De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Offensief van Teylingen

Offensief van Teylingen in het kort: van keurslijf naar keurmerk

De modules van het Offensief van Teylingen

Al 4 keurmerken Offensief een feit

Uw agrarisch bedrijf en het Offensief van Teylingen

Balans Offensief van Teylingen 2004-2005

Wie werken er aan het Offensief?


In de Duin- en Bollenstreek wordt onder de naam Offensief van Teylingen gewerkt aan de versnelling en uitvoering van de afspraken uit het Pact van Teylingen. Doel is het versterken van de vitaliteit van het bollencomplex en het verbeteren van de kwaliteit van het landschap. Via de nieuwsbrieven en deze website houden we u op de hoogte van de voortgang van de activiteiten en projecten.Offensief van Teylingen in het kort: van keurslijf naar keurmerk


Regelmatig horen we dat het Pact van Teylingen ervaren wordt als een keurslijf. Velen vinden de afspraken te beperkend en knellend. Wel wordt erkend dat juist met het Pact ongewenste ontwikkelingen zijn tegengehouden. De vastberaden geharnaste opstelling van de regio heeft de komst van de bollenstad – en daarmee het verdwijnen van het bollencomplex – voorkomen. Je kunt het Pact dan ook beschouwen als een harnas, dat de streek zich bewust heeft aangemeten, maar dat ook de eigen bewegingsvrijheid steeds meer heeft beperkt.Ontwikkelingsplanologie
De opgave voor het Offensief van Teylingen is om de gewenste bewegingsruimte te scheppen, zonder de noodzakelijke bescherming overboord te zetten. Dat doen we met ontwikkelingsplanologie.

Daarbij blijven vastgestelde streek- en bestemmingsplannen het uitgangspunt. Ontwikkelingsplanologie geeft echter de mogelijkheid om niet slechts uit deze kaders af te lezen of iets wel of niet kan, maar actief naar oplossingen te zoeken hóe iets wél zou kunnen. Dat betekent zeker niet dat ineens alles mag wat eerst verboden was. Juist als je meer ontwikkeling toelaat, moet je heel goed weten welke kant je op wilt. Het Offensief kiest nadrukkelijk voor het versterken van het bollencomplex en het verbeteren van de landschappelijke kwaliteit. Als deze doelen dichterbij gebracht worden, is er met inzet en inventiviteit een heleboel mogelijk.

Het is de uitdaging voor bedrijven, maatschappelijke partijen en overheden om los te komen van de vastgestelde kaders en gezamenlijk te zoeken naar oplossingen waarbij bedrijfsontwikkeling en landschapsverbetering hand in hand gaan.

Keurmerk
De Stuurgroep Pact van Teylingen zal beoordelen of ingediende plannen voldoen aan de doelstellingen van het Offensief en in aanmerking komen voor een zogenaamd ‘keurmerk’. Dit is een belangrijke nieuwe verantwoordelijkheid, die ook verplichtingen schept. Aan goede plannen zullen de partijen in de stuurgroep Pact met plezier een ‘keurmerk’ toekennen. Betrokken overheden zullen het ‘gekeurmerkte’ plan zo planologisch mogelijk maken en de uitvoering kan van start gaan. Maar over plannen die afbreuk doen aan het bollencomplex en aan de landschappelijke kwaliteit, zonder dat dit voldoende en afdoende goedgemaakt kan worden, zal de stuurgroep Pact een negatief oordeel uit moeten spreken.
Het is dus zaak dat we de stuurgroep Pact een veelheid aan uitvoerbare, goede plannen voorleggen. Een eerste keurmerk is inmiddels verleend! Dit bewijst dat het Offensief als uitvoeringsinstrument van het Pact van Teylingen dus volop kansen biedt: we gaan ervoor, en we zullen er voor blijven gaan: een vitaal bollencomplex in een vitaal landschap.
Marcel Vissers

