De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van het Algemeen Bestuur 28 maart 2007, locatie: Gemeentehuis Oegstgeest 20.00-22.00 uur

Conceptverslag van onderstaande vergadering

Moties mbt. wachtlijsten cluster4-leerlingen ingebracht tijdens de vergadering

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Vaststellen verslag vergadering Algemeen Bestuur van 20 december 2006
 3. Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven, besluitenlijsten DB’s en conceptverslagen PHO’s
 4. Intentieovereenkomst Regionale investeringsstrategie Holland Rijnland
  Om de regionale ambities uit het programma van afspraken te kunnen verwezenlijken zijn middelen en inspanningen nodig. De RIS regelt afspraken over de verdeling van de lasten voor de gemeenten.
 5. Tweede Wijziging Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland
  Nieuwe ontwikkelingen die aanleiding geven tot aanpassing zijn
  • de instelling van een regionaal investeringsfonds Holland Rijnland
  • de noodzaak om voor de uitvoering van de regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMC-functie) door het Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland een eigen GBA-aansluiting te verkrijgen.
   • Voorstel:
    • vast te stellen het voorstel tot het doen van een tweede wijziging van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland;
    • het Dagelijks Bestuur opdracht te geven dit voorstel aan de gemeenten ter besluitvorming voor te leggen met de kanttekening dat alle twaalf gemeenteraden geacht worden in te stemmen met de ‘Tweede wijziging van de gemeenschappelijke regeling’ (art 38 lid 3 Gemeenschappelijke regeling);
    • de colleges van burgemeester en wethouders van in het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland deelnemende gemeenten in het algemeen en het college van burgemeester en wethouders van de Leiden als contactgemeente van de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten (RMC-functie), zoals bedoeld in artikel 8.3.2 en artikel 8.3.3 Wet educatie; artikel 118h en artikel 118i Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 162b en artikel 162c Wet op de expertisecentra, MC-functie in het bijzonder, te vragen de uitvoering van de RMC-functie over te dragen aan het Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland.
 6. Besluit Woninggebonden subsidies (BWS-gelden) voormalige Leidse regio naar Holland Rijnland
  Afronden van de vertraagde overdracht van de BWS van de voormalige Leidse Regio naar Holland Rijnland.
  • Voorstel:
   • dat het positief saldo aan BWS gelden wordt gegeven aan de zes deelnemende gemeenten van de voormalige Leidse Regio;
   • dat gelet op de cash-flow in de komende jaren en het te voeren prudente beleid na instemming met dit voorstel door het Algemeen Bestuur het bedrag van € 5.400.000 wordt uitgekeerd;
   • dat vervolgens telkens aan het eind van het kalender jaar, beginnende eind 2007, wordt bezien welke bedrag er naar het oordeel van het Dagelijks Bestuur voor uitkering in aanmerking komt met in achtneming van de verwachte cash-flow en het te voeren prudente beleid;
   • dat de te betalen bedragen aan de zes gemeenten van de voormalige Leidse Regio worden verdeeld op basis van het inwoneraantal per 1 januari 2005;
   • dat de gemaakte kosten om te komen tot het inzicht in de BWS-gelden Leidse Regio ad € 191.343 worden ingehouden op het uit te keren bedrag aan de gemeente Leiden.
 7. Kaderstellende nota begroting 2008
  Conform de financiële verordening moet een kaderstellende nota voor de begroting van het volgende begrotingsjaar door het AB worden vastgesteld.
 8. Controle protocol voor de accountantscontrole op de jaarrekeningen
  2006-2009
  Voor de accountantscontrole op de jaarrekening dient een controleprotocol te worden vastgesteld. Dit protocol heeft als doel nadere aanwijzingen te geven aan de accountant over de reikwijdte van de accountantscontrole.
  Voorstel: Vaststellen Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekeningen 2006-2009 van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland.
 9. Wijzigingen Financiële verordening samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
  Op een drietal punten wordt voorgesteld de verordening aan te passen. Te weten:
  • aanbiedingsdatum kadernota;
  • wijze tussenrapportages;
  • afschrijvingsmethode.
   • Voorstel: Akkoord gaan met voorgestelde wijzigingen van de Financiële Verordening Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland.
 10. Bestuursovereenkomst provincie Zuid-Holland – samenwerkingsorgaan Holland Rijnland inzake Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) “Regiotaxi” 2007-2010/2012
  In de overeenkomst worden rechten en plichten van beide partijen t.a.v. de organisatie van het CVV-systeem vastgelegd.
 11. Rondvraag en sluiting

Volgende vergadering 27 juni 2007