belang dat uit 2003 nog een bedrag te besteden is van € 210.000 of dit bedrag bij de aanmelding van 2005 en 2006 te betrekken.
 11. Projectuitvraag Interim Regeling Duurzaam Veilig 2004 – Infrastructuur
  De provincie verzoekt Holland Rijnland projecten in het kader van de IDV regeling aan te melden. De IDV gelden zijn bedoeld om Duurzaam Veilig inrichting te stimuleren. Van belang is dat de projecten uit de IDV 2004 moeten zijn afgerond en financieel zijn afgewikkeld vóór 31 december 2007. Ook voor deze aanmeldingen geldt dat deze nog voorzien van kostenramingen door de gemeenten ingediend moeten worden. Een concept voorstel voor de subsidieaanvraag ontvangt u zo spoedig mogelijk. Een kopie van de brief van de provincie over dit onderwerp is bijgevoegd.
 12. Rondvraag en sluitingVolgende vergadering: 4 februari 2005 14.00-16.00 uur.