De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van het portefeuillehoudersoverleg Ruimte 19 mei 2005, locatie: gemeentehuis Noordwijk 09:00-12:00

 1. Opening en vaststelling van de agenda

  Onderdeel Wonen
 2. Prestatieafspraken Wonen, Zorg en Welzijn
  De gemeenten van Zuid-Holland noord (Holland Rijnland en de Rijnstreek), zorgvragers, zorgaanbieders, woningbouwcorporaties en het zorgkantoor hebben in 2002 besloten te komen tot prestatieafspraken op het gebied van wonen, zorg, welzijn. De provincie heeft een financiële bijdrage voor dit project beschikbaar gesteld. Het thema heeft zowel invloed op het ruimtelijk beleid (woonvisie, bouwscenario) als op de sociale agenda (Wet Maatschappelijk Ondersteuning) van Holland Rijnland. Een goede afstemming is daarom onontbeerlijk. Voornemen is om in juni een startconferentie te houden over wonen, zorg en welzijn en de Wet Maatschappelijk Ondersteuning. De heer H. Buijing zal kort mondeling toelichten welk traject de stuurgroep voor ogen staat. Tevens treft u bijgaand nadere achtergrondinformatie aan (het ambitiedocument van 2002 en een verkenning van het project van de B&A groep).
  Voorstel: kennis te nemen van de toelichting en achterliggende documentatie
  [dit onderwerp staat tevens geagendeerd voor het PHO Sociale Agenda d.d. 18 mei 2005 ]
 3. Subsidiegrondslag Woningbouwafspraken 2005-2009
  Op 23 december 2004 is het convenant Woningbouwafspraken 2005-2009 ondertekend, waarin onder meer is overeengekomen dat het Rijk € 24.081.186 BLS-budget beschikbaar stelt voor de toevoeging van 14.620 woningen in de convenantsperiode. Op 15 december 2004 heeft het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland de uitgangspunten voor de subsidiegrondslag voor de verdeling van het BLS-budget vastgesteld. Het Dagelijks Bestuur heeft vervolgens opdracht gegeven voor een inventarisatie van de gemeentelijke bouwplannen 2000-2019 (zie bijgaand). Deze inventarisatie dient als basis voor het voorgestelde subsidiegrondslag, maar is ook de basis voor een regionaal bouw- en herstructureringscenario dat in 2005 moet worden vastgesteld. De in dit kader verstrekte cijfers zijn strikt vertrouwelijk.
  Voorstel: kennis te nemen van de rapportage”Resultaten woningbouwinventarisatie 2000-2019” en het Dagelijks Bestuur positief te adviseren over de subsidiegrondslag met het oog op vaststelling door het Algemeen Bestuur op 29 juni.
 4. Verzoek lokaal maatwerk Warmond
  Het College van Warmond heeft het Dagelijks Bestuur verzocht 16 appartementen in de sociale huursector gedurende twee jaar bij voorrang te mogen toewijzen aan eigen inwoners, in het bijzonder senioren. De woningen zullen naar verwachting oktober 2006 worden opgeleverd. Op grond van de vigerende huisvestingsverordening zou de bestuurs­commissie Wonen van de Duin- en Bollenstreek over lokaal maatwerk moeten beslissen. Aangezien deze niet meer bestaat, is het DB gevraagd hierover te besluiten na raadpleging van het PHO Ruimte.
  Voorstel: het Dagelijks Bestuur adviseren over het voorstel inzake het verzoek van Warmond
 5. Startnotitie Regionale woonvisie
  In de begroting 2005 is het opstellen van een regionale woonvisie opgenomen, waarvoor in mei 2004 reeds door het PHO RO/Wonen een “bouwsteen” is vastgesteld. Het opstellen van een regionaal bouw- en herstructureringscenario en de woonruimteverdeling zijn hieraan onlosmakelijk verbonden. Bijgaande startnotitie dient als basis voor de vaststelling van een regionale woonvisie eind 2005.
  Voorstel: meningsvormende discussie over startnotitie regionale woonvisie
 6. Uitvoeringsplan Water Holland Rijnland, deel 1 Analyse kansen en knelpunten
