De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van het portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda 26 januari 2006, locatie Gemeentehuis Noordwijkerhout, 14.00 – 18.00u.

Blok 1: Algemeen

 1. Opening en vaststelling agenda

 2. Vaststelling besluitenlijst dd. 9 november 2005
  Voorstel: – bijgevoegde besluitenlijst vast te stellen
 3. Mededelingen, ingekomen stukken, uitgaande brieven en stukken ter kennisneming
 4. Bestuursovereenkomst Regionale Agenda Samenleving 2006-2008 Holland Rijnland en terugblik op werkwijze Pho SA 2004-2005
  • In het Pho SA van 9-11 is op verzoek van de provincie besloten op korte termijn toch te komen tot een bestuursovereenkomst Regionale Agenda Samenleving (RAS) 2006 – 2008, waarin de meerjarenafspraken inzake de doelstellingen en prestaties per thema zijn vastgelegd. In de (lumpsum) subsidieverlening van de meerjarige RAS staan zo concreet mogelijke prestaties van de samenwerkende gemeenten centraal van de bestuursovereenkomst.
  • Het laatste Pho SA van 26-1 staat naast bespreking van de bestuursovereenkomst en meerjarenafspraken ook in het teken van terugblikken en vooruitblikken. Het is voornemen van VZ Groen om het nieuwe Portefeuillehouders-overleg Sociale Agenda als ‘nalatenschap’ een advies mee te geven voor de uitwerking van de meerjarenafspraken in een samenhangend programma voor de uitvoering van de (bredere) Sociale Agenda (vooruitblik). Ook zal kort worden teruggeblikt op lessen, geleerd door dit Pho, welke tot aanbevelingen voor verbetering van de werkwijze van het Pho SA (vergadersystematiek e.d.) kunnen leiden. Een concept voor mogelijke programmasamenhang op hoofdlijnen zal u in de week voor 26 -1 worden toegezonden.
   Voorstel:
   • Het DB en AB te adviseren in te stemmen met de concept bestuursovereen-komst en meerjarenafspraken RAS 2006 -2008;
 5. Tijdelijke arbeidskrachten uit Midden- en Oost Europa in de Bollenstreek
  Afgelopen maanden is het Concepteindadvies inzake de problematiek van de tijdelijke arbeidskrachten uit Midden- en Oost-Europa (MOE-landen) voorgelegd aan alle gemeenten. De inhoudelijke bespreking van dit advies en van de ontvangen reacties vindt plaats in het PHO Ruimte.
  Het PHO Sociale agenda wordt verzocht kennis te nemen van dit concepteindadvies en de bijbehorende DB- en AB-voorstellen.
  Voorstel: kennis te nemen van het rapport en DB- en AB-voorstellen.
 1. WMO
  Werkconferentie: Afgesproken is een regionale werkconferentie te beleggen met de regionale partners en raadsleden over de regionale aspecten van de WMO. Besloten is om de conferentie te beleggen nadat de IIe kamer over de WMO heeft besloten. Inmiddels heeft de IIe Kamer een technisch overleg over de WMO gepland op 23 januari en de inspanningsverplichting uitgesproken dat zij in diezelfde week de WMO zal behandelen.
  Op basis van deze berichtgeving hebben wij geconstateerd dat het geen zin meer heeft om voor de gemeenteraadsverkiezingen een werkconferentie te beleggen. Ons voorstel is nu om de werkconferentie te houden op dinsdag 25 april van 15.00 uur tot 22.00 uur. Het is nog de enige avond waarin nog geen raadsvergaderingen staan gepland. Weer met dezelfde opzet: in de middag voor de portefeuillehouder en ‘s-avonds ook voor de regionale partners en raadsleden.
  Uitwerking bestuursopdracht: een werkgroep bestaande uit gemeenteambtenaren, ambtenaren van de ISD Bollen en van Holland Rijnland is gevraagd de bestuursopdracht uit te werken. De opdracht is om half januari te rapporteren. Zoals het er nu naar uitziet zal de werkgroep tijdens het overleg mondeling rapporteren.
  Voorstel: Ter kennisneming
 2. Stand van zaken lesplaatsen VSO/ZMOK
  De heer Wiggers en de heer Hooft hebben een voorzet voor het maken een startnotitie opgesteld.
  Gelet op de hoeveelheid gegevens die nodig is om een goed beeld te krijgen van de vraag naar en consequenties voor de andere VSO-cluster 4 scholen, de complexiteit van het geheel, plus het tijdsbeslag dat het zelf uitvoeren van een dergelijke startnotitie met zich mee zou brengen, wordt door de werkgroep voorgesteld deze startnotitie door een deskundig extern bureau (VBS dan wel VNG) te laten uitvoeren.
  Voorstel: Ter bespreking
 3. Kosten leerlingenvervoer voor leerlingen met tijdelijke huisvesting
  Er ontstaan financiële problemen met betrekking tot leerlingenvervoer voor leerlingen in het speciaal onderwijs die tijdelijke huisvesting krijgen aangeboden in een gemeente anders dan waar zij staan ingeschreven.
  De heer de Mooy van de gemeente Rijnsburg geeft een toelichting.
  Voorstel: Ter bespreking

