De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van het portefeuillehoudersoverleg Ruimte 13 september 2006, locatie: Stadhuis Leiden, 11.00 – 13.00u.

Conceptbesluitenlijst van onderstaande vergadering

 1. Opening en vaststelling agenda (11:00 uur)

 2. Luchtkwaliteit (11:00 – 11:10 uur)
  Op 10 mei 2006 heeft het PHO Ruimte ingestemd met een voorstel van het DB om een onderzoek uit te voeren om de basisinformatie te verkrijgen voor een besluit over de gewenste rol van Holland Rijnland op het gebied van de luchtkwaliteit. Deze basisinformatie zou tevens de inhoudelijke bouwstenen opleveren voor de inbreng van de regio in het Programma Luchtkwaliteit van de Zuidvleugel. Op het moment van verzending is Ontwerp Actieprogramma Luchtkwaliteit Holland Rijnland nog niet beschikbaar. Zodra het Ontwerp Actieprogramma Luchtkwaliteit beschikbaar is, wordt het nagezonden.
  • Voorstel:
   • Kennis te nemen van het Ontwerp Actieprogramma Luchtkwaliteit Holland Rijnland.
   • Het Dagelijks Bestuur te adviseren om voorliggend Ontwerp Actieprogramma Luchtkwaliteit Holland Rijnland vast te stellen als uitgangspunt voor verdere besluitvorming.
   • Het programma aan de provincie Zuid-Holland aan te bieden als de voorlopige inbreng van Holland Rijnland in het Actieprogramma luchtkwaliteit Zuidvleugel.
   • Het programma aan de colleges van B&W van de gemeenten in Holland Rijnland aan te bieden met het verzoek om in te instemmen met de hoofdlijnen van het programma en waar nodig de onderdelen die voor de betreffende gemeente van belang zijn nader uit te werken en over de uitvoering een besluit te nemen.
   • Het DB te adviseren om opdracht te geven om op grond van de reacties van de gemeenten een definitief Actieprogramma op te stellen, inclusief de toedeling van de financiële middelen uit de eerste tranche van de subsidieregeling van VROM.
 3. Regionale Milieumonitor (11:10 – 11:20 uur
  Door het indienen van het subsidieverzoek voor het project “Regionale milieuprestatie- en kwaliteitsmonitor Holland Rijnland” in het kader van de regionale doorwerking Beleidsplan Milieu en Water van de provincie heeft Holland Rijnland de verantwoordelijkheid op zich genomen voor het ontwikkelen en uitvoeren van een regionale monitor in de regio. De voorliggende Regionale milieumonitor 2005 Holland Rijnland is hiervan het resultaat waarmee een monitoringssystematiek beschikbaar is gekomen voor alle gemeenten die deel uitmaken van de regio Holland Rijnland.
  • Voorstel:
   • De voorliggende Regionale Milieumonitor 2005 Holland Rijnland (en Rijnwoude) met een positief advies ter vaststelling voorleggen aan het Dagelijks Bestuur;
   • De keuze over het vervolg van de regionale monitor( inclusief de financiering) betrekken bij de behandeling van het voorstel (Agenda 2010 Holland Rijnland) om regionale milieuambities en -doelen te formuleren en de plaats van milieu in Holland Rijnland nader vast te stellen;
   • Vooruitlopend op een besluit over het vervolg van de regionale monitor op korte termijn de gebruikte indicatoren evalueren.
    Aandachtspunten daarbij zijn vraagstukken van definitie en bruikbaarheid van bepaalde indicatoren
 4. Regionale Woonvisie Holland Rijnland 2005-2020 (11:20 – 11:25 uur
  In het PHO Ruimte van 26 juni jl. is gesproken over de concept Woonvisie 2005-2019 Holland Rijnland. Naar aanleiding van deze vergadering en de schriftelijke reacties die enkele gemeenten hebben ingediend, is de woonvisie aangepast. Een aantal onderwerpen zijn nog niet volledig uitgewerkt in de woonvisie, omdat hiervoor een advies van het PHO Ruimte nodig is. In verband enerzijds de grootte en zwaarte van de voorliggende agenda en anderzijds het belang van de Regionale Woonvisie Holland Rijnland 2005-2020 als bouwsteen voor de Regionale Structuurvisie Holland Rijnland lijkt het opportuun hieraan een extra (thema) pho Ruimte te wijden.
