De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van het portefeuillehoudersoverleg Bestuur & Middelen 02 september 2005, locatie: gemeente Voorschoten 09:30-12:30

 1. Opening en vaststelling agenda
  Agendapunt 8, naamgeving regionaal samenwerkingsorgaan, ingevoegd .
  Agendapunt 6, project ZZG, gewijzigd.

 2. Vaststelling besluitenlijst d.d. 20 mei 2005
 3. Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven
  • Voorstel
  • Advies AAG bestuur en Middelen d.d. 22 augustus 2005
 4. Jaarrekening en jaarverslag 2004 van Holland Rijnland
  Voorstel:
  • kennis te nemen van de ontwerp-jaarrekening en het ontwerp-jaarverslag 2004 van Holland Rijnland over de periode 1 oktober 2004 tot en met 31 december 2004;
  • positief advies te geven inzake de vaststelling van deze jaarrekening door het Algemeen Bestuur op 12 oktober 2005;
  • kennis nemen van de jaarrekeningen 2004 van de “oude” gemeenschappelijke regelingen;
  • kennisnemen van het eindresultaat inzake de frictiekosten van de Gemeente Leiden
 5. Stand van zaken huisvesting regionale ambtelijke organisatie
  Voorstel:
  • Kennisnemen van de stand van zaken inzake de huisvesting van de ambtelijke organisatie;
  • Positief te adviseren over de uitgangspunten voor nieuwe huisvesting.
  • Het Dagelijks Bestuur te adviseren om ten aanzien van de financiële gevolgen als gevolg van het betrekken van een ander pand uit te gaan optie 2
  • Akkoord met het voorstel aan het Algemeen Bestuur om:
   • de vestigingsplaats te wijzigen (vermoedelijk Leiden)
   • vereiste begrotingswijziging ter besluitvorming voor te leggen
   • Dagelijks Bestuur te machtigen tot het aangaan van overeenkomsten terzake.
 6. Project Zuidvleugel Zichtbaar Groener (voorheen GIOS) en oprichting van een regionaal projectfonds.(GEWIJZIGD 25 augustus 2005)
  Het portefeuillehoudersoverleg Ruimte van 19 mei 2005 heeft zich uitgesproken voor een financieringsvariant om gedeeltelijk de kosten voor dit project door de regio te laten dekken. Tussentijds zijn er op verschillend niveau gesprekken gevoerd met de provincie Zuid-Holland om een beter beeld te krijgen van enerzijds de grootte van de provinciale cofinancieringsbijdragen en anderzijds de afgelijkde resterende regionale en gemeentelijke cofinancieringsbijdragen in de ZZG-projecten.
  Op dit moment is nog geen volledige duidelijkheid over de cofinancieringsbijdragen bijdragen van de provincie. De uitkomst daarvan heeft gevolgen voor de overige bijdragen.
  Onze voorstellen zijn:
 7. Bestuurlijke inbedding regionaal bureau leerplicht
  Oriënterende discussie omtrent bestuurlijke inbedding Regionaal Bureau Leerplicht.
  U wordt gevraagd welke gedachten bij uw gemeente leven m.b.t. de bestuurlijke inbedding van het Regionaal Bureau Leerplicht, indien na evaluatie van het RBL gekozen wordt voor definitieve continuering.
 8. Naamgeving regionaal samenwerkingsorgaan (OPGEVOERD 25 augustus 2005)
  De gemeente Noordwijkerhout heeft verzocht dit punt expliciet te agenderen opdat de gemeente Noordwijkerhout de gevoelens omtrent dit onderwerp bij de andere deelnemende gemeenten kan sonderen .


 9. Rondvraag en sluiting


Volgende vergadering wordt gehouden op 11 november 2005
om 09.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis Lisse.