De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van het portefeuillehoudersoverleg Ruimte 01 september 2005, locatie: gemeentehuis Voorschoten 9:00-12:00

 1. Opening en vaststelling van de agenda (9.00 – 9.10 uur)
  Agendapunt 02, bezoek gedeputeerde Asje van Dijk, vervallen .
  Agendapunt 03, presentatie Offensief van Teylingen, vervallen.
  Agendapunt 07B, concept reactie op volkshuisvestingsnotitie 2005, ingevoegd .
  Agendapunt 09, project ZZG, gewijzigd.


 2. Bezoek Gedeputeerde Asje van Dijk aan pho Ruimte Holland Rijnland
  Vervallen in verband met het tussengekomen bezoek aan China. Er zal een nadere afspraak worden voor wat betreft het bezoek aan het portefeuillehoudersoverleg Ruimte.

  Onderdeel Ruimtelijke ordening

 3. Presentatie Offensief van Teylingen
  Dit agendapunt komt te vervallen en zal worden doorgeschoven naar het volgende portefeuillehoudersoverleg.

 4. Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer e.o. (9.10 – 9.30 uur)
  In maart 2005 is in opdracht van Gedeputeerde Staten van Noord- en Zuid-Holland de “Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer/Bollenstreek” formeel gestart. Bijgaand treft u aan de Bouwstenennotitie; de position paper, alsmede een tweetal projectenveloppen binnen het zoekgebied voorzover vallende binnen Holland Rijnland.
  Voorstel:
  een mondelinge terugkoppeling van de stand van zaken voor kennisgeving aannemen.
  het rapport Bouwstenen voor kennisgeving aannemen.
  de position paper voor kennisgeving aannemen.
  de twee projectenveloppen voor kennisgeving aannemen.
 5. Woonvisie Zuid-Holland 2005-2014 (9.30 – 10.00 uur)
  Eind januari 2005 heeft Provinciale Staten van Zuid-Holland de Woonvisie Zuid-Holland 2005-2014 vastgesteld. In die Woonvisie zijn de provinciale uitgangspunten neergelegd voor wat betreft het aantal te bouwen woningen in die periode, alsmede de kwaliteit resp. kwalificering van de te bouwen woningen.
  Voorstel: kennis te nemen van de Woonvisie en te adviseren omtrent het mede hanteren van de daarin neergelegde provinciale standpunten als uitgangspunt bij het opstellen van het eigen regionale Bouwscenario.
 6. Verslag werkconferentie Wonen, zorg en welzijn (10.00 – 10.15 uur)
  SGBO heeft samen met Holland Rijnland de bevindingen van de werkconferentie Wonen, zorg en welzijn van 24 juni jl. samengevat in bijgaand eindverslag.
  Voorstel: kennis te nemen van dit verslag en DB te adviseren de conclusies te gebruiken als richtsnoer bij de uitwerking van de regionale Woonvisie en het bouwscenario
 7. Inventarisatie knelpunten Huisvestingsverordening en Convenant (10.15 – 10.35 uur)
  Op 29 juni jl. is de regionale huisvestingsverordening geaccordeerd. Het Algemeen Bestuur heeft in deze vergadering te kennen gegeven dat er behoefte bestond om over secundaire punten nog nader met elkaar van gedachten te wisselen. Ook was er de vraag na te gaan of en zo ja op welke technische punten de verordening aangepast diende te worden. De ambtelijke adviesgroep zal hiervoor in haar vergadering van 25 augustus een voorstel voorbereiden.
  Voorstel: te adviseren omtrent (voorzover noodzakelijk) de aanpassing c.q. verbetering van de verordening.
 8. Regionaal programma externe veiligheid 2006-2010
  Vanuit de milieudienst zal een korte presentatie gegeven worden (10.50 – 11.10)
 9. Project Zuidvleugel Zichtbaar Groener (voorheen GIOS) en oprichting van een regionaal projectfonds(GEWIJZIGD 25 augustus 2005) (11.10 – 11.30 uur)
  Tijdens het vorige pho Ruimte van 19 mei 2005 heeft u zich uitgesproken voor een financieringsvariant om gedeeltelijk de kosten voor dit project door de regio te laten dekken. Tussentijds zijn er op verschillend niveau gesprekken gevoerd met de provincie Zuid-Holland om een beter beeld te krijgen van enerzijds de grootte van de provinciale cofinancieringbijdragen en anderzijds de afgeleide resterende regionale en gemeentelijke cofinancieringbijdragen in de ZZG-projecten.
  Overeenkomstig het eerder gevoelen van het pho en uitgaande van het verdelen van de kosten door regio en individuele zijn de noodzakelijk financiële bijdragen voor respectievelijk de regio en de betreffende gemeenten in beeld gebracht. Dit impliceert, dat voor de regio een projectfonds moet worden ingesteld, dat voorziet in de dekking van die regionale kosten.
  Voorstel:
 10. Vaststelling besluitenlijst PHO Ruimte d.d. 19 mei 2005 (11.45 – 11.50 uur)
 11. Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven (11.50 – 11.55 uur)
  (tijd: 11.45 – 11.50 uur)
  Voorstel: mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven voor kennisgeving aannemen
 12. Rondvraag en sluiting (11.55 – 12.00 uur)

De volgende vergadering Ruimte wordt gehouden op 11 november 2005 om 13.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis Lisse.