De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van het portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda 09 november 2005, locatie: gemeentehuis Hillegom, 13.30-16.30 uur.

Blok 1: Algemeen

 1. Opening en vaststelling agenda

 2. Vaststelling besluitenlijst dd. 31 augustus en 7 oktober 2005
  Voorstel:
  – bijgevoegde besluitenlijst vast te stellen
 3. Mededelingen, ingekomen stukken, uitgaande brieven en stukken ter kennisneming
 4. Convenant Regionale Agenda Samenleving 2006-2008 Holland Rijnland
  In de afgelopen maanden is in vier ambtelijke werkgroepen het Programma Sociale Agenda 2006-2008 Holland Rijnland ontwikkeld. Dit is zowel een uitwerking voor de te maken meerjarenafspraken met de provincie Zuid-Holland met betrekking tot de thema’s Zorg en Welzijn, Cultuur, Jeugd en Participatie, als een uitwerking van het vorig jaar opgestelde beleidskader voor een regionale sociale agenda. Het is besproken in de ambtelijke adviesgroep van 20 september en het extra portefeuillehoudersoverleg van 7 oktober jl. De resultaten uit deze bijeenkomsten worden uiteindelijk verwerkt in het de Regionale Agenda Samenleving (RAS) 2006-2008, waarin de feitelijke meerjarenafspraken vastgelegd worden met een omschrijving van de doelstellingen en te behalen resultaten die per thema zijn geformuleerd.
  Middels het convenant met de provincie zullen de afspraken in de RAS 2006-2008 worden vastgelegd.
  Voorstel:
  Het DB te adviseren de Regionale Agenda Samenleving 2006-2008
  Holland Rijnland en bijbehorend Convenant vast te stellen.
 5. Begroting 2006
 6. WMO
  Hoewel de Tweede Kamer nog geen besluit over de WMO heeft genomen gaan de voorbereidingen op de invoering van de wet bij de gemeenten in Holland Rijnland nog gestaag door. Samenwerking tussen de gemeenten van Holland Rijnland vindt plaats op de volgende wijze:
  Kennis en ervaringen uitwisselen op ambtelijk niveau;
  Het opstellen van een regionale verkenning invoering huishoudelijke verzorging;
  Een werkconferentie voor bestuurders en ambtenaren op 1 november;
  Een werkconferentie voor bestuurders, ambtenaren, raadsleden en maatschappelijke organisaties na de behandeling van de wet in de Tweede Kamer.
  Voorstel:
  – Voortgang bespreken.
 7. Actieplan Jeugd 2006
  In Holland Rijnland zijn 2 convenanten “Aansluiting jeugdbeleid en jeugdzorg” afgesloten, waarin de afspraken tussen provincie Zuid Holland en Leidse regio resp. Duin- en Bollenstreek zijn vastgelegd voor de periode medio 2004 tot 2008.
  Ter uitwerking van deze convenanten is een actieplan Holland Rijnland 2006 gemaakt.
  Dit actieplan en de voorlopige verdeling van de middelen voor 2006 en 2007 zijn reeds vastgesteld in het PHO Jeugd van 27 oktober jongstleden.
  Voorstel:
  – Kennis te nemen van het Actieplan 2006;
  – kennis te nemen van de voorlopige verdeling van de RAS-middelen
  convenant Jeugd ad € 92.000,- voor 2006 respectievelijk 2007;
  – volgend PHO een nadere onderbouwing van de verdeling van middelen in
  relatie tot de andere 3 thema’s van de meerjarenafspraken voor te leggen.
 8. Stand van zaken leerlingplaatsen VSO/ZMOK
  Het bestuur van de Leo Kannerschool heeft het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland laten weten dat het bestuur van de school in principe bereid is de bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen voor een lesplaats VSO ZMOK in de Duin- en Bollenstreek. Hiermee zou de problematiek van het tekort aan leerlingenplaatsen in de Duin- en bollenstreek voor deze categorie leerlingen kunnen worden aangepakt. Binnenkort vindt er overleg plaats tussen betrokkenen en de school.
  Voorstel:
  – Ter bespreking
 9. Toekomst regionaal Arbeidsmarktbeleid / Regionaal Platform Arbeidsmarkt-beleid Rijn Gouwe (RPA)
  De rijksmiddelen voor het instandhouden van het RPA zijn stopgezet en tegelijkertijd is in de ‘regionale sociale agenda’ besloten dat de gemeenten in Holland Rijnland hun arbeidsmarktbeleid op elkaar gaan afstemmen. Een heroverweging over de continuering van het RPA is daarom nodig. Op basis van een eerdere notitie, de zelfevaluatie van het RPA en de presentatie die op 7 oktober 2005 door het RPA is gegeven zal hierover een besluit moeten worden genomen.
  Voorstel:
  – Het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland samen met de sociale
  diensten uit te laten werken:
  – aan welke ondersteunende diensten op het terrein van arbeidsmarktbeleid in de regio behoefte is (inclusief de coördinatie van de onderwijs-arbeidsmarkt-projecten);
  – aan te geven hoe het samenwerkingsorgaan dit zelf kan invullen;
  – offerte hiervoor bij het bureau RPA aan te vragen.
 10. Invoering Nieuwe Wet Inburgering
  Naar aanleiding van de werkconferentie van 9 december 2004 en de ambtelijke workshop van 29 juni jl. ontwikkelt de werkgroep Toekomst Inburgering voor de gemeenten een Ontwerp Plan van Aanpak m.b.t. de invoering van de nieuwe Wet Inburgering. Hierin wordt onder andere aandacht besteed aan doelgroepkeuze en mogelijke samenwerkingsscenario’s.
  De ingrediënten om te komen tot een lokale en regionale aanpak voor de invoering van de nieuwe wet inburgering worden door Nera Jerkovic van Radaradvies gepresenteerd.
  Voorstel:
  – Ter bespreking

 11. Volwasseneneducatie
  Met betrekking tot de Wet Educatie en Beroepsonderwijs hebben er enige wetswijzigingen plaatsgehad, waaronder overheveling van middelen naar inburgering, overgaan van educatiemiddelen naar BDU en samenwerking tussen VO en VAVO.
  Verder is in mei 2005 een start gemaakt met het 2-jarig actieplan alfabetisering in Holland Rijnland.
  Voor de voortzetting van dit meerjarenplan in 2006 heeft Holland Rijnland voor 1 oktober de subsidieaanvraag ingediend bij de provincie.
  Voorstel:
  – Ter kennisneming
 12. Rondvraag en sluiting


Vergaderdata en locaties PHO Sociale Agenda 2006:
Datum Tijd Locatie
Donderdag 12 januari ’06 13.30 – 16.30 uur Gemeentehuis Noordwijkerhout, Raadzaal
Donderdag 11 mei ’06 13.30 – 17.30 uur Gemeentehuis Hillegom, Raadzaal
Donderdag 14 september ’06 13.30 – 16.30 uur Stadhuis Leiden, Raadzaal
Donderdag 9 november ’06 13.30 – 16.30 uur Gemeentehuis Katwijk, Raadzaal