De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Natuur & Landschap

Landgoederen waardevolle groene schakels


Op 4 juni werd in kasteel Oud Poelgeest in Oegstgeest de slotconferentie van het Belvedèreproject Landgoederen Verbinden gehouden. Tijdens de conferentie werden de resultaten gepresenteerd van dit project om de meer dan 200 landgoederen en buitenplaatsen langs de duinenrij in Noord- en Zuid-Holland uit te bouwen tot één langgerekte parkstructuur met internationale allure. Het project slaat een brug tussen de cultuurhistorische waarden van de landgoederen, ruimtelijke ordening en recreatie en toerisme. Idee is om in ruimtelijk beleid en planontwikkeling meer rekening te houden met landgoederen en daar concrete projecten aan te verbinden.
De conferentie markeerde de start van de uitvoeringsfase. Drie ideeën werden getoond voor concrete projecten: de landgoederenzone in Rijswijk, de Duivenvoordse en Papenwegse polder tussen Wassenaar en Voorschoten en een project tegen de verrommeling van de landgoederen zone bij Haarlem.
Op de drukbezochte conferentie benadrukte regiobestuurder Jos Wienen het belang van de landgoederen voor de groene structuur in de regio en provincie. De landgoederen vormen een belangrijk onderdeel van het groen in de Regionale Structuurvisie (RSV) Holland Rijnland die momenteel ontwikkeld wordt. Daarnaast is het groen een economische factor van belang: het draagt bij aan een goed vestigingsklimaat en toerisme en recreatie drijven er voor een belangrijk deel op.
Op de conferentie werd ook de Toeristengids Landgoederenzone uitgereikt, waarin het historische verhaal is opgenomen en waarin zeven wandelroutes door de landgoederenzone staan beschreven, met informatie over het gebied. De gids wordt via de provinciale VVV’s verspreid onder het publiek.
Het Belvedèreproject Landgoederen Verbinden is een initiatief van de provincies Noord- en Zuid-Holland, het Stadsgewest Haaglanden en de regio Holland-Rijnland.

Op het gebied van de bescherming en verbetering van natuur en landschap
is ook samenwerking tussen de gemeenten nodig. Ecologische zones en waterlopen storen zich immers niet aan gemeentegrenzen. Bovendien vindt ook de verstedelijking plaats op regionale schaal.
In de afgelopen jaren hebben de Leidse Regio en de regio Duin- en Bollenstreek hun wensen en activiteiten op het gebied van natuur en Landschap geïnventariseerd en in concrete Uitvoeringsprogramma’s voor de jaren 2003 en 2004 omgezet. Op basis hiervan wordt samengewerkt aan de natuur- en landschapsprojecten ronde de Oude Rijn, aan een masterplan voor het aaneenschakelen van landgoederen en het opheffen van barrières voor de natuur tussen de snelwegen A4 en A44.

Pact van Teylingen
In 1996 is het Pact van Teylingen gesloten. Daarin hebben overheden en maatschappelijke organisaties afspraken gemaakt over de toekomst van de Duin- en Bollenstreek. Daarbij wordt gestreefd naar een vitale duurzame bollensector (“bollencomplex”) en een fraai natuurlandschap. In het Pact staan afspraken over het bollencomplex, de gespecialiseerde glastuinbouw, werkgelegenheid, wonen landschap, recreatie en toerisme, natuur en ecologie, water en milieu.
Sinds 2004 wordt aan het Pact van Teylingen uitvoering gegeven door middel van een andere, meer offensieve aanpak, zodat de ambities uit het Pact daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden. Dit is het Offensief van Teylingen.
Lees verder: Offensief van Teylingen >>

Landschapsprojecten
Voor de Duin- en Bollenstreek en de Leidse regio zijn Landschapsbeleidsplannen opgesteld, die samen met de betrokken gemeenten worden uitgevoerd. In de Duin- en Bollenstreek betreft het projecten als: