De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van het portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda 13 september 2007, locatie: Stadhuis Leiden, 13.30 – 16.30 uur

Concept-besluitenlijst van deze vergadering

13.30-16.00 uur regulier portefeuillehouderoverleg Sociale agenda Holland Rijnland

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Vaststelling verslag 10 mei 2007
 3. Mededelingen, ingekomen stukken, uitgaande brieven en stukken ter kennisneming en terug-/vooruitblik externe bestuurlijke overleggen
 4. Presentatie onderzoek arbeidsmarktbeleid
  Door Research voor Beleid is in opdracht van Holland Rijnland een foto van de regionale arbeidsmarkt opgesteld waarin de ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt worden beschreven en een beeld wordt geschetst van de te verwachten problemen de komende jaren. Deze foto, bestaande uit drie delen, treft u bijgevoegd aan. Research voor Beleid geeft een korte presentatie en aansluitend wordt een meningsvormende discussie gevoerd over de knelpunten op de regionale arbeidsmarkt.
 5. Voorstel Regiegroep Aanpak Voortijdig Schoolverlaten
  In bijgaand document is een voorstel opgenomen over het opzetten van de regiegroep aanpak voortijdig schoolverlaten. De taak van de regiegroep is een sluitende aanpak op te zetten en mogelijk te maken. Om dit te bereiken moet de regiegroep een bestuurlijk overleg vormen waarin visie, daadkracht en samenwerking centraal staan. De regiegroep zal op basis van de aanbevelingen uit de rapportage voortijdig schoolverlaten een meerjarenprogramma voortijdig schoolverlaten vaststellen.
  • Voorstel:
   Het DB positief te adviseren om:
   • in te stemmen met het instellen van de regiegroep aanpak voortijdig schoolverlaten;
   • in te stemmen met de voorgestelde taken, waaronder het opstellen van het uitvoeringsprogramma aanpak Voortijdig schoolverlaten en het aansturen van het jongerenloket;
   • in te stemmen met de voorgestelde gemeentelijke afvaardiging, namelijk Adri de Roon als voorzitter van de sociale agenda, Gerda van den Berg als portefeuillehouder verantwoordelijk voor de RMC-functie en Gerrit Kleijheeg als voorzitter van de ISD Duin- en Bollenstreek.
 6. Jongerenloket Leidse Regio en Duin- en Bollenstreek
  In het vorige portefeuillehouderoverleg is de voorkeur uitgesproken voor het inrichten van één fysiek jongerenloket voor heel Holland Rijnland, met een dependance in Lisse. Bijgaand treft u aan een implementatieplan waarin is uitgewerkt welke stappen moeten worden genomen om dit jongerenloket goed te laten functioneren. Tevens is begroot welke formatie en kosten hiermee gemoeid zijn.
  • Voorstel:
   • In te stemmen, onder voorbehoud van besluitvorming in de afzonderlijke colleges en raden, met 1 jongerenloket voor Holland Rijnland voor de periode van 2 jaar.
   • In te stemmen, onder voorbehoud van besluitvorming in de afzonderlijke colleges en raden, met de financiële inzet van gemeenten, waaronder 1,74 fte vanuit de Leidse regio en 1,24 fte vanuit de Duin- en Bollenstreek.
   • Het DB positief te adviseren om een teamleider aan te trekken voor het jongerenloket, aan te stellen bij Holland Rijnland en voor twee jaar (2008 en 2009) te financieren vanuit de GSB-middelen die Leiden beschikbaar stelt.
   • In te stemmen met het onderbrengen van de bestuurlijke aansturing van het jongerenloket Holland Rijnland bij de regiegroep aanpak Voortijdig schoolverlaten.
 7. Invoering Kwalificerende Leerplicht
  De Eerste Kamer heeft op 22 mei 2007 ingestemd met het wetsvoorstel kwalificerende leerplicht. De kwalificerende leerplicht is een van de maatregelen om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan. Het van kracht worden van de nieuwe wet per 1 augustus 2007 betekent dat er vanaf die datum door alle jongeren in de leeftijd tot 18 jaar, die na de volledige leerplicht nog geen startkwalificatie hebben, een volledig programma van onderwijs moet worden gevolgd tot zij wel deze startkwalificatie behaald hebben. Het Rijk stelt middelen beschikbaar voor de handhaving van deze kwalificatieplicht.
 8. Financieel overzicht gevolgen maatregelen onderwijs/uitkomst VSO/ZMOK
 9. Stand van zaken Regionale Agenda Samenleving-uitgaven
  Periodiek wordt in het portefeuillehouderoverleg Sociale agenda gerapporteerd over de stand van zaken van de Regionale Agenda Samenleving-uitgaven.
  Bijgevoegd treft u aan een bijgewerkt overzicht van de Regionale Agenda Samenleving-uitgaven over 2006 en 2007.
  • Voorstel:
   • Kennis te nemen van bijgevoegd overzicht van uitgaven voor de Regionale Agenda Samenleving 2007;
   • het AAG opdracht te geven met voorstellen te komen voor nadere besteding van de Regionale Agenda Samenleving-middelen.
 10. Projectaanvragen Actieprogramma Cultuurbereik 2008
  In het kader van het Actieprogramma Cultuurbereik 2005-2008 biedt de provincie Zuid-Holland de gemeenten de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor 2008 voor lokale en regionale culturele activiteiten.
  Holland Rijnland heeft de verschillende aanvragen van de gemeenten in de regio verzameld en verwerkt in een aanbiedingsnotitie en aanvraagformulier voor de provincie. Deze zijn bijgevoegd.
 11. Toewijzing huisvesting bijzondere doelgroepen
  In de regio Holland Rijnland zullen afspraken gemaakt moeten worden over de huisvesting van bijzondere doelgroepen (groepen met bijzondere woonvragen of afwijkend woongedrag, zoals ex-verslaafden, ex-psychiatrische patiënten). Hiertoe ligt een voorstel voor van de vereniging van Woningcorporaties Holland Rijnland (VWHR) waarvan een eerdere versie op 13 juni is besproken door de beleidscommissie Woonruimteverdeling.
  • Advies:
   • Een meningsvormende discussie te voeren over de voorgestelde werkwijze.
   • Het Dagelijks Bestuur te adviseren over de instellingen waarvan cliënten via een bijzondere plaatsingprocedure zullen worden geholpen. (Vanuit de rol als centrumgemeente is de voordracht van de wethouder van Leiden hierin sturend).
   • Vervolgens het Dagelijks Bestuur te adviseren het volgende mee te nemen in de aanpassing van de regelgeving in het kader van de evaluatie woonruimteverdeling:
   • Vastleggen dat gerichte toewijzing voor de uitstroom van de onder 2 bedoelde instellingen mogelijk is;
    Vastleggen dat jaarlijks maximaal 5% van het vrijkomend aanbod (circa 150-200 woningen, met uitzondering van nieuwbouw) door corporaties voor dit doel beschikbaar is. Dit onder voorwaarde van verantwoording achteraf en coördinatie vooraf door de VWHR
   • Aanpassing van de mandaatverordening zodanig dat 3b mogelijk wordt.
    • Notitie

