De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van het portefeuillehoudersoverleg Bestuur & Middelen 12 november 2004

 1. Opening en vaststelling van de agenda

 2. Vaststelling besluitenlijst d.d. 20 september 2004 (SDB/SLR-pho ABZ/FIN)
 3. Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven
  Voorstel: deze mededelingen voor kennisgeving aan te nemen.
  • Vergaderschema 2005 opgesteld/verspreid: het schema is gemaakt op basis van 4 AB-vergaderingen in 2005. Daaraan is iedere keer een week met de portefeuillehoudersoverleggen (B&M, EZ, Ruimte, SA, V&V) gekoppeld.
  • Stand van zaken ‘verklaringen van geen bezwaar’ bestuurscommissies
  • Wijziging documenten n.a.v. AB 6 oktober jl.: gewijzigd Reglement van Orde vergaderingen Algemeen Bestuur en gewijzigde Verordening inzake Portefeuillehoudersoverleggen zijn aan gemeenten gestuurd en op de website te vinden.
  • Stand van zaken met betrekking tot reacties op de brief aan de gemeenteraden inzake de naamgeving van de regio (gedateerd 19 oktober 2004). De gemeenteraden is gevraagd voor 1 januari 2005 te reageren.
 4. Bestuurlijke structuur: instelling portefeuillehoudersoverleggen
  De portefeuilles in het Dagelijks Bestuur zijn verdeeld. Het Dagelijks Bestuur zal op 15 december aan het Algemeen Bestuur voorstellen de volgende portefeuille-houdersoverleggen in te stellen: Bestuurlijke zaken en Middelen ( B&M), Economische Zaken (EZ), Ruimte, Sociale Agenda (SA) en Verkeer en Vervoer (V&V).
  Voorstel: kennis te nemen van het voorgestelde Instellingsbesluit portefeuillehouders-overleggen Holland Rijnland en positief advies te geven inzake dit besluit door het Algemeen Bestuur op 15 december 2004.
 5. Ontwerp Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet
  Op grond van artikel 212 van de Gemeentewet en het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten is het samenwerkingsorgaan, evenals alle gemeenten en provincies, verplicht een verordening vast te stellen waarin is geregeld de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van het samenwerkingsorgaan.
  Voorstel: kennis nemen van de ontwerp Financiële verordening en positief advies te geven inzake de vaststelling van deze verordening door het Algemeen Bestuur op 15 december 2004.
 6. Ontwerp Controleverordening ex artikel 213 Gemeentewet
  Op grond van artikel 213 van de Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole gemeenten is het samenwerkingsorgaan, evenals alle gemeenten en provincies, verplicht een verordening vast te stellen waarin is geregeld de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van het samenwerkingsorgaan.
  Voorstel: kennis te nemen van de ontwerp Controleverordening en positief advies te geven inzake de vaststelling van deze verordening door het Algemeen Bestuur op 15 december 2004.
 7. Ontwerp Treasurystatuut
  Op grond van de Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) is het samenwerkingsorgaan, evenals alle gemeenten en provincies, verplicht een verordening vast te stellen die regelt ‘het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op: de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s (treasuryfunctie).
  Voorstel: kennis te nemen van het ontwerp Treasurystatuut en positief advies te geven inzake de vaststelling dit statuut door het Algemeen Bestuur op 15 december 2004.
 8. Rekening-courant overeenkomst
  De vaststelling van de rekening-courantovereenkomst met de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) dient door het Algemeen Bestuur plaats te vinden.
  Voorstel: kennisgenomen van het voorstel van het Dagelijks Bestuur en positief advies te geven inzake het aangaan van de overeenkomst met BNG door het Algemeen Bestuur op 15 december 2004.
 9. Rondvraag en sluiting


Volgende vergadering wordt gehouden op 04 februari 2005 van 10.00 tot 12.00 uur.