De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van het portefeuillehoudersoverleg Ruimte 11 januari 2006, locatie: Gemeentehuis Noordwijkerhout, 10.00-13.00

Conceptbesluitenlijst van onderstaande vergadering

 1. Opening en vaststelling van de agenda


  Onderdeel ruimtelijke ordening

 2. Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer e.o
  Tot 15 december 2005 konden gemeenteraden schriftelijk reageren op de tijdens de politieke bijeenkomst van 7 november 2005 getoonde vier perspectieven. De portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening zal kort verslag doen van de bij de Gebiedsuitwerking ingekomen reacties.
  Voorstel: de mondelinge terugkoppeling van de bij de Gebiedsuitwerking ingebrachte schriftelijke reacties voor kennisgeving aannemen.

 3. Regionale structuurvisie; stand van zaken
  In het kader van de Regionale Structuurvisie hebben de eerste werkgroepbijeenkomsten plaatsgevonden. Er is een concept communicatieplan opgesteld, dat voorziet in een actieve informatieverstrekking naar de raadscommissies. De portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening zal kort verslag doen van de voorlopige stand van zaken.
  Voorstel: de mondelinge terugkoppeling omtrent de stand van zaken in het traject voor kennisgeving aannemen.

 4. Behoud Bollenschuren
  In mei 2004 heeft het Portefeuillehoudersoverleg Ruimtelijke Ordening van het voormalige Samenwerkingsorgaan Duin- en Bollenstreek, op verzoek van de Projectgroep Behoud en Herbestemming Bollenschuren, opdracht gegeven voor het ontwikkelen van een Regionaal Bollenschurenbeleid.
  Voorstel:
  • het Dagelijks Bestuur te adviseren het eindrapport aan het AB ter vaststelling aan te bieden;
  • het Dagelijks Bestuur te adviseren de nota aan de gemeenteraden aan te bieden met het verzoek de beleidsuitgangspunten te betrekken bij c.q. op te nemen in het gemeentelijk beleid op het gebied van de ruimtelijke ontwikkeling en cultuurhistorie;
  • voorts het rapport als bouwsteen meenemen in de Regionale StructuurVisie Holland Rijnland.
 5. Greenportvisie en -actieprogramma
  Op 9 december 2005 zijn zowel visie als actieprogramma door de Stuurgroep Pact behandeld. De portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening zal kort verslag doen van deze behandeling.
  Voorstel:
  • de mondelinge terugkoppeling omtrent de stand van zaken in het traject voor kennisgeving aannemen;
  • voorts zowel de visie als het actieprogramma als bouwstenen meenemen in de Regionale StructuurVisie Holland Rijnland.(N.B. De nota’s waren op het moment van verzending van deze agenda nog niet voorhanden).

 6. As Leiden Katwijk / Valkenburg
  De planontwikkeling en de voorgenomen realisering van Valkenburg is een voortschrijdend proces. Een voortgangsrapportage van het project Valkenburg is ter kennis name bijgevoegd. De portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening zal een korte toelichting geven op de stand van zaken.
  Voorstel: kennis te nemen van de voortgangsrapportage Project Locatie Valkenburg en de mondelinge toelichting op stand van zaken.
 7. Balans Offensief van Teylingen
  Op 9 december heeft de Stuurgroep Pact van Teylingen de tussentijdse balans opgemaakt voor het Offensief van Teylingen. De heer M. Vissers, het boegbeeld van het Offensief, zal de stand van zaken van dit project uiteenzetten.
  Voorstel: kennis te nemen van de mondelinge toelichting op stand van zaken.
 8. Stand van zaken regionale woonvisie
  Momenteel wordt hard gewerkt aan de totstandkoming van de regionale woonvisie. De portefeuillehouder Wonen zal een korte toelichting geven op de stand van zaken.
  Voorstel: kennis te nemen van de mondelinge toelichting op stand van zaken.

 9. Implementatie regionale woonruimteverdeling
  Medio december is de communicatie campagne rond de regionale woonruimteverdeling van start gegaan. De portefeuillehouder Wonen zal een korte toelichting geven op de stand van zaken rond de implementatie van het nieuwe systeem.
  Voorstel: kennis te nemen van de mondelinge toelichting.


  Onderdeel Natuur & Landschap en Milieu

 10. Zuidvleugelconferentie
  Op 7 december 2005 heeft de Zuidvleugelconferentie plaatsgevonden. De portefeuillehouder Natuur, landschap en milieu zal kort verslag doen van deze bijeenkomst.
  Voorstel: de mondelinge terugkoppeling van de Zuidvleugelconferentie voor kennisgeving aannemen.

 11. Luchtkwaliteit
  Tijdens de Zuidvleugelconferentie (7 december) heeft de portefeuillehouder Natuur, landschap en milieu een Intentieverklaring Aanpak Problematiek Luchtkwaliteit getekend. De strekking is dat de intentie uitgesproken wordt om in de Zuidvleugel gezamenlijk het probleem van de slechte luchtkwaliteit aan te pakken.
  De provincie heeft de regio over bovenstaande pas in een laat stadium benaderd. Hierdoor is er geen gelegenheid geweest om de intentieverklaring en het concept uitvoeringsprogramma voor te leggen aan de AAG en het PHO Ruimte ter advisering. Daarom is rechtstreeks aan het DB gevraagd om de portefeuillehouder Natuur, landschap en milieu te machtigen (onder voorbehoud) de intentieverklaring te ondertekenen. De portefeuillehouder natuur, landschap en milieu geeft een korte toelichting.
  Voorstel:
 12. Project Zuidvleugel Zichtbaar Groener
  Het Zuidvleugelbureau heeft een ontwerpconvenant opgesteld voor de realisatie van het project Zuidvleugel Zichtbaar Groener. Conform eerdere besluitvorming in het AB heeft de portefeuillehouder Natuur, landschap en milieu onder voorbehoud van formele instemming door de regio dit stuk getekend tijdens de Zuidvleugelconferentie van 7 december 2005.
  Voorstel:
 13. Meerjarenprogramma Milieucommunicatie Holland Rijnland 2006-2009
  De Milieudienst West Holland (MDWH) heeft voor de 16 gemeenten een programma voor de Milieucommunicatie opgesteld. Dit vergroot de efficiency, de reikwijdte en de uitstraling van de milieucommunicatie.
  Voorstel: het meerjarenprogramma milieucommunicatie vast te stellen.
 14. Vaststelling besluitenlijst PHO Ruimte d.d. 11 november 2005
 15. Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven
  Voorstel: mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven voor kennisgeving aannemen.
 16. Rondvraag en sluiting

  De volgende vergadering Ruimte wordt gehouden op 10 mei 2006 om 10.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis Hillegom.