De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van het portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda 31 augustus 2005, locatie: gemeentehuis Voorschoten 13.30 – 16.30 uur

Blok 1: Algemeen

 1. Opening en vaststelling agenda

 2. Vaststelling besluitenlijst dd. 18 mei 2005
  Voorstel: bijgevoegde besluitenlijst vast te stellen
 3. Mededelingen, ingekomen stukken, uitgaande brieven en stukken ter kennisname
 4. Introductie nieuwe portefeuillehouder Sociale Agenda
  De heer Groen presenteert zich en zet zijn visie op de (werkwijze binnen de) Sociale Agenda uiteen.

 5. Stand van zaken Meerjarenafspraken 2006 – 2008 met provincie Zuid-Holland
  De samenwerkende gemeenten in Holland Rijnland en de provincie Zuid-Holland willen met elkaar afspraken maken over de inzet in de sociale agenda over de periode 2006-2008. Deze meerjarenafspraken komen in de plaats van de huidige jaarlijkse afspraken in het kader van het programma Samenleving, alsmede enkele andere subsidieregelingen.
  In overleg met de provincie en na goedkeuring in het PHO Sociale agenda is afgesproken om op 4 thema’s afspraken te maken: jeugd, zorg, participatie en cultuur. Per thema wordt in werkgroepen uitgewerkt welke concrete doelstellingen we willen bereiken en welke prestatie-indicatoren daarbij gehanteerd worden.
  Een rapportage van de stand van zaken is bijgevoegd. Bovendien is bijgevoegd een overzicht van de budgetten die gemoeid zijn met de meerjarenafspraken.
  Gedeputeerde Huizer is bij deze vergadering uitgenodigd om de bedoeling van de provincie met de meerjarenafspraken verder toe te lichten en/of vragen te beantwoorden.
  Voorstel: ter kennisgeving aannemen
 6. Wonen, Zorg en Welzijn
  Op 24 juni jl. heeft een conferentie Wonen, zorg en welzijn plaatsgevonden. Bijgaand treft u aan de eindrapportage naar aanleiding van de conferentie en deskresearch.
  Tevens treft u aan een reactie van het Dagelijks Bestuur op het ontwerp-plan van aanpak voor het komen tot Prestatie-afspraken Wonen, zorg en welzijn van de RCG.
  Voorstel:
  Bespreking van conclusies en aanbevelingen uit de conferentie van 24 juni jl.
  Kennisnemen van de reactie van het Dagelijks Bestuur op het plan van aanpak Wonen, Zorg en Welzijn van de RCG.
 7. WMO werkconferentie
  Het voornemen is om op 1 november een werkconferentie te beleggen voor bestuurders en ambtenaren waar ook de maatschappelijke partners en raadsleden voor worden uitgenodigd. Doel van de conferentie is om:
  informatie uit te wisselen / leren van elkaar. Thema’s zijn: invoering Huishoudelijke Verzorging, Mantelzorg, Visievorming/civil society en Participatie;’
  gezamenlijk in gesprek te komen met de voor de WMO relevante regionale partners (zorgvragers, zorgaanbieders, zorgkantoor en Regionale Commissie) over hoe om te gaan met de regionale sociale en zorginfrastructuur;
  afspraken te maken over de voortzetting van de regionale samenwerking m.b.t. de WMO.
  Tevens kunt u op elders op deze site kennis nemen van de opzet van een verkenning voor huishoudelijke verzorging die momenteel ten behoeve van de gemeenten wordt uitgevoerd.
  Voorstel:
  Kennis te nemen van bijgevoegde opzet voor een werkconferentie WMO
  Kennis te nemen van de verkenning huishoudelijke verzorging.
 8. Toekomst regionaal Arbeidsmarktbeleid / Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Rijn Gouwe (RPA)
  In de afgelopen vergadering van uw portefeuillehouderoverleg is een voorstel aan de orde geweest over de vorming van arbeidsmarktbeleid in Holland Rijnland en in relatie daarmee de toekomst van het RPA. U heeft toen geadviseerd om in te stemmen met de vorming van een regionaal arbeidsmarktbeleid op Holland Rijnland niveau, het RPA niet te financieren en een nadere toelichting te vragen op het voorgestelde werkbudget van € 40.000. Wij stellen u voor de stand van zaken te bespreken aan de hand van een presentatie van wethouder De Boer van Leiden, een zelf-evaluatie van het RPA (bijgevoegd) en mondelinge informatie over de stand van zaken rond de discussie over de toekomst van het RPA.
  Voorstel:
  Kennis te nemen van de resultaten van het onderzoek naar de mogelijkheden van samenwerking tussen gemeente en bedrijfsleven ten behoeve van het arbeidsmarktbeleid van Leiden op basis van een presentatie van wethouder De Boer.
  Bespreken stand van zaken toekomst RPA Rijn Gouwe (mondeling)
  De discussie over een mogelijk werkbudget arbeidsmarktbeleid Holland Rijnland aan te houden.
 9. Invoering Nieuwe Wet Inburgering
  Naar aanleiding van de werkconferentie van 9 december 2004 en de ambtelijke workshop van 29 juni jl. gaat de werkgroep Toekomst Inburgering voor de gemeenten een Ontwerp Plan van Aanpak ontwikkelen m.b.t. de invoering van de nieuwe Wet Inburgering. Hierin zal onder andere aandacht besteed worden aan doelgroepkeuze en mogelijke samenwerkingsscenario’s.
  De ingrediënten om te komen tot een lokale en regionale aanpak voor de invoering van de nieuwe wet inburgering worden door Nera Jerkovic van Radaradvies gepresenteerd.
  Voorstel: ter bespreking

