De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van het portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken 11 januari 2006

Conceptbesluitenlijst (ambtelijke versie) van onderstaande vergadering

 1. Opening en vaststelling van de agenda
 2. Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven
 3. Besluitenlijst PHO EZ d.d. 10 november 2005
  Ter vaststelling
 4. Regionale detailhandelsstructuurvisie REO
  Ter bespreking
  Het 1e concept van de Regionale detailhandelsstructuurvisie, dat in opdracht van het REO is opgesteld, is – met enkele aanvullingen (zie notitie) – op 15 december jl. besproken in de Stuurgroep REO. Hiervan zal mondeling verslag worden gedaan.
  In een brief aan de voorzitter van het REO, gedeputeerde van Dijk is aangekondigd, dat de visie binnen Holland Rijnland ook na de gemeenten (colleges en raden) zal worden gestuurd, die hierop tot eind maart zienswijzen kunnen indienen.
  Ook zal de conceptvisie input zijn voor de provinciale detailhandelsvisie.
  Zie voor de verdere procedure binnen Holland Rijnland de bijgevoegde notitie.
  Tijdens de vergadering zal een toelichting op de conceptvisie worden gegeven door heer J. Gosselt van Bureau Goudappel Coffeng, die in opdracht van het REO de visie heeft opgesteld.
 5. Regionale Structuurvisie
  Ter kennisneming
  Voor de werkgroep EZ van de Regionale Structuurvisie Holland Rijnland is een startnotitie opgesteld. Ter kennisneming hierbij het concept van deze notitie. Voor de Regionale Structuurvisie is ook een concept-projectplan opgesteld, dat uitgebreid besproken zal worden tijdens de bestuurlijke conferentie op 12 januari 2006.
 6. Toerisme en recreatie
  Ter kennisneming
  Op 1 december 2005 heeft het DB conform het voorstel besloten over de uitkomsten van de bestuurlijke bijeenkomst over Toerisme op 26 oktober jl. Wel heeft het DB besloten om het thema ‘Congrestoerisme’ toe te voegen.
  U wordt gevraagd kennis te nemen van dit DB-voorstel en bijbehorend vervolgplan.
  De stand van zaken m.b.t. het fietsknooppuntensysteem zal mondeling worden toegelicht.
 7. Tijdelijke arbeidskrachten uit Midden- en Oost-Europa
  Ter kennisneming
  Afgelopen maanden is het Concepteindadvies inzake de problematiek van de tijdelijke arbeidskrachten uit Midden- en Oost-Europa (MOE-landen) voorgelegd aan alle gemeenten. De inhoudelijke bespreking van dit advies en van de ontvangen reacties vindt plaats in het PHO Ruimte.
  U wordt verzocht kennis te nemen van dit concepteindadvies en de bijbehorende DB- en AB-voorstellen.
 8. Greenport
  De Stuurgroep Pact van Teylingen heeft op 9 december 2005 de Greenportvisie, bijbehorend actieprogramma en het rapport “Balans van het Offensief” besproken. Een inhoudelijke discussie over dit onderwerp wordt geagendeerd voor het PHO EZ van 10 mei 2006.
 9. Rondvraag en Sluiting

Volgende vergaderingen

10 mei 2006

13.30-17.30 uur

gemeentehuis Hillegom

nieuwe onderwerpen (onder voorbehoud):

o bedrijventerreinenstrategie

o Greenport (inhoudelijke discussie)

13 september 2006

13.30-16.30 uur

stadhuis Leiden

8 november 2006

13.30-16.30 uur

gemeentehuis Katwijk