De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer 02 september 2005, locatie: gemeentehuis Voorschoten 13:30 – 16:30

 1. Opening en vaststelling agenda

 2. Vaststelling besluitenlijst d.d. 20 mei en het verslag van de extra vergadering pho Verkeer en Vervoer en Ruimte van 13 mei 2005
  Voorgesteld wordt de besluitenlijst en actiepuntenlijst van het overleg van 20 mei 2005 portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer en het verslag van het gezamenlijk portefeuillehoudersoverleg vast te stellen.
 3. Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven
 4. Presentatie van de Stichting Reizigers Adviesraad voor het Openbaar Vervoer Holland Rijnland
  Dhr Draijer geeft een toelichting op de activiteiten van de bovenvermelde stichting die de belangen van de reizigers in het openbaar vervoer, onder meer in de regio Holland Rijnland, vertegenwoordigd.
  Voorgesteld wordt naar aanleiding van het gepresenteerde van gedachten te wisselen.
 5. Presentatie plannen gemeente Hillegom inzake de noordelijke oost-west verbinding N205-N206 c.q. de N208 door Hillegom
  Mede naar aanleiding van de discussie over de aanmelding van de BDU-projecten voor subsidie in 2005 en 2006 is tijdens het vorige portefeuillehouderoverleg afgesproken dat dhr de Jong tijdens een volgend portefeuillehoudersoverleg een presentatie zal houden over de plannen van de gemeente Hillegom voor deze verbinding.
  Voorgesteld wordt van de presentatie kennis te nemen.
 6. Stand van zaken uitvoeringsprogramma RVVP en voortang mobiliteitsfonds
  Naar aanleiding van de discussie tijdens het vorige AAG en portefeuillehouderoverleg is het plan van aanpak voor het uitvoeringsprogramma RVVP bijgesteld. Ter vergadering wordt u op de hoogte gesteld van de laatste stand van zaken. Een punt van aandacht blijft de planning. Deze zal gezien de zomervakanties en het fusietraject in 6 van de 16 gemeenten in het gedrang komen.
  Kennis te nemen van de laatste stand van zaken van de voortgang van het UP RVVP.
 7. Toegankelijkheid OV haltes
  Recent zijn de regiogemeenten door de provincie en het ministerie van Verkeer en Waterstaat benaderd omtrent het treffen van voorzieningen om de bereikbaar van OV haltes de bevorderen. In het AAG van juni is ambtelijk de voorkeur uitgesproken dit project regionaal te coördineren. In bijgaand voorstel wordt hier nader op ingegaan.
  Voorgesteld wordt in te stemmen met bijgaand voorstel.
 8. Stedenbaan
  Dhr Witteman doet ter vergadering mondeling verslag van de laatste stand van zaken van het project Stedenbaan / station Sassenheim. Op 4 juli jl. heeft een overleg plaatsgevonden met nagenoeg alle bij het station Sassenheim betrokken partijen. Bijgaand treft u een korte bespreeknotitie n.a.v. dit overleg aan.
  Voorgesteld wordt kennis te nemen van de laatste stand van zaken.
 9. Regionale Verkeer en Milieukaart
  In het vorige portefeuillehoudersoverleg is toegezegd dat u in deze vergadering een voorstel voorgelegd zou krijgen ten aanzien van de beheerstaak voor de RVMK. Momenteel worden diverse opties onderzocht en worden gesprekken gevoerd met verschillende partijen waar het beheer ondergebracht zou kunnen worden. Het is echter, mede door de vakantieperiode, niet mogelijk geweest deze gesprekken tijdig af te ronden. Om die reden is vooralsnog een voortgangsnotitie opgesteld en zal voor de volgende vergadering van het pho een voorstel t.b.v. het beheer van de RVMK aan u worden voorgelegd.
  Voorgesteld wordt kennis te nemen van bijgaande notitie.
 10. Verkeersveiligheid
  • Op 25 augustus jl. heeft een workshop Verkeersveiligheid Holland Rijnland plaatsgevonden. Voor deze workshop waren alle participerende partijen in het verkeersveiligheidsproject uitgenodigd. Doel van deze bijeenkomst was om afspraken te maken voor de bemensing van de projectgroepen gedurende de looptijd van het meerjarenplan. Bijgaand treft u een overzicht van de bemensing van de projectgroepen aan. Mede aan de hand van de uitkomsten van de workshop zullen afspraken die met de gemeenten over personele inbreng worden gemaakt worden vastgelegd in een overeenkomst. Tijdens het vorige portefeuillehoudersoverleg heeft u reeds kennis kunnen nemen van de inhoud van deze concept overeenkomst. Thans ligt de overeenkomst ter instemming aan u voor.
   Voorgesteld wordt in te stemmen met de samenstelling van de projectgroepen en deze samen met de concept overeenkomst met een positief advies ter vaststelling voor te leggen aan het Dagelijks Bestuur.
  • In het verlengde van de vaststelling van het meerjarenplan verkeersveiligheid is een offerteaanvraag gedaan bij een drietal onderwijsbegeleidingsdiensten. Van een van deze diensten wordt verwacht dat een gedeelte van de projecten voor verschillende leeftijdscategorieën wordt begeleidt. Hiervoor zijn financiële middelen op de begroting opgenomen. De stuurgroep Verkeersveiligheid heeft mede aan de hand van de presentaties van de verschillende diensten de offertes beoordeeld.
   Voorgesteld wordt in te stemmen met het advies van de stuurgroep Verkeersveiligheid en dit met een positief advies voor te leggen aan het DB. Vervolgens zal aan de betreffende dienst opdracht voor de begeleiding van het project worden verstrekt.
 11. Projecten Programma van Afspraken
 12. Rondvraag en sluiting

De volgende vergadering van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer vindt plaats op woensdag 9 november 2005 om 9.30 uur in het gemeentehuis van Lisse.