De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van het portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken 01 september 2005, locatie:gemeentehuis Voorschoten 13:30 – 16:30

 1. Opening en vaststelling van de agenda

 2. Vaststelling besluitenlijst d.d. 19 mei 2005
 3. Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven
 4. Toerisme & Recreatie: themabijeenkomst vrijetijdsbeleid 5 oktober 2005
  Zoals afgesproken zal er een themabijeenkomst van het Portefeuillehoudersoverleg Economische zaken gehouden worden over regionaal toeristisch beleid. Deze themabijeenkomst is gepland op: 5 oktober a.s. van 10.00-12.00 uur in het gemeentehuis van Lisse (met aansluitend een lunch)
  De bijeenkomst is bedoeld voor de portefeuillehouders EZ en toerisme & recreatie.
  Het gaat om vrijetijdsbeleid omdat in de praktijk blijkt dat een scheiding tussen recreatie en toerisme niet altijd eenduidig is te maken.
  Tijdens en direct na het zomerreces zijn met gemeenten gesprekken gevoerd door de portefeuillehouder Economische zaken van de regio om nogmaals goed zicht te krijgen op de gemeentelijke standpunten t.a.v. het vrijetijdsbeleid.
  Voorstel: Gevraagd wordt akkoord te gaan met de volgende opzet van de bijeenkomst.

  Op de themabijeenkomst – waarvoor in bijgevoegde gespreksnotitie een aanzet is gegeven – zullen met name de volgende vragen en onderwerpen centraal staan:
  Willen we als regio vasthouden aan toerisme (‘vrijetijdsbeleid’) als speerpunt van het beleid?
  Hoe wil de regio omgaan met promotie, marketing generieke productontwikkeling en welk bedrag per inwoner moet daarvoor beschikbaar komen? (Ter info: op de Meerjarenbegroting 2006-2008 is voor dit doel geen geld gereserveerd).
  Idem. voor wat betreft specifieke producten als het fietsknooppuntensysteem en het recreatief-toeristisch objectbegwijzeringssysteem?

  Regionale promotie en marketing van vrijetijdsbeleid
  Promotie voor vrijetijdsbeleid op regionale schaal heeft een meerwaarde, omdat dit ten goede komt aan het welzijn van de regiobewoners en een belangrijke drager is van de regionale economie. Op basis van de door de VVV Holland Rijnland ingediende begroting is hiervoor in 2006 ruim € 86.000,- nodig en voor 2007 en volgende jaren structureel ruim € 60.000,-.

  Uitvoering van promotie en marketing van vrijetijdsbeleid
  Voorgesteld wordt om in nauw overleg met de 6 VVV-gemeenten na te gaan door welke organisatie de uitvoering van de promotie het beste kan worden uitgevoerd.

  Opzet en uitvoering van regionale projecten vrijetijdsbeleid
  Conform het voorstel vanuit het Portefeuillehoudersoverleg van 19 mei 2005 wordt in nauw overleg met de 6 VVV-gemeenten nagegaan door welke organisatie de uitvoering van regionale projecten het best kan worden uitgevoerd.

  Aan de orde zijn momenteel de volgende projecten:
  a. Generieke producten als auto- en fietsroutes (zie bijgevoegde gespreksnotitie)
  b. Fietsknooppuntensysteem
  c. Uniform recreatief-toeristisch objectbegwijzeringssysteem

  Fietsknooppuntensysteem
  Voor het fietsknooppuntensysteem geldt, dat de regionale meerwaarde (bewonerswel-zijn en economische impact) door de meeste gemeenten wel wordt gezien. Een onder-bouwing van de kosten wordt echter tot nu toe gemist. In bijgevoegde gespreksnotitie is deze onderbouwing gegeven. Opgemerkt wordt, dat de kosten ten opzichte van het vorige voorstel bijgesteld zijn omdat niet alle aangevraagde subsidies ook daadwerke-lijk zijn toegekend.
  Voor de uitvoering van het fietsknooppuntensysteem is na aftrek van de toegezegde en verwachte subsidies (zie bijgevoegde notitie) nog een bedrag van € 306.611,- nodig. Dit bedrag moet worden betaald door de deelnemende gemeenten, waarvan
  € 199.297,- door de gemeenten in Holland Rijnland. Door de regio is reeds € 10.000,- subsidie toegezegd, waardoor de netto bijdrage vanuit Holland Rijnland € 189.297,- bedraagt. Dit komt overeen met ca. 50 eurocent per inwoner.
  Indien realisering wenselijk wordt geacht, zal de komende maanden worden gezocht naar de financieringsmogelijkheden binnen de Meerjarenbegroting van Holland Rijnland en zal op 19 november a.s. een definitief besluit aan u worden voorgelegd.

  Recreatief-toeristisch uniforme objectbewegwijzering
  Gebleken is dat dit project (incl. het onderhoud) door de provincie en het bedrijfsleven wordt gefinancierd. Dit betekent dat gemeenten geen structurele financiële bijdrage hoeven te geven aan dit project. Er is echter ook gebleken,dat het draagvlak voor dit project bij de meeste gemeenten ontbreekt. Een voorgestelde constructie, waarbij een aantal gemeenten alvast van start gaat, is alleen mogelijk indien de grootst mogelijke meerderheid hieraan mee doet. Dit laatste is niet het geval.
  Aan de gemeenten in Holland Rijnland is begin juli 2005 een brief gestuurd waarin is gevraagd in te stemmen met het objectbegwijzeringssysteem en voor 15 augustus 2005 te reageren.
  Consequentie van het niet door laten gaan van beide projecten is, dat de door de provincie toegezegde subsidie van resp. € 30.000,- en € 50.000,- vervalt.
  Ook de andere subsidies en (verwachte) bijdragen vanuit het bedrijfsleven worden onzeker vanwege de lange doorlooptijd.
 5. Kantorenstrategie
  In het kader van het project As Leiden-Katwijk is ook de Kantorenstrategie voor de Leidse regio geactualiseerd en daarbij tevens ‘opgewaardeerd’ voor de hele regio.
  Het rapport met daarin een samenvatting (belangrijkste verschillen met de huidige strategie en planning) zijn bijgevoegd.
  De geactualiseerde conceptkantorenstrategie is ambtelijk besproken met zowel de vier meest betrokken gemeenten (Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude) afzonderlijk, als binnen het AAG-EZ d.d. 16 augustus jl. Ook is het concept binnen de AAG’s voor Ruimte, Verkeer en vervoer en de Sociale agenda besproken.
  De conceptkantorenstrategie zal ter bespreking aan het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland worden voorgelegd, waarna het vervolgens als bouwsteen bij de op te stellen regionale Structuurvisie zal worden betrokken (zie voor de planning bijgevoegde notitie).
  Voorstel: Het dagelijks bestuur te adviseren over de nu voorliggende geactualiseerde concept-kantorenstrategie en de voorgestelde procedure. Tijdens de vergadering zal e.e.a. worden toegelicht door de heer Hans Reijnen.
 6. Regionale detailhandelsvisie
  Bijgevoegd is ter kennisneming de brief van de voorzitter van Regionaal Economisch Overleg (REO) alsmede het plan van aanpak voor het opstellen van geactualiseerde regionale detailhandelsvisie.
  De planning is er op gericht medio oktober een conceptvisie beschikbaar te hebben. Deze conceptvisie wordt na “vaststelling” door de REO-stuurgroep ter instemming aan alle gemeenten en de provincie gestuurd. De provincie Zuid-Holland zal de concept-visie gebruiken als input voor de door haar op te stellen provinciale detailhandelsvisie.
  De kosten voor de regionale detailhandelsvisie (ca. € 30.000,-) kunnen geheel worden betaald uit het REO-budget.
  Op 14 juli jl. is er een eerste bijeenkomst (“Kiestafel”) met bestuurders, ambtenaren en ondernemers geweest waarin het fundament voor de nieuwe visie is gelegd. De volgende bijeenkomsten zijn gepland op 8 en 22 september (van 09.00 tot 13.00 uur).
 7. Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer – Bollenstreek
  Zoals u wellicht bekend is, is in maart 2005 in opdracht van Gedeputeerde Staten van zowel Noord- als Zuid-Holland de “Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer/Bollenstreek” formeel gestart. Bijgaand treft u ter informatie een uittreksel uit het ambtelijke
  conceptwerkdocument Bouwstenen aan. Tijdens de vergadering zal mondeling verslag worden gedaan van de huidige stand van zaken.
 8. Regionaal arbeidsmarktbeleid
  Bijgevoegd zijn de bestuurlijke evaluatie van het RPA Rijn Gouwe en een notitie ten behoeve van het Portefeuillehoudersoverleg Sociale agenda van 31 augustus jl.
  Beide worden ter kennisneming voorgelegd aan het PHO EZ.
 9. Rondvraag en sluiting

Volgende vergadering: 10 november 2005 in Lisse (gemeentehuis)