De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Streefbeelden

Streefbeelden Regionale Structuurvisie (RSV) 07 november 2006

De verschillende werkgroepen hebben per sector streefbeelden opgesteld, waarin bestaand beleid en ontwikkelingen beknopt worden beschreven. Deze streefbeelden geven een visie per beleidsveld en kansen en knelpunten waar ze andere sectoren raken en vormen sectorale bouwstenen voor de integrale discussie over de RSV.
Het Dagelijks Bestuur heeft de streefbeelden Groen/Blauw, Milieu, Mobiliteit, Wonen en Economie nu vastgesteld; het streefbeeld Maatschappelijke voorzieningen volgt. Met de vaststelling door het DB van de streefbeelden wordt deze fase afgerond. De streefbeelden zijn sectorale bouwstenen voor de integrale discussie over de RSV.

Gemeenten en maatschappelijke organisatie hebben gereageerd op de concept-streefbeelden van mei 2006. De reacties en voorgestelde antwoorden van Holland Rijnland zijn terug te vinden in onderstaande bestanden.
In het portefeuillehoudersoverleg is een orienterende discussie gevoerd over de notitie ‘Visie en keuzes RSV’ die ingaat op de inhoudelijke visie en keuzes en de notitie ‘Aanpak RSV’ die ingaat op de vervolgaanpak.