De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van het portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda 11 november 2004

Blok 1: Algemene zaken 13.30 – 14.00 uur

 1. Opening

 2. De besluitenlijst van de bijeenkomst van 20 september 2004
  Voorgesteld wordt de bijgevoegde besluitenlijst vast te stellen
 3. Werkwijze van het portefeuillehoudersoverleg.
  Toelichting: In het vorige overleg is afgesproken om in het vervolg in vier vaste blokken te vergaderen. Per blok zal worden vastgehouden aan de aangegeven begin- en eindtijden.

 4. Ontwikkeling sociale agenda – gebiedsgerichte aanpak van de provincie
  Toelichting: Op het moment van vergadering liggen, met het verzoek commentaar te leveren, aan de gemeenten voor het beleidskader: “Een regionale sociale agenda” (voor 15 nov. reageren) en de begroting 2005. Het is de bedoeling om het beleidskader en de begroting in het Algemeen Bestuur van 15 december vast te stellen. Wanneer de reacties van de gemeenten op het beleidskader daar aanleiding toe geven zal uw overleg nog bij de definitieve vaststelling van het beleidskader worden betrokken.
  Inmiddels wordt er gewerkt aan afspraken met de provincie over een gebiedsgerichte aanpak. In bijgevoegde notitie wordt een schets gegeven over de mogelijkheden van een gebiedsgerichte aanpak.
  Voorstel:
  • Bespreken stand van zaken behandeling beleidskader in de gemeenten
  • Meningsvormende bespreking bijgevoegde notitie “gebiedsgerichte aanpak van de provincie”
 5. Mededelingen
  • Voorgesteld wordt tot dit blok te rekenen: zorg, welzijn, cultuur en sport.
  • In de Leidse regio zal nog enige tijd een subregionaal portefeuillehoudersoverleg Zorg en WVG functioneren met als onderwerpen de samenwerking rond de uitvoering van de WVG en de afstoting van de RIO. Daarnaast zal in de Leidse regio het regionale overleg sport, cultuur en recreatie worden voortgezet. In de komende tijd zal worden onderzocht in hoeverre uitbreiding van de samenwerking op deze thema’s richting Duin- en Bollenstreek wenselijk is.
   Verslagen van deze subregionale portefeuillehoudersoverleggen zullen ter kennisname van dit overleg worden gebracht.
  • Er wordt gewerkt aan het oprichten van twee advies- en steunpunten huiselijk geweld in regio Hollands Midden. Hierbij treft u een notitie met informatie over de voortgang van dit project aan. De regiobeleidsgroep huiselijk geweld vraagt u in bijgevoegde brief in te stemmen met het instellen van een stuurgroep zoals in de notitie wordt weergegeven. Voorgesteld wordt de heer Polman in de stuurgroep te benoemen.
 6. Subsidie cultuur van de provincie
  Toelichting: De provincie stelt middelen beschikbaar vanuit het Actieprogramma cultuurbereik. Aanvragen kunnen op 1 oktober en 1 maart worden ingediend. De Leidse regio heeft besloten gezien de korte tijd die nog restte voor 1 oktober zelf een aanvraag in te dienen en stelt voor in de komende periode te bezien in hoeverre een aanvraag vanuit geheel Holland Rijnland mogelijk is. Vergelijkbare projecten worden thans ook in de Duin- en Bollenstreek door de provincie gefinancierd. De provincie wil in de toekomst ook binnen dit beleidsterrein subsidieaanvragen via de samenwerkingsorganen laten lopen. De aanvraag behelst een aanvraag van € 308.325,- voor buitenschoolse culturele activiteiten voor heel Holland Rijnland. Vooralsnog wordt € 65.000 voor de Leidse regio aangevraagd.
  Voorstel: Bespreken.

