De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van het portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda 02 februari 2005, locatie: gemeentehuis Leiderdorp 14:00-16:00

Blok 1: Algemene zaken 14.00-14.40 uur

 1. Opening en vaststelling agenda
  Dagelijks Bestuur 13 januari jl. over verslaglegging portefeuillehoudersoverleggen:
  Gelet op onder meer de opmerkingen uit de portefeuillehoudersoverleggen houdt het Dagelijks Bestuur vast aan haar besluit om de verslaglegging van portefeuillehouders-overleggen op uniforme wijze in de vorm van een besluitenlijst plaats te laten vinden. Afwijkende standpunten van portefeuillehouders en toezegging worden in deze besluitenlijsten uiteraard standaard opgenomen.
  In aanvulling hierop kan de voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg bij een bijzonder agendapunt met een bepaalde bestuurlijke gevoeligheid (desgevraagd) een enigszins uitgebreidere weergave van de discussie laten verwoorden op de besluitenlijst van dit portefeuillehoudersoverleg.

 2. De besluitenlijst van de bijeenkomst van 11 november 2004
  Voorgesteld wordt de bijgevoegde besluitenlijst vast te stellen
 3. Ontwerp-begroting 2006/kaderstellende notitie
  Aan het Algemeen Bestuur (29 juni 2005) zal een beleidsarme begroting 2006 ter besluitvorming worden voorgelegd. Deze beleidsarme begroting is een financiële vertaling van continuering bestaand beleid en reeds eerder gemaakte (meerjarige) afspraken.

  Separaat aan de besluitvormingsprocedure voor deze beleidsarme begroting zal op 16 maart a.s. een kaderstellende nota door het Algemeen Bestuur worden vastgesteld. Op grond van deze kaderstellende nota zal vervolgens een integrale begrotings-wijziging worden vastgesteld. Deze integrale begrotingswijziging zal medio mei a.s. aan de gemeenteraden worden voorgelegd en in het najaar aan het Algemeen Bestuur (12 oktober) ter besluitvorming worden voorgelegd.

  Ten behoeve van bespreking van dit punt is bijgevoegde notitie opgesteld. Daarnaast wordt u gevraagd om aan de hand van de productbegroting 2005 ten aanzien van het betreffende programma te adviseren.

  Voorstel:
  Te adviseren over de beleidsarme begroting 2006
  Aan de hand van bijgevoegde notitie te adviseren over een door het Dagelijks Bestuur op te stellen kaderstellende nota voor een daarna op te stellen integrale begrotingswijziging.
 4. Profiel van de regio
  Bijgaand treft u ter bespreking aan een voorstel dat de eerste inhoudelijke ‘bouwstenen’ bevat voor het opstellen van een Regionale Structuurvisie, en bovendien richtinggevend is voor de keuzes die gemaakt moeten worden bij de uitvoering van de projecten binnen de As Leiden-Katwijk. Na een maatschappelijke discussie over het profiel in februari/maart zal het profiel in juni besluitvormend aan het Algemeen Bestuur worden voorgelegd
  Voorstel: richtinggevende discussie over de in het voorstel opgenomen kwesties en bijbehorende vragen. Dekken deze de agendasetting voor het maken van de strategische beleidskeuzes voor een Regionaal Structuurplan?
 5. Mededelingen
  Voorstel
 6. Project WMO
  Voorstel:
  In te stemmen met de aanmelding als proeftuin (brief is bijgevoegd)
  Terugblikken op de bestuurlijke conferentie
  De daar gemaakte afspraken over de regionale samenwerking bevestigen.
 7. Mededelingen
  Voorstel
  • Bijgevoegd treft u aan de verslagen en agenda’s van de portefeuillehoudersoverleggen jeugd van de beide ‘oude’ regio’s: Duin- en Bollenstreek 18 nov. (verslag en agenda) en Leidse Regio van 16 dec. (agenda):
  • In deze periode wordt het Regionale Bureau Leerplicht geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie zal worden bezien of de regionale samenwerking zal worden voortgezet en zo ja voor welke bestuurlijk-juridische structuur voor het bureau zal worden gekozen. Op 26 januari zal de evaluatie en het voorstel voor de bestuurlijke structuur door het portefeuillehoudersoverleg Regionaal Bureau Leerplicht worden besproken. Bijgevoegd tref u aan de managementsamenvatting van de eindrapportage evaluatie regionaal bureau leerplicht ZHN. De evaluatie zelf is bij het secretariaat op te vragen.
  • VSO-ZMOK: In de afgelopen periode zijn er gesprekken gevoerd met betrokkenen over het tekort aan leerlingenplaatsen VSO-ZMOK in de Duin- en Bollenstreek. Uit deze gesprekken komt naar voren dat er inderdaad sprake is van een tekort zoals al eerder is geconstateerd. In de komende periode zal overleg worden gevoerd met onderwijsinstellingen over de mogelijkheid om het tekort aan leerlingenplaatsen terug te brengen. Een probleem daarbij is dat aanloopkosten voor de realisatie van leerlingenplaatsen zeer waarschijnlijk niet door het ministerie worden vergoed.
  • De regionale convenanten jeugd die beide regio’s in 2004 nog afzonderlijk met de provincie hebben afgesloten, zullen in de komende periode leiden tot één actieplan voor Holland Rijnland. Hierover vindt nog overleg plaats met de provincie. Het actieplan 2005 zal, gezien de korte tijd die beschikbaar is voor de ontwikkeling van dit plan, meer een inventariserend karakter hebben en geen nieuw beleid bevatten. De aandacht zal met name worden gericht op het actieplan 2006. Deze wordt ondergebracht bij het jaarprogramma zoals voorgesteld onder agendapunt drie.
 8. Besteding middelen volwasseneneducatie 2005
  Voorstel: Het DB van 10 februari 2005 te adviseren in te stemmen met de voorgestelde inzet van de Rijksbijdrage Educatie 2005 (bijgevoegd) en de bijbehorende Raam- en Productovereenkomsten (wordt nagestuurd).
 9. Mededelingen
  Voorstel
  Ter kennisname treft u hierbij aan:
 10. Besteding middelen inburgering Duin- en Bollenstreek 2005
  Voorgesteld wordt voorlopig uit te gaan van beperkte inzet van middelen in 2005 en bij ontvangst van de beschikking WIN 2005 bezwaar te maken.
 11. Plan van aanpak inburgering in de regio
  Voorstel
 12. De vormgeving van een regionaal arbeidsmarktbeleid
  Voorstel: In te stemmen met de voorgestelde werkwijze
  De vormgeving van een regionaal arbeidsmarktbeleid en de mogelijke rol van het RPA hierin te bespreken op basis van bijgevoegde notitie
 13. Rondvraag en Sluiting: 16.00 uur


Volgende vergadering: 18 mei 2005 14.00 – 16.00 uur