De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van het portefeuillehoudersoverleg Bestuur & Middelen 15 september 2006, locatie: Stadhuis Leiden, 13.30 uur

Conceptbesluitenlijst van onderstaande vergadering

 1. Opening en vaststelling agenda
  • VERVALLEN! (Er wordt afgeweken van de gebruikelijke volgorde van de agenda. Voorgesteld wordt te beginnen met agendapunt 4, de VNG-presentatie over Inkoopbeleid en aanbestedingen.)
 2. Besluitenlijst d.d. 15 mei 2006
 3. Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven
  • Ingekomen stukken
   • Ambtelijke Adviesgroep B&M (AAG)
    Op 29 augustus is het AAG B&M. Standaardonderwerp is de agenda van het portefeuillehoudersoverleg. Het (eventuele) AAG-advies zal per e-mail aan de ons bekende portefeuillehouders Bestuur & Middelen worden toegezonden ter voorbereiding op deze vergadering.
    • Voorstel: voor kennisgeving aannemen
   • Vergaderschema 2007
    De portefeuillehoudersoverleggen B&M zijn als laatste vergadering in de pho-week gepland op de vrijdagmiddag: 16 februari in Leiderdorp, 11 mei in Katwijk, 14 september in Leiden en 9 november in Teylingen van 13.30 tot uiterlijk 16.30 uur (bijgevoegd)
   • “Maatwerk in het middenbestuur”
    De BZK-discussienotitie en de procesbeschrijving van minister Remkes (bijgevoegd) hebben inmiddels tot discussies over de Randstadprovincies geleid.
  • Mededelingen
   • Inbedding Regionaal Bureau Leerplicht
    • Voorstel: kennis nemen van de mondelinge toelichting stand van zaken Stuurgroep Inbedding RBL
 4. VERVALLEN

 5. De regionale agenda (Agenda2010)
 6. Stand van zaken Rijnstreek-gemeenten
  • Voorstel:
   • Op grond van het discussiedocument ‘inhoudelijke raakvlakken Holland Rijnland en Rijnstreek’ het Dagelijks Bestuur te adviseren om het proces om te komen tot de aansluiting van de gemeenten Alphen aan de Rijn, Jacobswoude, Rijnwoude en de fusiegemeente Ter Aar, Liemeer en Nieuwkoop bij de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland in gang te zetten;
   • Het Dagelijks Bestuur te adviseren onder welke voorwaarden;
   • Het Dagelijks Bestuur positief te adviseren te komen tot een Plan van Aanpak aansluiting van de Rijnstreek-gemeenten en deze ter besluitvorming aan het Algemeen Bestuur van 28 maart 2007 voor te leggen.
 7. Zuidvleugelvisie
  De notities die in het Bestuurlijk Platform Zuidvleugel (BPZ) momenteel worden besproken ten aanzien van de Visie op de Zuidvleugel zijn nog niet openbaar. De regio is wel gevraagd binnenkort met die visie in te stemmen.
  • Voorstel:
   • Kennis te nemen van de brief aan het Bestuurlijk Platform Zuidvleugel (BPZ) en de uitkomsten van het BPZ-overleg extra van 16 augustus jl. (bijgevoegd)
   • Het advies van het portefeuillehoudersoverleg Ruimte d.d. 13 september 2006 en het portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer d.d. 15 september 2006 voor kennisgeving aan te nemen wat betreft de notities
    ‘Bespreekversie’ onder embargo aan de colleges toegezonden;
    “Visie op de Zuidvleugel: motor in de delta” versie juni 2006 onder embargo aan de colleges toegezonden;
    en de eventuele aanpassing van de Visie naar aanleiding van de behandeling in het BPZ-overleg van 28 augustus 2006.
   • Het Dagelijks Bestuur positief te adviseren over het ter instemming voorleggen van de verbeterde versie “Visie op de Zuidvleugel” aan het Algemeen Bestuur van 1 november 2006.
 8. Rondvraag en sluiting
  • Invulling DB-vacature


Volgende (reguliere) vergadering is 10 november in het gemeentehuis van Katwijk