Al 4 keurmerken Offensief een feit
Hulst-Wiranda
Het eerste keurmerk Offensief is in december 2005 afgegeven door de stuurgroep Pact van Teylingen. Het keurmerk is afgegeven voor de bedrijfsmodule Hulst-Wiranda. Ondernemer Van der Hulst wil de kassen bij zijn snijbloementeeltbedrijf aan de Torenlaan te Voorhout uitbreiden door 2.000 m2 kassen te slopen aan de Pilarenlaan in Noordwijkerhout. Er treedt daardoor een belangrijke winst op voor het bollencomplex. De landschappelijke winst is onderzocht door Landschapsbeheer Zuid-Holland. Hieruit kwam naar voren dat het landschap per saldo verbetert omdat de sanering in Noordwijkerhout leidt tot een grotere openheid en de landschappelijke zichtlijnen in Voorhout niet erg worden aangetast. De gemeente Voorhout is vervolgens aan de slag gegaan om de gewenste sanering en uitbreiding planologisch mogelijk te maken. Dit voorstel ligt nu ter beoordeling bij de provincie. Gezien het afgegeven keurmerk van de Stuurgroep Pact van Teylingen, waarin de provincie ook een stem heeft, zal de provinciale goedkeuring niet meer dan een formaliteit zijn en kan ondernemer Van der Hulst snel aan de slag met de uitbreiding en sanering.

Zeestraat Noordwijkerhout
Aan de Zeestraat in Noordwijkerhout zijn plannen om 3600 m2 oude kassen en 400 m2 schuren, plus twee oude rolkassen van 1200 m2 aan de Langevelderlaan slopen. In ruil hiervoor kan een nieuwe woning gebouwd worden
Het oude bedrijf aan de Zeestraat leed de laatste jaren een kwijnend bestaan. Het stond al geruime tijd te koop. Door de sloop van de kassen krijgt de polder hier zijn open karakter terug. Daar knapt het gebied enorm van op. De vrijkomende grond zal op een authentieke manier ingericht worden, bijvoorbeeld met beukenhagen tussen de kavels. In 2007 hoopt men te starten met het slopen van de kassen. Daarna worden de kavels ingericht en het nieuwe huis gebouwd.

Gooweg Noordwijkerhout
De standaard provinciale ruimte-voorruimteregeling bepaalt dat bij sloop van 5000 m2 kassen en 1000 m2 bedrijfsruimten de bouw van een woning mogelijk is met een maximale kavelgrootte van 1000 m2. Het plan aan de Gooweg voldoet daar net niet aan, maar volgens de Offensief-methode kan echter van de provinciale regeling worden afgeweken als per saldo het bollencomplex wordt versterkt en de kwaliteit van het landschap wordt verbeterd. Daarom wordt bij de Gooweg niet alleen de 2100 m2 hoge kassen en de 400 m2 schuurruimte tot het quotum gerekend, maar ook 5000 m2 ‘koud glas’. Daarbij gaat het om lage en niet-verplaatsbare kassen die worden gebruikt voor het opkweken van planten. De vrijkomende grond komt weer bij het bollengebied. Het opruimen van het oude bedrijf is een grote aanwinst voor het landschap. Het complex ligt aan de entree van het dorp. Er komen veel toeristen langs. Om die reden heeft de Stuurgroep het keurmerk ook verleend.

Open Venster Leidsestraat
Open Venster Leidsestraat is de toepasselijke benaming voor een initiatief in Hillegom waarbij bedrijfsgebouwen plaatsmaken voor vrij uitzicht op de bollenvelden. Het project wil tegelijk de Elsbroekerpolder als open ruimte behouden door deze aan te wijzen als natuurgebied.
De bedrijfsmodule kwam tot stand met ondersteuning van de gebiedsontwikkelaar van het Offensief van Teylingen.

Met deze eerste successen ligt de weg open voor meer initiatieven van ondernemers uit het bollencomplex die bedrijfs- en landschapsbelang hand in hand laten gaan. Ondernemers die uitbreidingsplannen hebben, worden verzocht contact op te nemen met Piet Jan Visser, gebiedsontwikkelaar bij het Offensief (06-51533063).