  • Voorstel:
   • In te stemmen met het houden van een extra (thema) pho Ruimte, waar de Regionale Woonvisie Holland Rijnland 2005-2020 uitgebreid kan worden besproken.
 5. Monitoring woningbouwafspraken (11:25- 11:35 uur)
  Zoals afgesproken in het PHO Ruimte op 26 juni jl, hebben de gemeenten nogmaals woningbouwcijfers voor de periode 2005-2009 aangeleverd. Bijgevoegd is een overzicht van de woningbouwcijfers uitgesplitst per jaar.
 6. Regionaal Afsprakenkader ingevolge BLS (11:35- 11:45 uur)
  De provincie Zuid Holland heeft Holland Rijnland verzocht om voor 1 oktober 2006 een afsprakenkader voor de verdeling van de BLS gelden aan te leveren. In de AB vergadering van 29 juni 2005 zijn afspraken gemaakt ingevolge de verdeling van de BLS gelden, de BLS subsidiegrondslag. De verdeling is gebaseerd op een totaal van 14.620 woningen. Het aandeel van elke gemeente hierin is vastgesteld. Tevens zijn afspraken gemaakt over de verdeling van de gelden voor realisatie van woningen op herstructurering-, binnenstedelijke dan wel uitleg-locaties in de verhouding 5:3:1 ofwel respectievelijk €2635, €1581 of €527.
  Indien de gemeenten niet volgens de afspraken woningen realiseren, bestaat de kans dat BLS gelden te kort schieten, dan wel over zijn. Er zijn verschillende situaties mogelijk:
  – De gemeenten bouwen in totaal meer of minder dan 14.620 woningen;
  – De verhouding in het aantal woningen op herstructurering-, binnenstedelijke of uitleglocaties is anders dan afgesproken.
  Hierover moeten nadere afspraken gemaakt worden. Tevens zijn nog geen afspraken gemaakt over de besteding van de knelpuntenpot (10% van de BLS). Voorgesteld wordt om deze punten de komende maanden uit te werken en te hanteren bij het herijkingsmoment in juni 2007.
  • Voorstel:
   • Positief advies aan DB om het Regionaal Afsprakenkader conform de afspraken gemaakt in het AB van 29 juni 2005 vast te stellen;
   • Positief advies aan het DB om het Regionaal Afsprakenkader ingevolge BLS ter kennisneming aan te bieden aan AB;
   • Positief advies aan het DB om het Regionaal Afsprakenkader door te leiden naar de provincie;
   • Het DB te verzoeken aanvullende afspraken voor te leggen aan het PHO Ruimte ten behoeve van de eventuele herijking in juni 2007.
 7. Wonen, zorg, welzijn: op weg naar prestatie-afspraken (11:45 – 11:50 uur)
  Het afgelopen jaar hebben gemeenten binnen Holland Rijnland en de Rijnstreek, samen met zorgaanbieders, zorgvragers, zorgkantoor en corporaties onder leiding van het Regionaal Bureau Gezondheidszorg ZHN gewerkt aan de formulering van prestatieafspraken op het terrein van Wonen, zorg en welzijn. Deze zijn erop gericht op de langere termijn binnen de beide regio’s de situatie te creëren dat inwoners met een zorgbehoefte zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven functioneren. Het is de bedoeling dat op de ochtend van de dag van onze vergadering in de stuurgroep wonen, zorg en welzijn van de Regionale Commissie gezondheidszorg de ontwerp prestatieafspraken zullen worden vastgesteld. Dit ontwerp zal in de maanden daarna voor commentaar aan alle partijen worden voorgelegd. De betreffende stukken voor de stuurgroep zullen, zodra deze binnen zijn, worden nagezonden.
  • Voorstel:
   • Kennisnemen van beoogde ontwerpafspraken tussen gemeenten, corporaties, het zorgkantoor, zorgaanbieder en zorgvragers;
   • Meningsvormende discussie over verdere uitwerking van het akkoord.
 8. Zuidvleugel (11:50 – 12:10 uur)
  De notities die het Bestuurlijk Platform Zuidvleugel (BPZ) ten aanzien van de Visie op de Zuidvleugel bespreekt zijn tot eind augustus niet openbaar. De participerende regio’s zijn in het kern BPZ op 16 augustus jl. gevraagd vóór de zgn. Zuidvleugelconferentie van 15 november a.s. in te stemmen met de Zuidvleugelvisie en het in overleg met het Rijk brengen van de zogenaamde B-lijst. Zodat tijdens die conferentie een eenduidig signaal vanuit de Zuidvleugel kan worden gegeven naar de rijksoverheid voor wat betreft de gewenste ontwikkelingsrichting en de belangrijkste projecten.
