De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer 12 september 2007, locatie: Stadhuis Leiden, 10.00 – 13.00 uur

Conceptbesluitenlijst van deze vergadering

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Vaststelling besluitenlijst d.d. 2 juli 2007 van het extra portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer
  • Aangezien het hier om een besloten vergadering ging, wordt de besluitenlijst vertrouwelijk behandeld.
   • Voorstel: de besluitenlijst van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 2 juli 2007 vast te stellen.
 3. Mededelingen, ingekomen stukken en uitgegane brieven
 4. Uitvoeringsprogramma Regionaal Verkeer en Vervoer Plan
  Naar aanleiding van de presentatie in het portefeuillehoudersoverleg van 14 februari 2007 inzake de prioritering van projecten voor de komende jaren en de nadien verder gevorderde uitwerking van het UP RVP treft u bijgaand het concept UP RVVP aan. Dhr. Aad Prost geeft tijdens dit agendapunt een toelichting op het voorliggende concept.
  Naast de in het UP opgenomen projecten is tevens een overzicht met eerste kostenramingen en geschatte personele inzet opgenomen. In het portefeuillehouders-overleg van november wordt het UP RVVP ter instemming aan u voorgelegd.
  • Voorstel: Kennis te nemen van de presentatie door dhr. Aad Prost en aan de hand van de inhoud van de presentatie een eerste reactie op het UP RVVP te geven.
 5. Rijnlandroute
  Rond september wordt naar verwachting de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse voor de Rijnlandroute afgerond. Het streven is tijdens dit pho de resultaten van deze studie te presenteren. Dhr. Smink presenteert de laatste stand van zaken.
  • Voorstel: kennis te nemen van de presentatie en de gevolgen van de uitkomst van deze studie voor de besluitvorming in deze fase van het project.
 6. Openbaar Vervoervisie Holland Rijnland
  Tijdens dit agendapunt zal ingegaan worden op de uitwerking van fase 2 van de visie.
  Dhr. Alex Muller geeft ter vergadering aan de hand van een presentatie een toelichting op deze fase.
  • Voorstel: kennis te nemen van de presentatie t.a.v. de uitwerking van fase 2 van de OV-visie Holland Rijnland.
 7. Noordelijke Ontsluiting Greenport
  In het extra pho van juli bent u geïnformeerd over de stand van zaken van het project Op 9 juli 2007 heeft een bestuurlijk overleg over dit onderwerp plaatsgevonden. Holland Rijnland heeft inmiddels personele capaciteit ingehuurd voor het intern trekken van en de externe participatie in het project. Over de voortgang van het project inclusief de uitkomsten van het bestuurlijke overleg wordt u ter vergadering geïnformeerd door dhr. Harold Lek (projectleider) geïnformeerd. Hij zal hierbij tevens ingaan op de beoogde aanpak van het project
  • Voorstel: kennis te nemen van de laatste stand van zaken van het project NOG evenals van de beoogde aanpak van het project.
 8. Regionale Verkeer- en Milieukaart
  Tijdens de vorige vergadering van het pho V&V is afgesproken dat een overzicht met nagenoeg vaststaande beoogde projecten die in de RVMK toekomstmodel opgenomen zijn, ter instemming zou worden overlegd. Bijgaand treft u een dergelijk overzicht inclusief een korte notitie aan.
 9. Stand van zaken projecten
  Bijgaand treft u het overzicht met de laatste stand van zaken van de lopende projecten in de regio aan.
  • Voorstel: Kennis te nemen van het overzicht met de stand van zaken van de lopende projecten
 10. Rondvraag en sluiting

De volgende vergadering van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer vindt plaats op woensdag 7 november 2007 om 10.00 uur in het gemeentehuis van Teylingen, locatie Voorhout.