  Blok 4: Educatie, werk en inkomen

 4. Inzet Rijksbijdrage Educatie 2006
  De rijksbijdrage educatie voor 2006 is begin november bekendgemaakt. Daarbij heeft
  het ministerie van OCW enkele mededelingen gedaan over onder andere:
  – de overheveling van de middelen NT2, nivo 1 en 2 voor inburgering;
  – overeenkomsten 2006 met de ROC’s;
  – het onderbrengen van educatiegelden in de BDU SIV;
  – eigen bijdrage deelnemers van NT2-opleidingen.
  Een voorstel voor de inzet en verdeling van de rijksbijdrage 2006 is bijgevoegd.
  Voorstel: Het Dagelijks Bestuur te adviseren:
  • de bijgevoegde inzet van de Rijksbijdrage Educatie 2006, conform de verdeling over de ROC’s en educatieaanbod in 2005, vaststellen;
  • de voorgestelde inzet van de Rijksbijdrage Educatie 2006 vast te leggen in productovereenkomsten met de ROC’s;
  • in de productovereenkomsten afspraken maken over de verantwoording en rapportages conform de eisen van het Rijk met betrekking tot de BDU SIV;
  • in de productovereenkomsten met de ROC’s,middels clausules, rekening houden het feit dat een deel van de educatiemiddelen teruggevorderd zal worden ten gevolge van:
 5. Ontwerp-plan van Aanpak Invoering Wet Inburgering
  De werkgroep Nieuwe Wet Inburgering van Holland Rijnland heeft het ontwerp-plan van aanpak Invoering Wet Inburgering ontwikkeld.
  De Wet Inburgering zal naar verwachting medio 2006 inwerking treden. De gemeenten zullen zich hierop voor moeten bereiden om op tijd gereed te zijn met de nodige instrumenten(informeren, handhaven en faciliteren).
  Het ontwerp-plan van aanpak geeft de gemeenten in Holland Rijnland handvatten, zodat zij verder aan de slag kunnen, om onder andere haar visie op inburgering, haar doelgroepkeuze en mogelijke samenwerking te formuleren.
  Voorstel: Het Dagelijks Bestuur van 16 februari 2006 adviseren het volgende vast te stellen:
  • De in het laatste hoofdstuk geformuleerde keuzemomenten voor de gemeenten(lokaal, subregionaal en regionaal) om tot een plan van aanpak voor de invoering van de Wet Inburgering te komen;
  • de tijdsplanning van activiteiten en besluitvorming, uitgaande van de nu bekende invoeringsdatum van de Wet Inburgering (medio 2006).
 6. Regionaal Arbeidsmarktbeleid
  9 November jongstleden heeft u aangegeven niet verder te willen investeren in het RPA. Regionaal arbeidsmarktbeleid zou op een andere wijze vorm moeten worden gegeven. Het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland zou dit samen met de gemeenten gaan oppakken. Bijgaand treft u, als eerste stap hiertoe, een korte beschrijving waarin wordt gestart met een behoefte-analyse onder gemeenten dat uitmondt in een plan van aanpak.
  Voorstel: Kennis te nemen van dit proces.
 7. Rondvraag en sluiting met borrel

  Vergaderdata en locaties PHO Sociale Agenda 2006:

Datum

Tijd

Locatie

Donderdag 11 mei ‘06

13.30 – 17.30 uur

Gemeentehuis Hillegom

Raadzaal

Donderdag 14 september ‘06

13.30 – 16.30 uur

Stadhuis Leiden

Raadzaal

Donderdag 9 november ‘06

13.30 – 16.30 uur

Gemeentehuis Katwijk

Raadzaal