De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van het portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken 03 februari 2005, locatie: gemeentehuis Leiderdorp 10:00-12:00

 1. Opening en vaststelling agenda

 2. Vaststellen besluitenlijst 8 november 2004
 3. Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven
 4. Ontwerp-begroting 2006/kaderstellende notitie
  Aan het Algemeen Bestuur (29 juni 2005) zal een beleidsarme begroting 2006ter besluitvorming worden voorgelegd. Deze beleidsarme begroting is een financiële vertaling van continuering bestaand beleid en reeds eerder gemaakte (meerjarige) afspraken.

  Separaat aan de besluitvormingsprocedure voor deze beleidsarme begroting zal op 16 maart a.s. een kaderstellende nota door het Algemeen Bestuur worden vastgesteld.

  Op grond van deze kaderstellende nota zal vervolgens een integrale begrotings-wijziging worden opgesteld. Deze integrale begrotingswijziging zal medio mei a.s. aan de gemeenteraden worden voorgelegd en in het najaar aan het Algemeen Bestuur (12 oktober) ter besluitvorming worden voorgelegd.

  Ten behoeve van bespreking van dit punt is bijgevoegde notitie opgesteld. Daarnaast wordt u gevraagd om aan de hand van de productbegroting 2005 ten aanzien van het betreffende programma te adviseren.
  Voorstel:
  te adviseren over de beleidsarme begroting 2006
  aan de hand van bijgevoegde notitie te adviseren over een door het Dagelijks Bestuur op te stellen kaderstellende nota voor een daarna op te stellen integrale begrotingswijziging.
 5. Ontwerp-regioprofiel
  Bijgaand treft u ter bespreking aan een voorstel dat de eerste inhoudelijke ‘bouwstenen’ bevat voor het opstellen van een Regionale Structuurvisie, en bovendien richtinggevend is voor de keuzes die gemaakt moeten worden bij de uitvoering van de projecten binnen de As Leiden-Katwijk. Na een maatschappelijke discussie over het profiel in februari/maart zal het profiel in juni besluitvormend aan het Algemeen Bestuur worden voorgelegd.
  Voorstel: richtinggevende discussie over de in het voorstel opgenomen kwesties en bijbehorende vragen. Dekken deze de agendasetting voor het maken van de strategische beleidskeuzes voor een Regionaal Structuurplan?
 6. Toerisme
 7. Detailhandel
  Notitie inzake besluitvorming rond de Regionale structuurvisie Detailhandel Rijn- en Bollenstreek 2003-2010.
  Voorstel: advies aan Dagelijks Bestuur om in te stemmen met de besluitvormingspro-cedure rond de regionale structuurvisie van het REO
 8. Bedrijventerreinenstrategie
 9. Activiteitenplan Integratienotitie Economie
  Voorstel: advies aan Dagelijks Bestuur om in te stemmen met dit plan.
 10. Greenport Rijnland
  Het Dagelijks Bestuur legt adviserend aan u voor een notitie waarin een aantal voorstellen zijn opgenomen om nadere invulling te geven aan de Bollenstreek als een van de in de nota Ruimte opgenomen “greenports”. Bij instemming zal door het Dagelijks Bestuur nader invulling worden gegeven aan de notitie middels een concreet plan van aanpak.
  Voorstel: adviseren over de notitie Greenport Rijnland en instemmen met nadere uitwerking (ter info: dit voorstel staat ook op de agenda van het PHO Ruimte)
 11. Rondvraag en sluiting

Volgende vergadering:

19 mei 2005

14.00-16.00 uur

gemeentehuis Noordwijk

1 september 2005

14.00-16.00 uur

gemeentehuis Voorschoten

10 november 2005

14.00-16.00 uur

gemeentehuis Lisse