De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer 20 mei 2005, locatie: gemeentehuis Noordewijk 13:30-15:30

 1. Opening en vaststelling agenda

 2. Vaststelling besluitenlijst d.d. 4 februari 2005
  Voorgesteld wordt de besluitenlijst en actiepuntenlijst van het overleg van 4 februari 2005 Verkeer en Vervoer vast te stellen.
 3. Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven
  Voorgesteld wordt van het bovenstaande kennis te nemen.
  voorstel
 4. Presentatie plannen gemeente Hillegom inzake de noordelijke oost-west verbinding N205-N206 c.q. de N208 door Hillegom
  Mede naar aanleiding van de discussie over de aanmelding van de BDU-projecten voor subsidie is tijdens het vorige portefeuillehouderoverleg afgesproken dat dhr de Jong tijdens dit overleg een presentatie zal houden over de plannen van de gemeente Hillegom voor deze verbinding.
  Voorgesteld wordt van de presentatie kennis te nemen.
 5. Startnotitie uitvoeringsprogramma RVVP en financiële uitwerking mobiliteitsfonds
  Evenals bij de aanvang van de uitvoering van het maatregelenpakket zoals opgenomen in het RVVP zal voor de periode 2006-2007 en voor de verdere jaren een uitvoeringsprogramma opgesteld worden. In het verlengde hiervan wordt de discussie omtrent de vorming van een mobiliteitsfonds gestart.
  Voorgesteld wordt in te stemmen met bijgaande startnotitie.
 6. Regionale Verkeer en Milieukaart
  Tijdens de vorige vergadering heeft u ingestemd met de subsidieaanvraag Beleidsprogramma Milieu en Water. Onderdeel hiervan maakte de completering van de Regionale Verkeer en Milieukaart uit. Inmiddels is de offerte van het bureau Goudappel Coffeng dienaangaande ontvangen. Op basis hiervan is bijgaand voorstel opgesteld. Indien met dit voorstel wordt ingestemd zullen de hiermee samenhangende kosten worden opgenomen in de begrotingswijziging voor 2006. Voor de goede orde wordt hierbij opgemerkt dat de completering van de RVMK voor de gehele regio reeds als maatregel in het door alle gemeenten vastgestelde RVVP is opgenomen.
  Voorgesteld wordt in te stemmen met bijgaand voorstel en de hiermee gemoeide kosten te verwerken in de algemene begrotingswijziging 2006.
 7. Meerjarenplan verkeersveiligheid 2005-2007
  In het verlengde van het besluit inzake de fusering van de RPV’s door uw overleg is op basis van de meerjarenplannen van de RPV’s in de beide regio’s een concept meerjarenplan t/m 2007 opgesteld. Gezien de beperkte voorbereidingstijd is het meerjarenplan ten tijde van de bespreking in het portefeuillehoudersoverleg wel met alle betrokkenen besproken maar zijn niet alle reacties in het thans voorliggende concept verwerkt. U wordt ter vergadering geïnformeerd over de standpunten van de stuurgroep Verkeersveiligheid en het plenair overleg verkeersveiligheid Duin- en Bollenstreek.
  Voorgesteld wordt met het concept meerjarenplan verkeersveiligheid inclusief bijlagen in te stemmen en deze stukken ter besluitvorming voor te leggen aan het Dagelijks Bestuur om vervolgens het voorgestelde vervolgtraject in te slaan.
 8. Stedenbaan
  Dhr Witteman doet ter vergadering mondeling verslag van de laatste stand van zaken van het project Stedenbaan (uit de commissie Bandell) en in het bijzonder van de voortgang van het pilotproject station Sassenheim.
  Voorgesteld wordt kennis te nemen van de laatste stand van zaken.
 9. Projecten Programma van Afspraken
  • Rijn Gouwe Lijn
   Voor nadere informatie over dit onderwerp wordt u verwezen naar bijgaande notitie. Aan de hand hiervan zal dhr Witteman nader op dit onderwerp ingaan.
  • Benutting N206
   Witteveen en Bos hebben de resultaten van de simulatie met Green Logic opgeleverd aan de provincie. Inmiddels heeft een beoordeling van de zijde van de provincie plaatsgevonden en is een concept rapportage opgesteld waar Witteveen en Bos eveneens commentaar aan zal toevoegen. Ten tijde van verzending van de stukken voor dit overleg was de betreffende rapportage inclusief commentaar nog niet voor handen. Wel treft u bijgaand een notitie aan met daarin de laatste stand van zaken verwoord.
  • Wegverbinding N205-N206 / aanpassing N208
   Verwezen wordt naar de eerder deze vergadering gehouden presentatie door de gemeente Hillegom.
  • Rijnlandroute
   Dit onderwerp is inmiddels geagendeerd voor een vooruitlopend op de vergadering van het Algemeen Bestuur van 18 mei a.s. gepland extra portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer. Dit extra portefeuillehoudersoverleg zal plaatsvinden op 13 mei a.s. om 13.00 uur. U bent hierover inmiddels separaat geïnformeerd.
 10. Rondvraag en sluiting

De volgende vergadering van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer vindt plaats op vrijdag 2 september om 13.30 uur in het gemeentehuis van Voorschoten.