De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van het portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken 08 november 2004

 1. Opening en vaststelling agenda

 2. Vaststelling besluitenlijst d.d. 27 september 2004
  Voorstel: vaststellen besluitenlijst
 3. Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven
  Geen

 4. As Leiden Katwijk
  De organisatie ALK houdt een presentatie over As Leiden Katwijk: het Plan van Aanpak en de inhoudelijke opgaven die daarin zijn opgenomen. De onderwerpen ‘Bedrijfsstrategie’ en ‘Kantorenstrategie’ zullen specifiek aan de orde komen.
  Voorstel: advies aan DB over te presenteren ‘Bedrijfsstrategie’ en ‘Kantorenstrategie’
 5. Bedrijventerreinenstrategie
  De heer Van Lente, projectleider bedrijventerreinenstrategie, zal een presentatie houden over de behoefte aan bedrijventerreinen in Holland Rijnland, profilerings- en faseringsvraagstukken. Deze notitie is een uitvloeisel van de bevindingen van de bedrijventerreinenstrategie. In de presentatie zal tevens de voortgang van de behoefte naar agrarische bedrijventerreinen worden meegenomen.
  Voorstel: advies aan DB over te presenteren uitgangspunten behoefte aan bedrijventerreinen, profilering en faseringsvraagstukken
 6. Toerisme
  Op 11 oktober 2004 heeft de conferentie Toerisme plaatsgevonden. Het verslag en een voorstel voor de speerpunten en werkzaamheden voor 2005 zijn bijgevoegd.
  Voorstel:
  kennisnemen van met verslag
  positief advies aan DB over besteding van middelen uit begroting 2005 (met voorbehoud van vaststelling begroting)
  instemmen met speerpunten en werkzaamheden voor de regio in 2005
 7. Detailhandel
  Tijdens het PHO EZ van 27 september 2004 is gevraagd om een notitie over de procesgang van het regionale detailhandelsbeleid. De notitie is bijgevoegd.
  Voorstel:
  notitie ter kennisname
  besluiten de (aangepaste) REO-visie detailhandel, na behandeling van de SLR-visie detailhandel in de Stuurgroep REO van 1 december 2004, in vast te stellen in de gemeenteraden over verdere besluitvormingsprocedure REO-visie in gemeenteraden
 8. Rondvraag en sluiting


Volgende vergadering: 1e kwartaal 2005. Datum en locatie nog onbekend