  De versies die bij het portefeuillehoudersoverleggen Ruimte en Verkeer & Vervoer ter advisering voorliggen zijn onder embargo toegezonden. De finale (verbeterde) versie van ‘de Visie op de Zuidvleugel’ wordt na het overleg van het Bestuurlijk Platform Zuidvleugel van 28 augustus 2006 openbaar gemaakt. Holland Rijnland zal die visie direct na aanlevering door het Zuidvleugelbureau via de website aanbieden.
  • Kennis te nemen van de (concept) brief aan Holland Rijnland en de mondeling terugkoppeling van het BPZ-overleg van 28 augustus.
  • Kennis te nemen van:
   • ‘Bespreekversie’ (embargo t/m 28 augustus)
   • “Visie op de Zuidvleugel: motor in de delta” versie juni 2006; (embargo t/m 28 augustus)
   • en de eventuele aanpassing van de Visie naar aanleiding van de behandeling in het BPZ-overleg van 28 augustus 2006.
  • Het Dagelijks Bestuur positief te adviseren over het ter instemming voorleggen van de verbeterde versie “Visie op de Zuidvleugel” aan het Algemeen Bestuur van 1 november 2006.
 9. Regionale Structuurvisie (12:10 – 12:30 uur)
  Ter advisering aan het DB zijn de streefbeelden Groen/Blauw, Milieu, Mobiliteit, Wonen en Economie toegevoegd. Het streefbeeld Maatschappelijke voorzieningen volgt in het PHO Ruimte in november 2006. Met de vaststelling door het DB van de streefbeelden wordt deze fase afgerond. De streefbeelden zijn sectorale bouwstenen voor de integrale discussie over de RSV.
  Tevens zijn twee notities bijgevoegd voor het vervolg van het traject. Een notitie gaat in op de inhoudelijke visie en keuzen en een notitie gaat in op de vervolgaanpak. Gevraagd wordt over beide notities oriënterend te bediscussiëren.
 10. De regionale agenda (Agenda2010) (12:30 – 12:40 uur)
  Het nieuwe Dagelijks Bestuur wil komen tot een realistische regionale Agenda2010. Waarin maatschappelijke doelstellingen zo SMART mogelijk zijn gedefinieerd. En alleen die doelstellingen zijn opgenomen waar intergemeentelijke samenwerking op de schaal van Holland Rijnland voldoende toegevoegde waarde heeft.
  Een eerste opzet voor een Agenda2010 wordt door het Dagelijks Bestuur op 8 september a.s. besproken. In uw vergadering zal een mondelinge terugkoppeling plaatsvinden.
  • Kennis nemen van project Agenda2010 (mondelinge terugkoppeling discussie Dagelijks Bestuur d.d. 8 september 2006);
  • Oriënterende discussie in portefeuillehoudersoverleggen om te komen tot concrete prioriteitstelling;
  • Portefeuillehoudersoverleg Bestuur & Middelen het Dagelijks Bestuur te adviseren over in te stellen gemeentelijke managementprojectgroep Agenda2010
 11. Vaststelling besluitenlijsten 10 mei 2006 en 26 juni 2006 (12:40 – 12:45 uur)
 12. Vergaderdata 2007 (12:45 – 12:50 uur)
  • Voorstel: kennis te nemen van de vergaderdata van het PHO Ruimte in 2007:
   • Vrijdag 16 februari, 10:00 -13:00 uur, Leiderdorp
    Vrijdag 11 mei, 10:00 -13:00 uur, Katwijk
    Vrijdag 14 september, 10:00 -13:00 uur, Leiden
    Vrijdag 9 november, 10:00 -13:00 uur, Teylingen
   • Thema PHO overleggen (onder voorbehoud):
    Woensdag 21 maart
    Woensdag 26 september
    Woensdag 12 december
 13. Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven (12:50 – 12:55 uur)
 14. Rondvraag en sluiting (12:55 – 13:00 uur)


Volgende (reguliere) vergadering:
8 november 2006, gemeentehuis Katwijk