De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van het portefeuillehoudersoverleg Bestuur & Middelen 16 februari 2007, locatie: Gemeentehuis Leiderdorp 13.30-16.30 uur

Conceptbesluitenlijst van onderstaande vergadering

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Besluitenlijst d.d. 10 november 2006
 3. Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven
  • Ambtelijke Adviesgroep B&M (AAG)
   Op 1 februari 2007.is het AAG B&M. Standaardonderwerp is de agenda van het portefeuillehoudersoverleg. Het (eventuele) AAG-advies zal per e-mail aan de ons bekende portefeuillehouders Bestuur & Middelen worden toegezonden ter voorbereiding op deze vergadering.
   • Voorstel: voor kennisgeving aannemen
  • Naamswijziging Regionaal Bureau Leerplicht Zuid-Holland Noord
   in RBL Holland Rijnland (DB-‘besluit’ 23/11/2006)
   • Voorstel: kennis van nemen.
  • Stand van zaken Begroting/projecten en activiteiten 2007
   Mondelinge toelichting op de procedure (na thema DB 29/1/2007)
   • Voorstel: kennis van nemen.
  • Stand van zaken Intentieovereenkomst Regionale Investeringsstrategie
   Bijgevoegd het conceptvoorstel aan het Algemeen Bestuur van 28 maart 2007.
 4. Tweede wijziging gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland
  De nieuwe ontwikkelingen die aanleiding geven tot aanpassing zijn
  • de instelling van een regionaal investeringsfonds Holland Rijnland
  • de noodzaak om voor de uitvoering van de regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMC-functie) door het Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland een eigen GBA-aansluiting te verkrijgen.
 5. Bestemming gelden Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) Leidse regio
  Naar aanleiding van het amendement van de delegatie van Voorschoten 28/6/2006 heeft het Dagelijks Bestuur op 20/12/2006 een voorstel aan het Algemeen Bestuur voorgelegd. Dit voorstel is op verzoek van de Leidse delegatie aangehouden.
  • Voorstel:
   • Kennis te nemen van het antwoord van de gemeente Leiden op de vragen gesteld in het portefeuillehoudersoverleg Bestuur & Middelen van november 2006;
    (d.d. 22 januari heeft Holland Rijnland nog geen antwoord gehad. Na ontvangst zal de informatie aan het portefeuillehoudersoverleg worden doorgezonden.)
   • Het Dagelijks Bestuur te adviseren betreffende eventuele wijziging van het voorstel aan het Algemeen Bestuur van 28 maart 2007 inzake de bestemming BWS-gelden Leidse regio.
 6. Regionale InvesteringsStrategie, in bijzonder een notitie over de technische ontheffing maximering van de onroerend zaakbelasting
  In de motie van de gemeenteraad van Lisse wordt verzocht om als Holland Rijnland een verzoek in te dienen bij GS om te komen tot een ontheffing van de gemaximeerde OZB stijging. Deze is voor 2006 bepaald op 2,75%.
 7. Kaderstellende nota voor begroting 2008
 8. Wijziging Financiële Verordening samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
 9. Controleprotocol voor de accountantscontrole
  • Voorstel: Het Dagelijks Bestuur positief adviseren over het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekeningen tot en met 2009.
 10. Notitie Middenbestuur, inclusief advies commissie Kok
  In de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 20 december 2006 is het Dagelijks Bestuur verzocht het Algemeen Bestuur een voorstel voor te leggen m.b.t. toekomst middenbestuur. U wordt verzocht het Dagelijks Bestuur te adviseren of een uitspraak door het Algemeen Bestuur wenselijk is. Ter informatie voor bespreking treft u hierbij een tweetal notities. Dit betreft een notitie m.b.t. positie middenbestuur. Met daarin de stand van zaken tot woensdag 17 januari jl. Bij deze notitie is een bijlage gevoegd met daarin een inhoudelijke analyse van de notitie ‘vele steden maken nog geen Randstad’ van het Ruimtelijk Planbureau (RPB). Uit deze notitie van het RBP blijkt dat het ordenden niveau vooreerst op het niveau van de stadsgewesten plaatsvindt.
  Met het oog op de actualiteit is een samenvatting van en een eerste reactie op het recente rapport van de commissie versterking Randstad (commissie Kok) toegevoegd.
  • Voorstel notitie 10a:
   • Oriënterende bespreking notitie m.b.t. positie middenbestuur.
   • Instemmen met conclusie van meerwaarde van het vormen van een compacte Randstadprovincie.
   • Dagelijks Bestuur te adviseren over standpuntbepaling door Algemeen Bestuur.
   • Kennis te nemen van analyse rapport “Vele steden maken nog geen Randstad” van het Ruimtelijk Planbureau.
  • Voorstel notitie 10b
   • In de oriënterende bespreking van de notitie m.b.t. positie middenbestuur (agendapunt 10a) onderstaande notitie meenemen.
   • Kennis nemen van analyse en samenvatting van het rapport van de Adviescommissie Versterking Randstad (commissie Kok).
 11. Rondvraag en sluiting

De volgende vergadering is 11 mei 2007 om 13.30 uur in het gemeentehuis van Katwijk.