     16.00-16.30 uur gezamenlijk portefeuillehouderoverleg Rijnstreek en Holland Rijnland
 12. Vaststelling verslag Jeugd d.d. 10 mei 2007
 13. AWBZ-subsidieregelingen (samen met Rijnstreek)
  Per 1-1-2007 zijn een 7-tal subsidieregelingen in het kader van de WMO overgeheveld van de AWBZ naar de gemeenten. De gemeenten zijn dus vanaf 1-1-2007 verantwoordelijk voor de instandhouding van de betrokken voorzieningen. Het jaar 2007 is beschouwd als overgangsjaar. De voorzieningen worden dit jaar op het bestaande niveau in stand gehouden. Met deze gelden worden een aantal regionale organisaties en projecten gefinancierd. De vraag is of en in hoeverre hier regionale afspraken over moeten worden gemaakt. Samenwerking lijkt op een aantal onderdelen zinvol om tot een doelmatige inzet van de middelen te komen en versnippering van middelen te voorkomen.
  De betrokken organisaties worden in de gelegenheid gesteld om op dit voorstel te reageren. Deze reacties voorzien van een ambtelijk advies zullen enkele dagen van te voren worden nagestuurd.
 14. Rondvraag en sluiting

Volgende vergadering: 8 november 2007 Gemeentehuis Teylingen te Voorhout van 13.30 uur – 16.30 uur