De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van het portefeuillehoudersoverleg Ruimte 14 september 2007, locatie: Stadhuis Leiden, 10.00 – 13.00 uur

Conceptbesluitenlijst van deze vergadering

 1. Opening en vaststelling van agenda (10:00 – 10:05 uur)
  • Onderdeel Algemeen
 2. Vaststelling besluitenlijst 11 mei 2007 (10:05 – 10:10 uur)
 3. Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven (10:10 – 10:20 uur)
 4. Schiphol / CROS (10:20 – 10:50)
  In het bestuurlijk vooroverleg CROS op 26 april 2007 is gesproken over het bouwen binnen de 20 Ke contour. Het verslag van dit overleg is bijgevoegd.
  • Voorstel: Een oriënterende discussie te voeren over het bouwen binnen de 20 Ke contour, naar aanleiding van het verslag bestuurlijk vooroverleg CROS (26 april 2007).
 5. Instellen portefeuillehoudersoverleg Milieu en sluiten nieuw Mantelcontract tussen Holland Rijnland en de Milieudienst West-Holland m.b.t. uitvoering regionale milieutaken ter vervanging van huidige contracten. (10.50 – 11.05)
  • Voorstel: Beide voorstellen zijn met elkaar verbonden. Met betrekking tot het sluiten van het nieuwe mantelcontract is door de Milieudienst een nader extern juridisch advies gevraagd voor wat betreft de aanvaardbaarheid in het kader van de EU-regelgeving. Dit advies is ten tijde van het opstellen van deze agenda nog niet uitgebracht. Hierbij treft u een memo over dit onderwerp aan dat is goedgekeurd door het Dagelijks Bestuur van 16 augustus jl. De portefeuillehouder Natuur, landschap en milieu zal mondeling een toelichting geven op de laatste stand van zaken.
  • Onderdeel Ruimtelijke Ordening
 6. W4 (11.05 – 11.35)
  Marc Witteman geeft in zijn rol als voorzitter van de bestuurlijke begeleidingscommissie W4 een presentatie over het W4-project.
  • Voorstel: Kennis te nemen van de presentatie
 7. Regionale StructuurVisie Holland Rijnland (11.35 – 11.45)
  Stand van zaken zal worden weergegeven naar aanleiding van de bijeenkomsten met de portefeuillehouders d.d. 29 juni 2007 en die van colleges en raden d.d. 11 juli 2007.
  Vervolgens zal gesproken over het vervolgproces.
  • Voorstel: Kennis te nemen van de mondelinge terugkoppeling door de portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening.
 8. Greenport Duin- en Bollenstreek (11.45 – 11.55)
  Stand van zaken zal worden weergegeven naar aanleiding van de bijeenkomsten van Kwartiermakers en de wethouders RO van de Greenportgemeenten. Vervolgens zal gesproken over het vervolgproces.
  • Voorstel: Kennis te nemen van de mondelinge terugkoppeling door de portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening.
  • Onderdeel Wonen
 9. Evaluatie verdelingsbesluit BLS, inclusief Protocol innen en herverdelen van door de provincie ontvangen BLS-subsidies (11.55 – 12.05)
  Op 11 april 2007 is in het extra portefeuillehoudersoverleg Ruimte (PHO Ruimte) een presentatie gegeven om de betreffende risico’s en consequenties inzichtelijk te maken als het AB verdeelbesluit juni 2005 onverkort wordt uitgevoerd onder de regels van de later vastgestelde, maar leidende provinciale subsidieverordening. Om deze risico’s te kunnen ondervangen is tijdens dit PHO voorgesteld om pas tot uitbetaling en herverdeling over te gaan aan het einde van de bouwperiode 2005-2009, na ontvangst van alle voorschotten en afrekeningen en wel over de daadwerkelijk gerealiseerde woningen per gemeente met inachtneming van het AB verdeelbesluit oktober 2007. Aan het einde van de bouwperiode zal een nieuwe en definitieve berekening, uitgaande van het ABverdeelbesluit oktober 2007, plaatsvinden voor de herverdeling van de gelden volgens de door het AB vastgestelde verdeelsleutel (1:3:5). Bij deze definitieve berekening zal tevens de door Holland Rijnland ontvangen rente (minus de uitvoeringskosten van Holland Rijnland) over de subsidie worden meegenomen in de herverdeling.
