De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van het portefeuillehoudersoverleg Bestuur & Middelen 04 februari 2005, locatie: gemeentehuis Leiderdorp 10:00-12:00

 1. Opening en vaststelling van de agenda

 2. Vaststelling besluitenlijst d.d. 12 november 2004
 3. Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven
  Voorstel
  Deze mededelingen en de ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen.
  • Stand van zaken naamgeving van de regio
  • Stand van zaken liquidatie oude regelingen
  • Stand van zaken overdracht RIO naar CIZ
  • Dagelijks Bestuur 13 januari jl. over verslaglegging portefeuillehoudersoverleggen:
   Gelet op onder meer de opmerkingen uit de portefeuillehoudersoverleggen houdt het Dagelijks Bestuur vast aan haar besluit om de verslaglegging van porterfeuillehouders-overleggen op uniforme wijze in de vorm van een besluitenlijst plaats te laten vinden. Afwijkende standpunten van portefeuillehouders en toezegging worden in deze besluitenlijsten uiteraard standaard opgenomen.
   In aanvulling hierop kan de voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg bij een bijzonder agendapunt met een bepaalde bestuurlijke gevoeligheid (desgevraagd) een enigszins uitgebreidere weergave van de discussie laten verwoorden op de besluitenlijst van dit portefeuillehoudersoverleg.
  • Indicatieve jaarplanning 2005 voor leden Algemeen Bestuur
 4. Middelen: Ontwerp-begroting 2006/kaderstellende notitie
  Aan het Algemeen Bestuur (29 juni 2005) zal een beleidsarme begroting 2006 ter besluitvorming worden voorgelegd. Deze beleidsarme begroting is een financiële vertaling van continuering bestaand beleid en reeds eerder gemaakte (meerjarige)afspraken.

  Separaat aan de besluitvormingsprocedure voor deze beleidsarme begroting zal op 16 maart a.s. een kaderstellende nota door het Algemeen Bestuur worden vastgesteld. Op grond van deze kaderstellende nota zal vervolgens een integrale begrotings-wijziging worden opgesteld. Deze integrale begrotingswijziging zal medio mei a.s. aan de gemeenteraden worden voorgelegd en in het najaar aan het Algemeen Bestuur (12 oktober) ter besluitvorming worden voorgelegd.

  Ten behoeve van bespreking van dit punt is bijgevoegde notitie opgesteld. Daarnaast wordt u gevraagd om aan de hand van de productbegroting 2005 ten aanzien van het betreffende programma te adviseren.

  Voorstel:
  Te adviseren over de beleidsarme begroting 2006
  Aan de hand van bijgevoegde notitie te adviseren over een door het Dagelijks Bestuur op te stellen kaderstellende nota voor een daarna op te stellen integrale begrotingswijziging.
 5. Bestuur & Middelen: Ontwerp-regioprofiel
  Bijgaand treft u ter bespreking aan een voorstel dat de eerste inhoudelijke ‘bouwstenen’ bevat voor het opstellen van een Regionale Structuurvisie, en bovendien richtinggevend is voor de keuzes die gemaakt moeten worden bij de uitvoering van de projecten binnen de As Leiden-Katwijk. Na een maatschappelijke discussie over het profiel in februari/maart zal het profiel in juni besluitvormend aan het Algemeen Bestuur worden voorgelegd.
  Voorstel: richtinggevende discussie over de in het voorstel opgenomen kwesties en bijbehorende vragen. Dekken deze de agendasetting voor het maken van de strategische beleidskeuzes voor een Regionaal Structuurplan?
 6. Middelen: Toekomst Dwanginvordering gemeentelijke heffingen
  In bijgevoegde notitie zijn drie mogelijkheden aangegeven.
  • De dwanginvordering van de gemeentelijke heffingen blijft een taak voor het samenwerkingsorgaan;
  • De gemeenten kiezen ervoor zelf te bepalen bij wie zij de dwanginvordering uitbesteden (zelf doen dan wel uitbesteden);
  • De gemeenten brengen de taak van dwanginvordering onder bij de gemeente Leiden.
   De gemeenten worden gevraagd hun standpunt te geven.
   Voorstel: keuze te bepalen uit de drie voorliggende scenario’s voor wat betreft de plaats van de dwanginvordering gemeentelijke heffingen en het Dagelijks Bestuur hierover advies en aanbevelingen te geven.
 7. Bestuur & Middelen: Ontwerp Instructie Secretaris
  Op grond van artikel 25.1.c van de gemeenschappelijke regeling dient het Algemeen Bestuur de instructie voor de secretaris vast te stellen.
  Voorstel: positief advies te geven inzake de vaststelling van deze instructie door het Algemeen Bestuur op 16 maart 2005.
 8. Middelen: Ontwerp Instructie Controller
  Op grond van artikel 25.2.c van de gemeenschappelijke regeling dient het Algemeen Bestuur de instructie voor de controller vast te stellen.
  Het Dagelijks Bestuur draagt de heer M.J. Lamboo voor bij het Algemeen Bestuur voor benoeming tot Controller (gemeenschappelijke regeling art. 25.2.b).
  Voorstel: positief advies te geven inzake de vaststelling van deze instructie en de benoeming van de Controller door het Algemeen Bestuur op 16 maart 2005.
 9. Bestuur & Middelen: Ontwerp Inspraakverordening
  In bijgevoegde verordening wordt de wijze waarop ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van regionaal beleid kunnen worden betrokken nader geregeld.
  Voorstel: positief advies te geven inzake de vaststelling van deze verordening door het Algemeen Bestuur op 16 maart 2005.
 10. Bestuur & Middelen: Ontwerp Delegatiebesluit
  Hiermee wordt de overdracht van een aantal bevoegdheden van het Algemeen Bestuur naar het Dagelijks Bestuur geregeld.
  Voorstel:positief advies te geven over het overdragen van de bevoegdheden door het Algemeen Bestuur aan het Dagelijks Bestuur alsmede positief te adviseren over het vaststellen van dit besluit door het Algemeen Bestuur op 16 maart 2005.
 11. Middelen: Rechtspositieregeling
  Op grond van artikel 27.2 van de gemeenschappelijke regeling dient het Algemeen Bestuur de rechtspositie van het personeel van het samenwerkingsorgaan vast te stellen.
  Voorstel: positief advies te geven inzake de vaststelling van bijgevoegde rechtspositieregeling door het Algemeen Bestuur op 16 maart 2005.
 12. Rondvraag en sluiting

Volgende vergadering wordt gehouden op vrijdag 20 mei 2005
van 10.00 tot 12.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis Noordwijk.