De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van het portefeuillehoudersoverleg Bestuur & Middelen 11 november 2005, locatie: gemeentehuis Lisse, 9.30-12.30

Conceptbesluitenlijst van onderstaande vergadering

 1. Opening en vaststelling agenda

 2. Vaststelling besluitenlijst d.d. 2 september 2005
 3. Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven
  Voorstel
  • Ingekomen stukken
  • Mededelingen
   • Protocol 2005 rechtmatigheid
    Het Algemeen Bestuur dient in 2005 over dit protocol te besluiten. De voorbereiding is uitbesteed aan Deloitte. De portefeuillehouder zal de laatste stand van zaken meedelen.
    Voorstel: kennis te nemen van de mondelinge toelichting in verband met vaststelling van het protocol 2005 rechtmatigheid door het Algemeen Bestuur op 14 december a.s.
   • Samenstelling Dagelijks Bestuur (januari 2006)
    De gemeentelijke herindelingen hebben per 1 januari 2006 direct gevolgen voor de samenstelling van zowel het Algemeen als het Dagelijks Bestuur Holland Rijnland.
    Voorstel
    1. kennis te nemen van de gevolgen van de gemeentelijke herindelingen (Katwijk en Teylingen) voor de samenstelling van het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur. Vanaf 1 januari 2006 eindigt van rechtswege het DB-lidmaatschap van de leden Wienen en Witteman;
    2. kennis te nemen van de mededeling dat het Dagelijks Bestuur na 10 december 2005 een voordracht aan het Algemeen Bestuur van 14 december 2005 zal doen in verband met de samenstelling van het Dagelijks Bestuur per 1 januari 2006;
    3. voor 14 december aanstaande blijk te geven van de gevoelens van de gemeente over dit voorstel aan het Algemeen Bestuur.
   • Bestuur: Integrale terugkoppeling uit regiobestuursvergadering
    De (concept)verslagen worden kort na de vergaderingen breed verspreid en op internet geplaatst. Sinds juni dit jaar vindt daarnaast richting de colleges en AB-leden een korte gebundelde terugkoppeling vanuit Holland Rijnland plaats na een AB-vergadering en na de week met de portefeuillehoudersoverleggen. Doel hiervan is de integrale behandeling van regionale aangelegenheden binnen de gemeentelijke bestuursorganen te bevorderen.
    Voorstel: voor kennisgeving aannemen.
 4. Middelen: Begroting 2006, integrale begrotingswijziging 2006 (IBW06)
  Aan het Algemeen Bestuur (14 december 2005) zal ter vaststelling de ‘nieuwe’, integraal gewijzigde begroting 2006 worden voorgelegd.
  De nieuwe Begroting 2006 staat op de agenda van alle portefeuillehouders-overleggen in week 45.
 5. Bestuur: Evaluatie één jaar Holland Rijnland
  Onder leiding van een externe, Peter Teunisse van PWC, is er een groepsbespreking (1,5-2 uur) gericht op evalueren van 1 jaar samenwerking in de regio Holland Rijnland. Van de portefeuillehouders wordt een actieve bijdrage gevraagd.
  Voorstel: ter voorbereiding op de groepsbespreking kennis te nemen van de achtergrond en voorgestelde aanpak van de evaluatie.
 6. Rondvraag en sluiting

Volgende vergadering wordt gehouden op vrijdag 13 januari 2006
om 13.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis Alkemade