De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van het portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken 13 september 2006, locatie: Stadhuis Leiden, 13.30-16.00 uur

Conceptbesluitenlijst van onderstaande vergadering

 1. Opening en vaststelling van de agenda (13:30 – 13:45 uur)

 2. Ingekomen stukken en uitgaande brieven
  • Mededelingen:
   • Opvolging mevrouw Verver als portefeuillehouder economische zaken
   • Terugkoppeling uit Stuurgroep REO d.d. 15 juni 2006
  • Ingekomen stukken
   • Uitnodiging voor presentatie in het Portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen d.d. 15 september over inkoopbeleid en aanbestedingen; zie punt 04 van deze agenda .
 3. Besluitenlijst PHO EZ d.d. 10 mei 2006 (13:45 – 13:55 uur)
 4. Streefbeeld economie (13:55 – 14:40 uur)
 5. De regionale agenda (Agenda2010) (14:40 – 15:10 uur)
  • Het nieuwe Dagelijks Bestuur wil komen tot een realistische regionale Agenda2010, waarin maatschappelijke doelstellingen zo SMART mogelijk zijn gedefinieerd. En alleen die doelstellingen zijn opgenomen waar intergemeentelijke samenwerking op de schaal van Holland Rijnland voldoende toegevoegde waarde heeft. Een eerste opzet voor een Agenda2010 wordt door het Dagelijks Bestuur op 8 september a.s
   • Voorstel:
    • kennis nemen van project Agenda2010 (mondelinge terugkoppeling discussie Dagelijks Bestuur d.d. 8 september 2006);
    • voeren oriënterende discussie in portefeuillehoudersoverleggen om te komen tot concrete prioriteitstelling;
    • het Dagelijks Bestuur te adviseren over in te stellen gemeentelijke managementprojectgroep Agenda2010.
 6. Quickscan Impact kantoren- en bedrijventerreinenprogrammering (15:10 – 15:40 uur)
  • Begin 2006 heeft de Stec Groep in opdracht van Holland Rijnland een rapport opgesteld m.b.t. de effecten van het huidige kantoren- en bedrijventerreinenprogramma voor o.a. de arbeidsmarkt, de woningmarkt en de mobiliteit.
   Dit rapport – dat reeds in uw bezit is – was geagendeerd voor het Portefeuillehouders-overleg Economische zaken van 10 mei jl. maar is toen niet besproken. Gevolg hiervan is dat dit punt ook van de agenda van het Algemeen bestuur van 24 mei is afgevoerd.
   Het rapport wordt nu opnieuw ter bespreking aan u voorgelegd. Dit ter voorbereiding op de bespreking in het Algemeen bestuur van 1 november a.s. In het bijgevoegde AB-voorstel zijn de belangrijkste bespreekpunten uit het rapport verwoord.
 7. Regionale detailhandelsstructuurvisie
  • Stand van zaken met betrekking tot de regionale detailhandelsstructuurvisie en de provinciale detailhandelsvisie (mondeling)
 8. Conceptvergaderschema 2007 (15:40 – 15:50 uur)
  • Ter bespreking

   PHO EZ (13.30 – 16.30 uur)

   AAG EZ (14.00 – 16.00 uur)

   wo 14 februari (Leiderdorp)

   di 30 januari (Zoeterwoude)

   wo 9 mei (Katwijk)

   di 24 april (Noordwijk)

   wo 12 september (Leiden)

   di 28 augustus (Lisse)

   wo 7 november (Teylingen)

   di 30 oktober (Noordwijkerhout)


 9. Rondvraag en sluiting (15:50 – 16:00 uur)

Volgende vergadering(en):

8 november 2006 13.00-16.30 uur
I.v.m. presentatie over parkmanagement Grote Polder op nader te bepalen locatie in Zoeterwoude (i.p.v. Katwijk)