  Op 25 mei 2004 is de Intentieverklaring ‘Naar een Regionaal Bestuursakkoord Water’ ondertekend door de regio, de waterschappen en de provincie ondertekend. Beoogd doel van de intentieverklaring is de uitvoering van de Regionale Uitwerking Deelstroomgebiedvisie Midden Holland. Het eerste deelproduct “Uitvoeringsplan Water Holland Rijnland, Deel 1 Analyse kansen en knelpunten” is thans gereed en bevat een inventarisatie voor de regio op basis waarvan momenteel mogelijke maatregelen worden opgesteld.
  Voorstel: het Dagelijks Bestuur adviseren inzake de vaststelling van deel 1 van het uitvoeringsplan.
 7. Project Zuidvleugel Zichtbaar Groener (voorheen GIOS)
  8 december 2004 heeft de regio samen met de andere regio’s en de provincie de“Samenwerkingsovereenkomst Zuidvleugel Groen” ondertekend. Hiermee heeft deregio zich bestuurlijk gecommitteerd om dit jaar een aantal groenprojectenfinancieel en planologisch te verankeren en voor 2010 uit te voeren. In het kader vanaflopende rijkssubsidieregelingen (SGR en Vinac) kunnen de regio’s dit jaar nog veelgeld vanuit het rijk medegefinancierd krijgen. Wordt binnen een regio debesluitvorming hieromtrent uitgesteld dan wordt daarmee de rijkssubsidie misgelopen.
  Het betreft acht groenprojecten voor de aankoop, inrichting en het beheer van nieuwegroengebieden met een totale oppervlakte van 284 ha. De vraag ligt voor hoe zorg tedragen voor de benodigde financiële middelen. Hiertoe worden 4 varianten onderkend.
  (Kortheidshalve wordt naar het bijgevoegde DB-voorstel met bijlage verwezen).
  Voorstel:het Dagelijks Bestuur te adviseren omtrent de 4 varianten.
 8. Plan van Aanpak Regionale Structuurvisie
  Het regioprofiel is de eerste richtinggevende stap naar een structuurvisie waarin keuzes gemaakt worden voor de regio. Het Dagelijks Bestuur heeft het ontwerp-profiel, waarop een groot aantal maatschappelijke organisaties heeft ingesproken, ter reactie voorgelegd aan de gemeenteraden. Dit profiel zal in het Algemeen Bestuur van 29 juni a.s. voor de 1e keer worden besproken. Het Dagelijks Bestuur heeft op 21 april jl. tevens een Plan van aanpak vastgesteld voor het opstellen van een Regionale Structuurvisie. Het Plan van aanpak ligt thans ter advisering voor aan het PHO, met het oog op vaststelling door het Algemeen Bestuur in juni.
  Voorstel: te adviseren over het Plan van aanpak Structuurvisie Holland Rijnland
  • voorstelPresentatie Offensief van Teylingen
   Dhr. M. Vissers geeft een korte presentatie over de stand van zaken van het Offensief van Teylingen.
   Voorstel: ter kennisname

 9. Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer e.o.
  In opdracht van GS van Noord- en Zuid-Holland is in maart de “Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer/Bollenstreek” formeel gestart. Bijgaand treft u het Plan van aanpak aan. Doel van de gebiedsuitwerking is een integraal en door alle partijen gedragen ontwikkelingsbeeld dat helderheid biedt over de mogelijkheden en onmogelijkheden voor de diverse ruimteclaims en over de wijze waarop de verschillende opgaven in onderlinge samenhang kunnen worden. Namens de regio nemen deel aan de Kerngroep de portefeuillehouder RO en een wethouder RO uit de streek.
  Voorstel: mondelinge terugkoppeling van de stand van zaken en terugkoppeling Kerngroepvergadering dd. 29 maart 2005


 10. Vaststelling besluitenlijst PHO Ruimte d.d. 3 en 16 februari 2005
 11. Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven
  Voorstel: mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven voor kennisgeving aannemen
 12. Rondvraag en sluiting