  Het PHO ruimte van 11 mei 2007 heeft het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland positief geadviseerd op een dergelijke manier van uitbetalen.
  • Voorstel:
   • Positief advies uitbrengen aan het Dagelijks Bestuur over het concept AB voorstel voor oktober 2007:
    • Vaststellen van het ABverdeelbesluit oktober 2007, met daarin:
     Vasthouden van de door het Algemeen Bestuur in juni 2005 vastgestelde verdeelsleutel: uitleg (1) : overig binnenstedelijk (3): herstructurering (5);
    • Moment uitbetaling en herverdeling van de Besluit Locatie gebonden Subsidie 2005 (BLS)-gelden aan het eind van de bouwperiode 2005-2009. Na ontvangst van alle voorschotten en afrekeningen van de provincie aan Holland Rijnland zal worden overgegaan tot uitbetaling. De subsidieverstrekking zal plaatsvinden over de daadwerkelijk gerealiseerde woningen per gemeente met inachtneming van het ABverdeelbesluit oktober 2007;
    • De criteria voor verdeling van de knelpuntenpot, te weten:
     • een project kan aanspraak maken op de knelpuntenpot indien het betreft de herstructurering van glastuinbouw of bedrijventerreinen naar woningbouw en,
     • een project volgens het ABverdeelbesluit oktober 2007 valt binnen de categorie overige binnenstedelijk of uitleg en,
     • verwerving van opstallen noodzakelijk is voor de realisering van woningbouw en,
     • het project een bijdrage levert aan de regionale woningbouwopgave van minimaal 20 woningen;
     • waarbij het beschikbare budget gelijk wordt verdeeld over de woningen die aan de criteria voldoen, en met maximaal de bijdrage voor herstructurering
      (in casu de wegingsfactor 5).
    • Het bijgevoegde beheersprotocol BLS Holland Rijnland, inhoudende de richtlijnen voor ontvangst en herverdeling van de BLS gelden;
    • Kennisnemen van de geactualiseerde woningbouwplanning tot 2009 en indicatie van de verdeling van de BLS gelden per gemeente aan het einde van de bouwperiode 2005-2009.
     Zoals is opgenomen in het concept AB voorstel.
   • Bij positief advies uit het PHO Ruimte, agenderen op de agenda van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland van 31 oktober 2007.
 10. Regionale prestatieafspraken (12.05 – 12.15)
  Tijdens de bestuurlijke conferentie over woonruimteverdeling eind 2006 is afgesproken een praktische handreiking te bieden aan gemeenten bij het maken van concrete prestatieafspraken met de lokale corporaties. Bureau Gerrichhauzen en partners is hiermee aan de slag gegaan. Een eerste voorlopige resultaat is op 11 mei jl. in oriënterende zin besproken in het portefeuillehoudersoverleg Ruimte. Afgesproken is om op de ingeslagen weg door te gaan, maar wel met de opmerking, dat regionale afspraken zich dienen te beperken tot de kern van de zaak. Meer gedetailleerde afspraken moeten op lokaal niveau gemaakt worden. Verder is aangegeven dat er vooralsnog geen behoefte is aan een regionale bouwregisseur. Op basis van deze opmerkingen is door Gerrichhauzen en partners in samenwerking met Holland Rijnland en de VWHR een nieuwe conceptversie opgesteld.
