De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van het Algemeen Bestuur 27 juni 2007, locatie: Gemeentehuis Oegstgeest 20.00-22.00 uur

Conceptverslag van onderstaande vergadering

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Verslag Algemeen Bestuur d.d. 28 maart 2007
 3. Mededelingen, ingekomen stukken en uitgegane brieven
 4. Ontwerp Jaarrekening en -verslag 2006
  • Voorstel:
   • de jaarrekening 2006 en het verslag over het jaar 2006 van Holland Rijnland vaststellen;
   • kennisnemen van de accountantsverklaring en het controlerapport 2006;
   • akkoord gaan met de terugbetaling van het netto resultaat ad € 90.400,- aan de deelnemende gemeenten;
   • door middel van vaststelling van bijgevoegde begrotingswijziging akkoord te gaan met het overbrengen van de in dit voorstel genoemde bedragen naar 2007 via een de reserves.
 5. Management Rapportage (MARAP) per 1 april 2007
 6. Ontwerp-begroting 2008
 7. Verbeterplan registratie schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten
  • Voorstel:
   • In te stemmen met het bijgaande voorstel Verbeterplan registratie schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten;
   • Met de afzonderlijke gemeenten afspraken te maken over de personele en financiële implicaties van de overheveling van de gemeentelijke leerlingenadministraties naar het Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland;
   • Te besluiten dat de investeringen die reeds in 2007 moeten worden gedaan, worden voorgefinancierd vanuit de reserve RBL;
   • Te besluiten tot de vaststelling van en begrotingswijziging 2008 waarmee de éénmalige investering voor 2008 ad € 83.598,– wordt vastgesteld. De structurele exploitatielasten, voor 2008 geraamd op € 53.788,– zijn meegenomen in de begroting 2008.
   • In de voor het jaar 2009 op te stellen begroting op te nemen de geraamde éénmalige kosten voor 2009 van € 236.215,– en de structurele exploitatielasten te verhogen met € 23.800,–
 8. Rondvraag en sluiting

Volgende vergadering 31 oktober 2007