Balans Offensief van Teylingen 2004-2005
Recent is de Balans Offensief 2004-2005 vastgesteld door de stuurgroep Pact van Teylingen. Deze is te downloaden rechts op deze pagina onder links/downloads. De Balans is opgesteld door het projectbureau en gebaseerd op een analyse van concrete vorderingen in het veld, een evaluatie binnen het procesteam Offensief en een ambtelijke en bestuurlijke ronde langs de betrokken regiopartners.
De centrale conclusie uit de Balans is dat er door het Offensief – in vergelijking met het Pact van Teylingen – behoorlijke beweging gekomen is in een aantal complexe zaken en er patstellingen zijn doorbroken. Er wordt tegelijkertijd geconstateerd dat het absoluut nog sneller en beter zal moeten. Er is daarbij dringend behoefte aan zichtbare resultaten.
Verder neemt het aantal initiatieven op bedrijfsniveau flink toe. De gebiedsontwikkelaar, die aanvankelijk vooral veel energie in voorlichting gestoken heeft, heeft daardoor inmiddels zijn handen vol aan maatwerkoplossingen waarbij bedrijfsontwikkeling en landschappelijke verbetering samengaan. Het eerste afgegeven keurmerk is daarvan het bewijs.
In enkele omvangrijke modules zijn aanzienlijke vorderingen geboekt. Daar nadert het moment dat de uitvoering daadwerkelijk ter hand kan worden genomen. Het financieren van de gewenste verbeteringen is nog wel een moeizame zaak. De regio werkt aan een regionale investeringsstrategie voor grote projecten. Het is de vraag of de huidige modules daarop kunnen wachten. Alom wordt geconstateerd dat er behoefte is aan zichtbare resultaten. Dat maakt het op korte termijn vinden van financiële oplossingen die passen binnen de doelen van het Offensief van groot belang.
Met de vaststelling van de Balans door de stuurgroep wordt het Offensief voortgezet en uitgebouwd. De conclusies, besluiten stuurgroep en achtergrondrapportage zijn allen te downloaden rechts op deze pagina onder links/downloads.


De modules van het Offensief van Teylingen


Klik op het kaartje voor een vergrote versie

Doel van het Offensief is: het bollencomplex in de Duin- en Bollenstreek vitaal houden én tegelijk het landschap verfraaien. Daarbij is gekozen voor een kleinschalige aanpak in gebieden die variëren van 10 tot 250 hectare. In die ‘modules’ moeten eigenaren, gebruikers, overheden, bedrijfsleven en belangenorganisaties komen tot concrete afspraken, waar zowel de bedrijven in de greenport als het landschap beter van worden.

1 Open venster Hillegom
De Elsbroekerpolder is een open polder ten zuidoosten van de bebouwde kom van Hillegom. De polder ligt ten oosten van de Leidsestraat en vormt de overgang tussen het bollenteeltgebied en de Ringvaart van de Haarlemmermeer. Het is een karakteristiek veenweidegebied met uitsluitend grasland. Het open zicht op het bollenland aan de westzijde van de Leidsestraat wordt enerzijds belemmerd door aanwezige (deels verouderde) bedrijfsbebouwing en anderzijds bedreigd door gevestigde bouwrechten voor twee burgerwoningen met bijbehorende tuinen en erfbeplanting.

Aan de oostzijde hebben de daar gevestigde agrarisch bedrijven behoefte aan uitbreiding.Het idee is om de bouwrechten en de verouderde bedrijfsbebouwing aan de westzijde te saneren, de bedrijven uit te laten breiden zonder de zichtlijnen aan te tasten en de aanwezige historische bollenschuren te behouden door deze een nieuwe bestemming te geven. De bouwrechten worden verplaatst en beperkt uitgebreid aan de oostzijde van de Leidsestraat, waar bestaande zichtlijnen niet aangetast worden. Het resultaat is een vergroting van het open venster op de bollengronden en een duurzame instandhouding van de Elsbroekerpolder als buffer tussen Hillegom en Lisse. Dit laatste vindt plaats door het wijzigen van de huidige agrarische bestemming naar een natuurbestemming. De gemeente Hillegom heeft het voortouw in deze module. De komende maanden wordt gewerkt aan het bestemmingsplan dat bovenstaande ontwikkelingen mogelijk moet maken.

