De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer 09 november 2005, locatie:gemeentehuis Lisse 09.30-12.30

Conceptbesluitenlijst van onderstaande vergadering

 1. Opening en vaststelling agenda

 2. Vaststelling besluitenlijst d.d. 2 september 2005 portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer
  Voorstel: de besluitenlijst portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 2 september 2005 vast te stellen.
 3. Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven
  Voorstel: kennis te nemen van toelichting op de mededelingen en ingekomen en uitgaande brieven en in te stemmen met de reactie op de nota vaarwegen van de provincie Zuid-Holland.
  Voorstel
 4. Stedenbaan / station Sassenheim
  Mw Lastdrager, projectdirecteur Stedenbaan, zal een toelichting geven op de laatste stand van zaken van het project Stedenbaan in het algemeen en Station Sassenheim in het bijzonder. Voor een korte toelichting wordt u verwezen naar bijgaande notitie.
  Voorstel: kennis te nemen van de vermelde laatste stand van zaken betreffende de realisatie van station Sassenheim evenals van de presentatie door mevrouw Ellen Lastdrager, projectdirecteur Stedenbaan.
 5. Stand van zaken uitvoeringsprogramma RVVP en investeringsstrategie Holland Rijnland
  In bijgaande notitie is kort de voortgang van het project UP RVVP weergegeven.
  Over de voortgang rond de investeringsstrategie wordt u in de vergadering mondeling geïnformeerd.
  Voorstel: kennis te nemen van de voortgang van beide projecten.
 6. Begroting 2006
 7. Actualisatie kantorenstrategie
  Binnen het beleidsveld Economische Zaken wordt momenteel gewerkt aan de actualisatie van de kantorenstrategie. Het AAG V&V heeft zich vanuit het verkeersoogpunt gebogen over de concept nota. Bijgaande reactie aan het pho Economische Zaken is naar aanleiding hiervan opgesteld.
  De samenvatting van de nota evenals het DB voorstel dienaangaande zijn ter informatie bijgevoegd.
  Voorstel: in te stemmen met de reactie op de nota.
 8. Stand van zaken projecten
  Voorstel: kennis te nemen van de voortgang van de projecten.
  • Rijn Gouwe Lijn
  • Rijnlandroute
   Over de voortgang van de projecten Rijn Gouwe Lijn en Rijnlandroute wordt u in de vergadering mondeling geïnformeerd.
  • Swingh
   De regio verleent medewerking aan enkele projecten die in het kader van Swingh (samen werken in groot Haaglanden) zijn gestart. In bijgaande notitie is een beschrijving van de projecten opgenomen evenals de meest actuele stand van zaken.
 9. Rondvraag en sluiting

De volgende vergadering van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer vindt plaats op vrijdag 13 januari 2006 om 10.00 uur in het gemeentehuis van Noordwijkerhout.