 10. Verantwoording Rijksbijdrage Educatie 2004 en Verantwoording WIN 2004
  De voormalige regio Duin- en Bollenstreek en de Leidse Regio hebben voor 1 juli 2005 afzonderlijk de verantwoording over de ingezette middelen van het voorgaande jaar bij het Rijk ingediend.
  De in de verantwoording Educatie 2004 van de Duin- en Bollenstreek is de overheveling van middelen uit voorgaande jaren verwerkt.
  De verantwoording WIN 2004 is voor de Duin- en Bollenstreek als plustaak door Holland Rijnland uitgevoerd.
  De 3 bovengenoemde verantwoordingen zijn bijgevoegd.
  Voorstel: ter kennisgeving
 11. Inzet reserves educatie Duin- en Bollenstreek / gevolgen uitname NT2 2006.
  Uit de verantwoording educatie 2004 van de Duin- en Bollenstreek blijkt dat er uit de voorgaande jaren in de Duin- en Bollenstreek reserves zijn opgebouwd, die uiterlijk in 2005 ingezet kunnen worden bij de ROC’s. Voorstel is om dit in te zetten voor de voortzetting van projecten Moedertaal, duale trajecten t.b.v. oudkomers en tevens het cursusaanbod Alfabetisering voor autochtonen.
  De op handen zijnde uitname van een gedeelte NT2 uit het WEB heeft inhoudelijke en financiële gevolgen voor de planning van taalscholing in 2005 en 2006 bij de ROC’s. Een korte notitie met uitleg over deze gevolgen en de oplossing ervan is bijgevoegd.
  Voorstel: Het Dagelijks Bestuur adviseren in te stemmen met:
  de inzet van de reserves uit voorgaande jaren voor voortzetting van projecten Moedertaal, duale trajecten t.b.v. oudkomers en tevens het cursusaanbod Alfabetisering voor autochtonen.
  het starten van de geplande trajecten NT2 voor het schooljaar 2005/2006.
  de inzet van educatiemiddelen 2006 en reserves uit het jaar 2005 voor de doorloop in 2006 van trajecten gestart in 2005.
 12. Rondvraag en sluiting

Volgende vergadering wordt gehouden op 9 november 2005 om 13.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis Lisse.