2 Keukenhof Lisse
Het landgoed Keukenhof en de bloemententoonstelling Keukenhof zijn allebei bezig met toekomstplannen en recreatieve ontwikkelingen voor het gebied. De bloemtentoonstelling wil een betere (jaarrond)exploitatie van de paviljoens en enkele andere attracties aantrekken om het toeristisch aanbod te verbeteren.
Het landgoed werkt zelfstandig (geen onderdeel module) aan een masterplan voor het eigen terrein.
De regio wil de beide organisaties daarbij ondersteunen. Toerisme en recreatie zijn immers een motor van het bollencomplex.

Inmiddels wordt ook gewerkt aan een zevende module: uitbreiding van de recreatiemogelijkheden op het landgoed Keukenhof, zoals wandel- en fietspaden en mogelijkheden voor kanovaren en paardrijden.

3 Bedrijventerrein Delfweg Noordwijkerhout
Noordwijkerhout werkt aan een herstructurering en landschappelijke inpassing van het bestaande bedrijventerrein Delfweg. Dit terrein zou ruimte kunnen bieden aan agrarische of aan de Greenport gerelateerde bedrijven die zich verder willen ontwikkelen. Momenteel wordt gewerkt aan een verdere verbetering van het stedenbouwkundig ontwerp.

4 De Ruïne van Teylingen Voorhout
De Ruïne van Teylingen is een unieke historische plek in de regio, die nog te weinig gezien en beleefd kan worden. Net als Keukenhof kan de Ruïne van Teylingen één van de toeristische trekpleisters van de streek worden. Daarom wordt nu een visie ontworpen voor deze historische plek, waarbij de locatie van de ruïne aan kwaliteit wint en waarin ook het omliggende landschap betrokken wordt. De gemeente Voorhout werkt aan dit plan, samen met de gemeente Sassenheim, de beheerder (de Kastelenstichting Holland en Zeeland) en de eigenaar van de ruïne (de Rijksgebouwendienst).

In maart 2006 hebben deze overheidspartijen hun gezamenlijke ambities opgeschreven in een “initiatiefnota”. Op basis van een concept ontwikkelingsstrategie voor de ruïne, heeft de gemeente dit najaar een rondje gemaakt langs verschillende publieke en private partijen. De gemeente werkt aan een gebiedsplan ism. de grondeigenaren. Begin volgend jaar dienen definitieve bestuurlijke afspraken te worden gemaakt over de uitvoering van de plannen.

5 Vinkeveldpolder Noordwijk
De Vinkeveldpolder-Noord is een bollengebied in de binnenduinrand van Noordwijk. Inzet vanuit het Offensief is: een aantal gebouwen te saneren of te verplaatsen die het zicht op het landschap belemmeren. Tegelijk wil Noordwijk de waterhuishouding en natuurwaarden in het gebied verbeteren. De gemeente Noordwijk zoekt, in samenwerking met de regio Holland Rijnland, naar de financiële dekking van deze kostbare ingreep. Deze module is onderdeel van de plannen voor het hele Middengebied tussen Noordwijk Binnen en Noordwijk aan Zee. Noordwijk werkt aan een uitwerking tot opschoning van de module in samenhang met beperkte woningbouw elders. Thans werkt de gemeente aan de ver[plaatsing van het tuincentrum.

6 Trappenberg-Kloosterschuur Rijnsburg
Glastuinbouw is een van de pijlers van de greenport Duin- en Bollenstreek. De Stuurgroep Pact van Teylingen onderkent het belang van dit concentratiegebied voor kassen en is op 14 januari 2005 onder voorwaarden akkoord gegaan met uitbreiding. Het bestaande gebied moet optimaal benut worden. De Greenportvisie heeft aangegeven hoeveel extra ruimte voor glastuinbouw nodig is. Verouderde bestemmingsplannen moeten worden aangepast. De Stuurgroep zal afwegen welk gebied aansluitend aan of vlakbij Trappenberg-Kloosterschuur het meest geschikt is voor uitbreiding.

