De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Pact van Teylingen

Het Pact van Teylingen
is van oorsprong een manifest van en voor de Duin- en Bollenstreek in het kader van het invulling en vorm geven aan haar toekomst.

Verslag en film congres Pact van Teylingen 14 februari 2006
Op 14 februari jl. vond in het congrescentrum Leeuwenhorst te Noordwijkerhout het wintercongres Pact van Teylingen plaats. Zo’n 170 vertegenwoordigers uit de regio spraken gezamenlijk over het Offensief van Teylingen, dat na anderhalf jaar operationeel te zijn geweest tijdens het congres werd geëvalueerd. De vorderingen van het Offensief werden in beeld gebracht door het vertonen van film.

In de film kwamen de gemeenten die de projectleiding over de modules van het Offensief hebben, uitgebreid in beeld. Luchtbeelden werden afgewisseld met interviews met wethouders en andere betrokkenen. Samen leverde dit een compleet beeld op van de stand van zaken: er zijn veel vorderingen gemaakt in soms complexe vraagstukken. Tastbaar is nog niet zo heel veel. Dit moet de komende maanden en jaren nog komen.

Hierover werd vervolgens verder gediscussieerd aan de hand van vijf thema’s. In de zaaldiscussie daarna werd nogmaals benadrukt dat een vitaal bollencomplex en een aantrekkelijk landschap samen kunnen en moeten gaan. Het Offensief biedt nog steeds de beste papieren om deze ambities om te zetten in resultaten in het veld. Dit vereist echter wel meer slagkracht en snelheid van de betrokkenen, een overheid die met name over haar eigen grens heen durft te kijken en een sector die zich op het schaalniveau van geheel Nederland als Greenport onderscheidt. Met deze woorden sloot Jos Wienen als stuurgroep voorzitter de avond af, waarna hij het eerste exemplaar van de vertoonde film overhandigde aan de voormalig voorzitter van de stuurgroep, Marc Witteman. Hij werd bedankt voor zijn jarenlange inzet voor de streek als raadslid en wethouder. Vooral zijn kennis van de streek en persoonlijke aanpak heeft hem veel waardering opgeleverd. Witteman zelf kondigde aan deze eigenschappen te blijven inzetten, maar nu meer vanaf de zijlijn als betrokken inwoner.

Het slot van de avond was voor Het Zuid-Hollands Landschap, dat het Pact van Teylingen ondertekende. Hiermee heeft de Duin- en Bollenstreek er weer een bondgenoot bij in haar streven naar een vitaal bollencomplex en aantrekkelijk landschap. Het Zuid-Hollands Landschap zegde haar inzet bij monde van haar directeur Gerard van den Berg volledig toe. De aandacht zal wat betreft het Landschap in eerste instantie uitgaan om de ambities ten aanzien van waterberging, ecologie, landschap, recreatie & toerisme goed op elkaar af te stemmen met de cultuurhistorie als rode draad.


Het Pact is een afsprakenset over:

De bollen en het bollencomplex
De bollen en het bollencomplex

Essentie van het Pact van Teylingen is een streek met een vitale duurzame bollensector (“bollencomplex”) en een fraai natuurlandschap.Gespecialiseerde glastuinbouw
Gespecialiseerde glastuinbouw

Het Pact is op 26 maart 1996 ondertekend door de gemeenten:
– Hillegom
– Lisse
– Katwijk
– Noordwijk
– Noordwijkerhout
– Rijnsburg
– Sassenheim
– Valkenburg
– Warmond

Werkgelegenheid
Werkgelegenheid

– LTO Noord
– KAVB
– Hou Het Bloeiend
– Duinbehoud
– Milieuoverleg
Duin- en Bollenstreek
– Toeristische sector
Duin- en Bollenstreek
– Hoogheemraadschap
van Rijnland
– Provincie Zuid-Holland
– Het SDB

Wonen
Wonen

In mei 2003 ondertekenden nog:
– Platform toerisme
– gemeente Voorhout;
en in december 2003 de Leidse regio;
en in februari 2006 volgde het Zuid-Hollands Landschap


Landschap recreatie Toerisme
Landschap, recreatie en toerisme

Op 29 mei 2002 is de Evaluatie van het Pact bestuurlijk vastgesteld. De integrale tekst van het Pact van Teylingen is opgenomen in de Evaluatie (“Vijf jaar Pact van Teylingen”).
Op basis van het Pact is in 1997 het Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek opgesteld.Natuur en ecologie
Natuur en Ecologie
Dit is naast de Pactpartijen ondertekend door:
– Vereniging van Bedrijven
Duin- en Bollenstreek;
– Stichting
Cultuurhistorisch
Genootschap;
– Consept (aantal
milieuorganisaties
– Waterschap Oude
Rijnstromen.

Water en milieu
Water en milieu

De uitvoering van de afspraken uit het Pact en het Landschapsbeleidsplan is opgedragen aan de stuurgroep Pact van Teylingen. Deze stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de Pactpartijen en vergadert ca. 5 keer per jaar. Voorzitter is de heer H. Groen.
Neem contact op met de secretaris Pact van Teylingen:
Stuur een e-mail (071) 523 90 30