De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Milieubeleid en handhaving

Voor diverse taken op het gebied van milieu werkt Holland Rijnland nauw samen met de Milieudienst West-Holland.
Daarbij gaat het om:

 • Regionaal Service Punt Handhaving Holland Rijnland (SEPH)
  Sinds de fusie van Leidse Regio en de Duin- en Bollenstreekis er één Servicepunt handhaving en één handhavingsprogramma voor Holland Rijnland.
 • Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid Holland Rijnland 2006-2010
  Het ministerie van VROM stelt gedurende vijf jaar geld beschikbaar om de uitvoering van het externe veiligheidsbeleid op een hoger niveau te brengen. De Milieudienst heeft hiervoor een regionaal programma opgesteld.
 • Meerjarenplan Milieucommunicatie Holland Rijnland 2006-2009
  Milieucommunicatie in een grotere regio vergroot de efficiency, de reikwijdte en de uitstraling van de boodschap. Daarom hebben de twaalf gemeenten van de
  regio Holland Rijnland en de gemeente Rijnwoude in samenwerking met de Milieudienst West-Holland een gezamenlijk Meerjarenplan Milieucommunicatie opgesteld. Per jaar staat er één thema centraal.
  Milieucommunicatie Holland Rijnland >>
 • Coördinatie gevelisolatieprojecten weg- en railverkeerslawaai
  De Milieudienst coördineert de uitvoering van gevelisolatieprojecten in verband met de sanering van weg- en railverkeerslawaai voor alle gemeenten die deel uitmaken van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. In 2005 zijn zijn met subsidie van de provincie 22 woningen aangepakt in Rijnsburg.
 • Project Regionale Milieumonitoring Holland Rijnland
  In 2006 verschijnt een milieumonitor voor de hele regio Holland Rijnland. Daarvoor wordt nu een monitoringssystematiek ontwikkeld, die aansluit bij de gemeenten van Holland Rijnland.
 • Coördinatie subsidiegelden Beleidsplan Milieu en Water 2005-2006
  De coördinatie van deze provinciale stimuleringsregeling ligt bij de Milieudienst. Eind november 2005 heeft de provincie subsidie toegekend voor de volgende vier projecten, die in 2006 worden uitgevoerd:
  • een eerste stap op weg naar gebiedsgericht milieubeleid in Holland Rijnland;
  • regionale milieumonitor Holland Rijnland;
  • regionale verkeersmilieukaart (RVMK) Holland Rijnland;
  • regionale uitwerking deelstroomgebiedsvisies Holland Rijnland.
 • Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS)
  De Milieudienst voert het secretariaat voor het bestuurlijk vooroverleg van het CROS-cluster Zuidwest. CROS is een overlegplatform, om het spanningsveld tussen de milieu- en de mainportdoelstellingen bespreekbaar te maken en af te stemmen.
 • Luchtkwaliteit
  Ter voorbereiding van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit heeft Holland Rijnland op initiatief van de provincie eind 2005 een intentieovereenkomst
  Luchtkwaliteit ondertekend. Dit krijgt in 2006 een vervolg.

Over de Milieudienst West-Holland
De milieudienst West-Holland werkt onder andere voor de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen en Zoeterwoude.
Taken: milieuvergunningen verlenen; milieuregels handhaven en beleid maken op terreinen als duurzaam bouwen, energie, bodembeheer en luchtkwaliteit; het milieu inbrengen in ander beleidsvelden.
Daarnaast verricht de Milieudienst diverse milieuwerkzaamheden voor de regio Holland Rijnland.

Contact Milieudienst West-Holland, Schipholweg 128, 2316 XD Leiden, (071) 408 36 00, fax: (071) 408 36 01, website www.mdwh.nl

Contact binnen Holland Rijnland voor Milieubeleid en Milieuhandhaving
de heer M. (Rien) Huijgens
[email protected] (071) 523 90 61

11 juli 2006