De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer 07 november 2007, locatie: Gemeentehuis Teylingen, Raadhuisplein 1, Voorhout, 10.00 – 13.00 uur

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Vaststelling besluitenlijst d.d. 12 september 2007 van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer
 3. Mededelingen, ingekomen stukken en uitgegane brieven
 4. Dynamisch Verkeersmanagement (DVM)
  Het Stadsgewest Haaglanden werkt aan het ontwikkelen van een DVM sturingsvisie. Ook de provincie Zuid-Holland is mede in relatie tot de netwerkanalyse partner in het project. De heren Liemburg (PZH) en Westerman zullen tijdens dit agendapunt een toelichting geven op dit project. De portefeuillehouders Verkeer en Vervoer wordt in overweging gegeven de regio Holland Rijnland bij dit project aan te laten sluiten.
  • Voorstel: Kennis te nemen van de presentatie van beide heren en van gedachten te wisselen over de mogelijkheid tot aansluiting bij dit project.
 5. Stand van zaken projecten
  Bijgaand treft u het overzicht met de laatste stand van zaken van de lopende projecten in de regio aan.
 6. Rijnlandroute
  Naar verwachting wordt medio oktober de discussie rond de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse Rijnlandroute gevoerd. Tijdens deze vergadering wordt hier in aanwezigheid van dhr. Smink op doorgegaan.
  • Voorstel: Van gedachten te wisselen over de laatste stand van zaken van het onderzoek Rijnlandroute.
 7. Rijn Gouwe Lijn oost
  Begin oktober wordt een beslissing genomen over het binnenstadtracé in Leiden van de RijnGouweLijn. Op basis hiervan wordt verder ingegaan op de gevolgen van deze beslissing voor het vervolg van dit project en voor de RGL west.
  • Voorstel: Van gedachten te wisselen over de voortgang van de RGL.
 8. Uitvoeringsprogramma Regionaal Verkeer en Vervoerplan
  Tijdens de vorige vergadering heeft u kennis kunnen nemen van het beoogde uitvoeringsprogramma RVVP voor de komende jaren. Bijgaand treft u het volledige uitgewerkte concept UP aan. Om de projecten tot uitvoering te kunnen brengen is het van belang dat gemeenten de voor hen aangegeven uren ook daadwerkelijk voor die betreffende projecten beschikbaar zullen stellen.
 9. Stand van zaken Swingh-projecten Leidenstroom
  Medio oktober zijn er ontwikkelingen te melden over een van de projecten op de zgn. Leidenstroom. Het betreft het project LS2, doorstroming op de N206 en aanverwante problematiek. Dhr. Glasbeek doet verslag van de laatste ontwikkelingen.
  • Voorstel: Kennis te nemen van de mondelinge toelichting door de heer Glasbeek op de stand van zaken van enkele Swingh-projecten op de Leidenstroom
 10. Rondvraag en sluiting

De volgende vergadering van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer vindt plaats op vrijdag 15 februari 2008 om 10.00 uur in het gemeentehuis van Alkemade.