  • Voorstel: Het Dagelijks Bestuur te adviseren om in te stemmen met de notitie “Regionale prestatieafspraken 2007-2010”
 11. Huisvesten bijzondere doelgroepen in Holland Rijnland (12.15 – 12.25)
  (parallel ter kennisname op agenda van PHO Sociale Agenda)
  In de regio Holland Rijnland zullen afspraken gemaakt moeten worden over de huisvesting van bijzondere doelgroepen. Hiertoe ligt een voorstel voor waarvan een eerdere versie op 13 juni is besproken door de beleidscommissie Woonruimteverdeling. [De VWHR past dit voorstel nog aan en kan nu dus nog niet mee naar het Dagelijks Bestuur.] Voor een goede opvang zal duidelijk moeten worden hoeveel mensen er jaarlijks zullen uitstromen uit welke opvanginstellingen, de reclassering en residentiële instellingen met een extramuraliseringsdoelstelling. Ook voor de transparantie van het huisvestingsbeleid zullen afspraken moeten worden gemaakt over hoeveel en mensen uit welke instellingen actief (buiten Woonzicht om) moeten/mogen worden bemiddeld en hoeveel (wellicht) een beroep zullen doen op de urgentieregeling.
  • Voorstel:
   • Het Dagelijks Bestuur te adviseren over instellingen waarvan cliënten via een bijzondere plaatsingprocedure (rechtstreekse bemiddeling) worden geholpen. (Vanuit de rol als centrumgemeente is de voordracht van de wethouder van Leiden hierin sturend).
   • De Huisvestingsverordening door het AB in december zo te laten aanpassen dat gerichte toewijzing voor de uitstroom van de onder 1 genoemde instellingen mogelijk is.
   • In de Huisvestingsverordening op te nemen dat jaarlijks maximaal 5% (circa 150 200 woningen, met uitzondering van nieuwbouw) van het vrijkomend aanbod door corporaties voor dit doel beschikbaar is. Dit onder voorwaarde van verantwoording achteraf en coördinatie vooraf door de VWHR. (Dit laatste vergt ook aanpassing van de mandaatverordening).
   • De afspraken tussen regiogemeenten, woningcorporaties, zorginstellingen en verzekeraars over uitstroomprogramma’s ook regionaal vast te leggen. (Uitvoering geven aan prestatieafspraken wonen, zorg en welzijn)
 12. Handhaving huisvestingsverordening en leges (12.25 – 12.35)
  Dit agendapunt is kort besproken in het PHO van 11 mei 2007. Besloten is om het opnieuw te agenderen. Zie PHO besluitenlijst 11 mei ’07 .
  Op 1 maart 2007 heeft het Dagelijks Bestuur na juridisch advies besloten om het toezicht op en de handhaving van de regionale huisvestingsverordening (toepassing van bestuursdwang en opleggen van een dwangsom), bij de gemeenten neer te leggen. Dat geldt ook voor het beslissen op bezwaarschriften betreffende die handhaving.
  • Voorstel:
   • Kort ervaringen uit te wisselen over de wijze waarop zij uitvoering geven aan het mandaat betreffende het toezicht op en de handhaving van de huisvestingsverordening;
   • Het Dagelijks Bestuur te adviseren om in de hele regio hetzelfde tarief te hanteren voor de verstrekking van een huisvestingsvergunning door gemeenten (voor woningen van verhuurders niet aangesloten bij het convenant);
   • Het Dagelijks Bestuur te adviseren over de hoogte van de genoemde leges voor 2007 (nu € 30,-), als er een uniform tarief zou moeten komen;
   • Het Dagelijks Bestuur te adviseren om het wijzigingsvoorstel van de tarieventabel Legesverordening Holland Rijnland 2006 vast te stellen.
 13. WoON 2006 (12.35 – 12.45)
  In het PHO Ruimte van 11 mei 2007 heeft de provincie beloofd om de regionale vertaling van WoON 2006 beschikbaar te stellen in juni 2007. Tot op heden is het definitieve rapport nog niet vrijgegeven.
  • Voorstel:
   • De regionale vertaling WoON 2006, indien tijdig beschikbaar, te bespreken.
  • Algemeen
 14. Rondvraag en sluiting (12.45 – 13.00)

De volgende reguliere vergadering van het PHO Ruimte is op 9 november 2007 te Teylingen.