De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van het portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda 15 februari 2007, locatie: Gemeentehuis Leiderdorp 12.30-16.30 uur

Conceptbesluitenlijst van onderstaande vergadering

12.30 uur-14.00 uur gezamenlijk portefeuillehouderoverleg met Rijnstreek

 1. Opening en voorstelronde
 2. Bespreking voorstel convenant Vroegsignalering en coördinatie van zorg
  Over dit onderwerp hield de heer K. Tigelaar (wethouder Alphen aan den Rijn) een presentatie op de jeugdconferentie van 8 november jl. Inmiddels zijn er stukken beschikbaar, voorbereid door de gemeenten Alphen aan den Rijn, Katwijk en Leiden in samenwerking met de provincie Zuid-Holland. De drie gemeenten hebben met de provincie uitgesproken te willen komen tot een aanpak voor lokale coördinatie van zorg en tot de instelling van een regionaal registratiepunt voor de vroegsignalering. Deze gemeenten en de provincie willen komen tot een convenant samen met de andere gemeenten en betrokken instellingen in Zuid-Holland Noord. Bijgevoegd is de voorgestelde concept-tekst van het convenant met daarbij de achterliggende notitie “Een kwestie van niveau”.
  Voor de bespreking zullen de gemeenten uit de Rijnstreek aanschuiven bij het portefeuillehouderoverleg.
 3. Opening en vaststelling agenda
 4. Besluitenlijst d.d. 09 november 2006
 5. Mededelingen, ingekomen stukken, uitgaande brieven en stukken ter kennisneming
 6. Plan van aanpak Voortijdig Schoolverlaten
  In de discussie over de Agenda 2010 hebben DB en portefeuillehouderoverleg Sociale agenda uitgesproken dat het onderwerp Voortijdig Schoolverlaten een regionaal speerpunt moet zijn. Bijgaand een voorstel waarin is uitgewerkt welke stappen in de eerste helft van 2007 hiertoe gezet gaan worden.
 7. Tweede wijziging gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland i.v.m.
  autorisatie GBA
  Voor de uitoefening van de RMC-functie is het van belang dat het RBL Holland Rijnland een aansluiting verkrijgt op het GBA-net. Daarvoor is het vereist dat in de gemeenschappelijke regeling van Holland Rijnland expliciet de uitvoering van de RMC-functie Voortijdig schoolverlaten is opgenomen. Daarnaast noopt de instelling van een regionaal investeringsfonds Holland Rijnland (RIS) tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling.
 8. Actieplan Jeugd 2007
  In het kader van het convenant “Aansluiting jeugdbeleid en jeugdzorg” met de provincie Zuid-Holland wordt jaarlijks een actieplan opgesteld waarin wordt uitgewerkt welke activiteiten onder wiens verantwoordelijkheid en met welke inzet van middelen in dat jaar worden uitgevoerd. Bijgaand treft u aan het actieplan 2007.
  • Voorstel:
   • bespreking actieplan Jeugd 2007;
   • het DB te adviseren in te stemmen met het actieplan.
 9. Begroting Regionale Agenda Samenleving 2007
  Bijgevoegd treft u aan een overzicht met de bestedingen over 2006 en de voorstellen voor uitgaven in 2007 in het kader van de Regionale Agenda Samenleving 2006-2008. Middelen die resteerden over 2006 zijn toegevoegd aan het budget voor 2007. Bij het voorstel voor de verdeling van middelen is rekening gehouden met de prioriteitsstelling die DB en portefeuillehouderoverleg Sociale agenda hebben uitgesproken in het kader van de Agenda 2010. Tevens is rekening gehouden met het Actieplan Jeugd 2007.
  • Voorstel: het DB te adviseren:
   • de begroting voor de inzet van Regionale Agenda Samenleving-middelen 2007 vast te stellen;
   • de portefeuillehouder Sociale agenda te mandateren tot het nemen van besluiten over uitgaven binnen deze begroting tot een maximum van € 25.000,= ;
   • de middelen die resteren over het jaar 2006 te storten in een voorziening RAS 2006-2008.
 10. Prestatie-afspraken Wonen, zorg en welzijn
  In september lagen de concept-prestatieafspraken Wonen, zorg en welzijn voor in het portefeuillehouderoverleg Sociale agenda. Na verwerking van de ontvangen reacties op de concept-afspraken zijn deze omgewerkt tot bijgevoegde prestatie-afspraken. Bedoeling is deze afspraken door partijen te laten ondertekenen op 29 maart 2007. Deze afspraken liggen zowel voor in het portefeuillehouderoverleg Ruimte als Sociale agenda.
 11. Voorstel inkoop inburgeringstrajecten vanaf 2007
  Per 1 januari 2007 wordt de Wet Inburgering ingevoerd. Tot nu toe verzorgde Holland Rijnland de inkoop van inburgeringstrajecten bij ROC’s voor de Duin- en Bollenstreek. In de nieuwe Wet Inburgering dient de inkoop via openbare aanbesteding plaats te vinden. Gemeenten uit de Duin- en Bollenstreek hebben Holland Rijnland gevraagd hierin een rol te blijven spelen. In bijgevoegd voorstel wordt een ondersteunende rol voorgesteld.
  • Voorstel: positief te adviseren aan het DB over:
   • de gezamenlijke aanbesteding van inburgeringsvoorzieningen in het kader van de Wet Inburgering voor de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek;
   • het inhoudelijk ondersteunen en faciliteren van de gezamenlijke aanbesteding door Holland Rijnland.
 12. Rondvraag en sluiting


De volgende vergadering is 10 mei 2007 in het gemeentehuis van Katwijk.