De planvorming moet hand in hand gaan met een goede landschappelijke inpassing van het glastuinbouwgebied. De gemeenten Katwijk en Teylingen werken deze module samen uit. Begin 2006 is een tussenbalans vastgesteld, waarin een eerste richting wordt gegeven over hoe de inpassing, uitbreiding en herstructurering er uit zal komen te zien. Momenteel wordt gewerkt aan een structuurvisie die de basis zal vormen voor het bestemmingsplan.

7 Recreatief Netwerk Keukenhof
Keukenhof is dé plek in de regio om daarvan een recreatief knooppunt te maken: het is een prachtig landgoed, Keukenhof is een heel bekend punt, staat goed aangegeven en er zijn veel parkeerplaatsen die 10 maanden per jaar niet gebruikt worden. Het idee om rond Keukenhof een recreatief netwerk aan te leggen stond in 2002 al in het Bonte Loper Plan (zie kaartje), maar is nu opnieuw opgepakt. De module richt zich op het aanleggen van recreatieve routes (wandelen, fietsen, varen) op en om het landgoed. Maar ook verkent de module de mogelijkheden van een recreatief transferium op het parkeerterrein van de tentoonstelling. Daar kunnen toeristen de auto parkeren en overstappen op de fiets of andere vervoermiddelen. De regionale VVV, de regio Holland Rijnland en de gemeente Lisse hebben het voortouw in deze module.

Als eerste zal een begin worden gemaakt met het wandelnetwerk op de Keukenhof. Een deel daarvan is inmiddels gerealiseerd door de Stichting Landgoed Keukenhof en het Zuid-Hollands Landschap.


Uw agrarisch bedrijf en het Offensief van Teylingen
U bent agrarisch ondernemer in de Duin- en Bollenstreek en u wilt uw bedrijf verder ontwikkelen. Wat kunt u dan van het Offensief verwachten?

U gaat eerst met uw plannen naar het gemeentehuis. Daar toetsen de medewerkers van ruimtelijke ordening of uw plannen passen in het bestemmingsplan. Als dat zo is, dan zal het bestemmingsplan de uitvoering van uw plannen niet in de weg staan. Als uw plannen in strijd zijn met het bestemmingsplan, zou u normaal gesproken geen vergunning krijgen van uw gemeente. Overlegt u in dat geval met de gemeente of u in aanmerking kunt komen voor toetsing in het kader van het Offensief van Teylingen. In het Offensief van Teylingen is namelijk afgesproken dat in sommige gevallen plannen mogen worden ontwikkeld buiten de regels van het bestemmingsplan. Dat geldt voor plannen die iets bijzonders toevoegen aan de streek, bijvoorbeeld omdat het plan flink bijdraagt aan de verbetering van het landschap. U kunt daarbij denken aan de aanleg van een groenstrook, een bossingel, een mooie landschappelijke inpassing van uw gebouwen of de sloop van een oude kas of schuur die niet meer wordt gebruikt.

Piet Jan Visser

Kortom, als u de streek wat te bieden hebt, dan is er wellicht meer mogelijk om uw bedrijf de ruimte te bieden.

U kunt ook contact opnemen met de gebiedsontwikkelaar van het Offensief van Teylingen, Piet Jan Visser. Hij vertelt u graag meer en komt desgewenst bij u langs om over uw ideeën te praten en de kans van slagen in te schatten. De besluitvorming over vergunningverlening blijft een zaak van de gemeente.

Piet Jan Visser,
Gebiedsontwikkelaar Offensief van Teylingen


Het Projectbureau Offensief:

Neem contact op met de secretaris Offensief van Teylingen:

Stuur een e-mail (071) 523 90 30


Neem contact op met de gebiedsontwikkelaar:

Stuur een e-mail (071) 523 90 46


Bloembollen aan de Zilkerduinweg

Zilkerduinweg Tiltenberg