 7. Regionale aanpak bij de invoering van de WMO
  Toelichting: In uw vergadering van 20 september heeft u positief geadviseerd op basis van een eerste projectopzet om € 100.000 van het Programma Samenleving van de provincie te besteden aan het project regionale samenwerking bij de invoering van de WMO. Bijgevoegd treft u ter oriëntatie een notitie aan. Andere gedachtelijnen/voorstellen voor een gezamenlijke oriëntatie zijn welkom.
  Voorstel:
  • Een eerste oriënterende bespreking
  • De ambtelijke adviesgroep Sociale Agenda te verzoeken een thema discussie voor de leden van het portefeuillehoudersoverleg /ambtelijke adviesgroep/andere stakeholders voor te bereiden
  • Een uitgewerkt voorstel voor het eerste half jaar aan het eerst volgende portefeuillehoudersoverleg ter advisering voor te leggen.
 8. Mededelingen
  • Voorgesteld de volgende onderwerpen in dit blok te behandelen: onderwijs, jeugd, educatie en vrijwilligersbeleid.
  • De regionale convenanten jeugd die beide regio’s nog afzonderlijk met de provincie hebben afgesloten, zullen in de komende periode leiden tot één actieplan voor Holland Rijnland. Hierover vindt nog overleg plaats met de provincie.
  • Op 11 november vindt er een deskundigheidsbevorderingsbijeenkomst plaats voor vrijwilligers in Holland Rijnland. Het gaat om een activiteit van Holland Rijnland op basis van het Programma Samenleving. Aan de website voor vrijwilligersorganisaties wordt gewerkt.
  • In deze periode wordt het Regionale Bureau Leerplicht geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie zal worden bezien of de regionale samenwerking zal worden voortgezet en zo ja voor welke bestuurlijk-juridische structuur voor het bureau zal worden gekozen.
  • Op 26 oktober is het VSV Jongerenloket Leidse regio geopend. Het jongerenloket is een samenwerkingsproject van het RBL, het CWI en het ROC met als doel een sluitende aanpak voor jongeren te creëren en daarmee voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Een vergelijkbaar project in de Duin- en Bollenstreek is in voorbereiding
  • VSO-ZMOK: Onlangs is in het portefeuillehoudersoverleg Onderwijs van de Duin- en Bollenstreek de rapportage besproken over het tekort aan leerlingenplaatsen voor de VSO-ZMOK in de Duin- en Bollenstreek. Afgelopen jaar is in de Leidse regio een nevenvestiging gerealiseerd om het tekort aan plaatsingsmogelijkheden te dekken. Er zal een werkgroep worden ingesteld bestaande uit ambtenaren uit Holland Rijnland en vertegenwoordigers uit het onderwijs om een voorstel te doen voor een oplossing van het tekort aan leerlingenplaatsen in Holland Rijnland.

 9. Besteding middelen volwasseneneducatie 2005
  Toelichting: De regionale uitvoering van de Wet Volwasseneneducatie geschiedt met ingang van 1 januari 2005 integraal voor het gehele gebied Holland Rijnland. Onlangs is bekend geworden dat er een bezuiniging is toegepast op het budget van 2005 van 27,4%. Bijgevoegd treft u ter advisering aan het DB Holland Rijnland een voorstel aan voor de inzet van de educatiegelden 2005. Ter vergadering zal de laatste informatie mondeling worden gegeven.
  Voorstel: Het Dagelijks Bestuur te adviseren over de inzet educatiegelden 2005
 10. Mededelingen
  • Voorgesteld wordt de onderwerpen werk& inkomen, arbeidsmarktbeleid en inburgering in dit blok te bespreken.
  • In de Leidse regio zal het portefeuillehoudersoverleg werk & inkomen worden voortgezet. Deze samenwerking behelst met name de samenwerking tussen de sociale diensten van de 6 gemeenten. In de komende periode zal onderzocht worden in hoeverre samenwerking tussen de vier clusters van sociale diensten binnen Holland Rijnland wenselijk is. In de Duin- en Bollenstreek zal de samenwerking rond inburgering worden voortgezet. Deze samenwerking zal binnen dit blok aan de orde komen.
  • Op 9 december vindt er een ambtelijke conferentie plaats voor de gemeenten van Holland Rijnland en betrokken uitvoerende instellingen over de gevolgen en mogelijkheden voor de gemeenten en de instellingen van het nieuwe inburgeringsstelsel.
 11. Meerjarenontwikkelingsprogramma (MOP) Leiden
  In het kader van het ISV-2 traject is door de gemeente Leiden een Meerjarenontwikkelingsprogramma (MOP) opgesteld, wat naar verwachting op 9/11 a.s. door de raad wordt vastgesteld en vervolgens met het rijk moet worden besproken. Tijdens het opstellen is de regio via het PHO Sociale Agenda regelmatig van de voortgang op de hoogte gesteld. Het GSB kwam ook eerder ter sprake tijdens de bijeenkomst belegd door Leiden over haar toekomstvisie. Gezien het brede karakter van het MOP nodigt het DB het PHO Sociale Agenda thans uit tot een informatieve bespreking t.a.v. de elementen uit de sociale beleidstereinen.Volgende vergadering: 02 februari 2005 14.00 – 16.00 uur